Lớp bản đồ nhiệt

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript
 1. Tổng quan
 2. Tải thư viện hình ảnh
 3. Thêm điểm dữ liệu có trọng số
 4. Tuỳ chỉnh lớp bản đồ nhiệt

Lớp bản đồ nhiệt cung cấp tính năng kết xuất bản đồ nhiệt ở phía máy khách.

Tổng quan

Bản đồ nhiệt là một hình ảnh trực quan dùng để mô tả cường độ của dữ liệu tại các điểm địa lý. Khi bật Lớp bản đồ nhiệt, một lớp phủ màu sẽ xuất hiện ở đầu bản đồ. Theo mặc định, các vùng có cường độ cao hơn sẽ có màu đỏ và các vùng có cường độ thấp hơn sẽ có màu xanh lục.

Tải thư viện hình ảnh trực quan

Lớp bản đồ nhiệt là một phần của thư viện google.maps.visualization và không được tải theo mặc định. Các lớp Trực quan hoá là một thư viện độc lập, tách biệt với mã API JavaScript của Maps. Để sử dụng chức năng có trong thư viện này, trước tiên, bạn phải tải thư viện bằng tham số libraries trong URL tự khởi động của API Maps JavaScript:

<script async
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&libraries=visualization&callback=initMap">
</script>

Thêm lớp bản đồ nhiệt

Để thêm Lớp bản đồ nhiệt, trước tiên, bạn phải tạo đối tượng HeatmapLayer mới và cung cấp cho đối tượng đó một số dữ liệu địa lý dưới dạng mảng hoặc đối tượng MVCArray[]. Dữ liệu này có thể là đối tượng LatLng hoặc đối tượng WeightedLocation. Sau khi tạo thực thể cho đối tượng HeatmapLayer, hãy thêm đối tượng đó vào bản đồ bằng cách gọi phương thức setMap().

Ví dụ sau đây thêm 14 điểm dữ liệu vào bản đồ San Francisco.

/* Data points defined as an array of LatLng objects */
var heatmapData = [
 new google.maps.LatLng(37.782, -122.447),
 new google.maps.LatLng(37.782, -122.445),
 new google.maps.LatLng(37.782, -122.443),
 new google.maps.LatLng(37.782, -122.441),
 new google.maps.LatLng(37.782, -122.439),
 new google.maps.LatLng(37.782, -122.437),
 new google.maps.LatLng(37.782, -122.435),
 new google.maps.LatLng(37.785, -122.447),
 new google.maps.LatLng(37.785, -122.445),
 new google.maps.LatLng(37.785, -122.443),
 new google.maps.LatLng(37.785, -122.441),
 new google.maps.LatLng(37.785, -122.439),
 new google.maps.LatLng(37.785, -122.437),
 new google.maps.LatLng(37.785, -122.435)
];

var sanFrancisco = new google.maps.LatLng(37.774546, -122.433523);

map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
 center: sanFrancisco,
 zoom: 13,
 mapTypeId: 'satellite'
});

var heatmap = new google.maps.visualization.HeatmapLayer({
 data: heatmapData
});
heatmap.setMap(map);

Thêm điểm dữ liệu có trọng số

Bản đồ nhiệt có thể kết xuất các đối tượng LatLng hoặc WeightedLocation, hoặc kết hợp cả hai. Cả hai đối tượng đều đại diện cho một điểm dữ liệu trên bản đồ, nhưng đối tượng WeightedLocation cho phép bạn chỉ định thêm trọng số cho điểm dữ liệu đó. Việc áp dụng trọng số cho một điểm dữ liệu sẽ khiến WeightedLocation được kết xuất với cường độ lớn hơn so với một đối tượng LatLng đơn giản. Trọng số là một tỷ lệ tuyến tính, trong đó mỗi đối tượng LatLng có trọng số ngầm định là 1. Việc thêm một WeightedLocation duy nhất của {location: new google.maps.LatLng(37.782, -122.441), weight: 3} sẽ có tác dụng tương tự như việc thêm google.maps.LatLng(37.782, -122.441) 3 lần. Bạn có thể kết hợp các đối tượng weightedLocationLatLng trong một mảng duy nhất.

