Odniesienie do klasy GMTCAuthorizationContext

Odniesienie do klasy GMTCAuthorizationContext

Przegląd

Stały obiekt reprezentujący kontekst wymagany do pobrania tokena uwierzytelniania.

Dziedziczy GMTCImmutableData.

Usługi

NSString * tripID
 Identyfikator podróży, dla której ma zostać pobrany token uwierzytelniania.

Dokumentacja usługi

– (NSString*) tripID [read, assign]

Identyfikator podróży, dla której ma zostać pobrany token uwierzytelniania.