Dokumentacja klasy GMTCMutableMarkerStyleOptions

Dokumentacja klasy GMTCMutableMarkerStyleOptions

Opis

Zmienny obiekt danych, który zawiera właściwości dostosowania znacznika.

Uwaga:
Gdy stosujesz opcje stylu do znacznika o typie „GMTCCustomizableMarkerTypeTripVehicle”, musisz wyraźnie ustawić dla właściwości „isFlat” wartość YES. W przeciwnym razie, gdy mapa zostanie obrócona w trybie 3D, kierunek pojazdu nie będzie wyrównany względem kierunku obrócenia.

Dziedziczy GMTCMarkerStyleOptions.

Publiczne funkcje członków

(typ instancji)- init
 

Usługi

CGPointgroundAnchor
 Kotwica podstawy dla znacznika.
BOOLisVisible
 Wartość logiczna określająca widoczność znacznika.
UIView * iconView
 Widok znacznika do wyrenderowania.
UIImage * ikona
 Ikona wyświetlana dla znacznika.
int32_t zIndex
 Kolejność nakładania elementów określa kolejność nakładania znacznika.
BOOLisFlat
 Określa, czy znacznik znajduje się płasko względem mapy lub billboardu w stronę kamery.

Dokumentacja funkcji członka grupy

- (instancetype) init

Inicjuje obiekt przy użyciu wartości domyślnych: `groundAnchor:{0.5f, 0.5f}`, `isvisible:YES`, `iconView:nil`, `icon:nil`, `zIndex:0`, `isFlat:NO`.


Dokumentacja właściwości

– (CGPoint) groundAnchor [read, write, assign]

Kotwica podstawy dla znacznika.

Wartość domyślna to {0.5f, 0.5f}

Implementuje GMTCMarkerStyleOptions.

- (BOOL) isVisible [read, write, assign]

Wartość logiczna określająca widoczność znacznika.

Domyślna wartość to YES (TAK).

Implementuje GMTCMarkerStyleOptions.

– (UIView*) iconView [read, write, assign]

Widok znacznika do wyrenderowania.

Jeśli pozostawisz wartość nil, domyślnie przyjmuje się wartość właściwości ikony.

Implementuje GMTCMarkerStyleOptions.

ikona [read, write, assign] (UIImage*)

Ikona wyświetlana dla znacznika.

Jeśli nie ma elementu iconView, a ikona jest pusta, używana jest domyślna ikona znacznika.

Implementuje GMTCMarkerStyleOptions.

– (int32_t) zIndex [read, write, assign]

Kolejność nakładania elementów określa kolejność nakładania znacznika.

Domyślna wartość to 0.

Implementuje GMTCMarkerStyleOptions.

– (BOOL) isFlat [read, write, assign]

Określa, czy znacznik znajduje się płasko względem mapy lub billboardu w stronę kamery.

Wartość domyślna to NO.

Implementuje GMTCMarkerStyleOptions.