Việc sử dụng đối tượng WeightedLocation thay cho LatLng có thể hữu ích khi:

 • Thêm một lượng lớn dữ liệu tại một vị trí. Kết xuất một đối tượng WeightedLocation duy nhất có trọng số 1000 sẽ nhanh hơn so với kết xuất 1000 đối tượng LatLng.
 • Nhấn mạnh dữ liệu dựa trên các giá trị tuỳ ý. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các đối tượng LatLng khi vẽ biểu đồ dữ liệu động đất, nhưng bạn có thể muốn sử dụng WeightedLocation để đo cường độ của mỗi trận động đất trên thang độ giàu hơn.
/* Data points defined as a mixture of WeightedLocation and LatLng objects */
var heatMapData = [
 {location: new google.maps.LatLng(37.782, -122.447), weight: 0.5},
 new google.maps.LatLng(37.782, -122.445),
 {location: new google.maps.LatLng(37.782, -122.443), weight: 2},
 {location: new google.maps.LatLng(37.782, -122.441), weight: 3},
 {location: new google.maps.LatLng(37.782, -122.439), weight: 2},
 new google.maps.LatLng(37.782, -122.437),
 {location: new google.maps.LatLng(37.782, -122.435), weight: 0.5},

 {location: new google.maps.LatLng(37.785, -122.447), weight: 3},
 {location: new google.maps.LatLng(37.785, -122.445), weight: 2},
 new google.maps.LatLng(37.785, -122.443),
 {location: new google.maps.LatLng(37.785, -122.441), weight: 0.5},
 new google.maps.LatLng(37.785, -122.439),
 {location: new google.maps.LatLng(37.785, -122.437), weight: 2},
 {location: new google.maps.LatLng(37.785, -122.435), weight: 3}
];

var sanFrancisco = new google.maps.LatLng(37.774546, -122.433523);

map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
 center: sanFrancisco,
 zoom: 13,
 mapTypeId: 'satellite'
});

var heatmap = new google.maps.visualization.HeatmapLayer({
 data: heatMapData
});
heatmap.setMap(map);

Tuỳ chỉnh lớp bản đồ nhiệt

Bạn có thể tuỳ chỉnh cách kết xuất bản đồ nhiệt bằng các tuỳ chọn bản đồ nhiệt sau đây. Hãy xem tài liệu về HeatmapLayerOptions để biết thêm thông tin.

 • dissipating: Chỉ định xem bản đồ nhiệt có tiêu tán khi thu phóng hay không. Khi tiêu tán là sai, bán kính ảnh hưởng sẽ tăng theo mức thu phóng để đảm bảo cường độ màu được giữ nguyên ở mọi vị trí địa lý nhất định. Giá trị mặc định là đúng.
 • gradient: Độ dốc màu của bản đồ nhiệt, được chỉ định dưới dạng một mảng các chuỗi màu CSS. Tất cả màu CSS3 (bao gồm cả RGBA) đều được hỗ trợ, ngoại trừ các giá trị màu được đặt tên mở rộng và HSL(A).
 • maxIntensity: Cường độ tối đa của bản đồ nhiệt. Theo mặc định, màu bản đồ nhiệt được tự động điều chỉnh tỷ lệ theo mật độ điểm lớn nhất tại bất kỳ pixel cụ thể nào trên bản đồ. Thuộc tính này cho phép bạn chỉ định mức tối đa cố định. Việc đặt cường độ tối đa có thể hữu ích khi tập dữ liệu của bạn chứa một vài điểm ngoại lai có cường độ cao bất thường.
 • radius: Bán kính ảnh hưởng cho từng điểm dữ liệu, tính bằng pixel.
 • opacity: Độ mờ của bản đồ nhiệt, được biểu thị bằng một số từ 0 đến 1.

Ví dụ bên dưới cho thấy một số cách tuỳ chỉnh có sẵn.

Xem ví dụ