ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์: การแสดงตำแหน่งผู้ใช้หรืออุปกรณ์บนแผนที่

ภาพรวม

บทแนะนำนี้จะแสดงวิธีแสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์บนแผนที่ของ Google โดยใช้ฟีเจอร์ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ HTML5 ของเบราว์เซอร์ร่วมกับ Maps JavaScript API สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จะแสดงในกรณีที่ผู้ใช้อนุญาตให้แชร์ตำแหน่งเท่านั้น

เมื่อผู้ใช้เรียกใช้คําขอตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ผู้ใช้จะได้รับข้อความแจ้งจากเบราว์เซอร์เพื่อขอความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์ หากคำขอไม่สำเร็จ อาจเป็นเพราะสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งถูกปฏิเสธหรืออุปกรณ์ระบุตำแหน่งไม่ได้ ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะในบริบทที่ปลอดภัย (HTTPS) ในเบราว์เซอร์ที่รองรับบางเบราว์เซอร์หรือทั้งหมด

ด้านล่างนี้เป็นแผนที่ที่ระบุตําแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์ของผู้ใช้

ตัวอย่างด้านล่างแสดงรหัสทั้งหมดที่คุณต้องสร้างแผนที่นี้

TypeScript

// Note: This example requires that you consent to location sharing when
// prompted by your browser. If you see the error "The Geolocation service
// failed.", it means you probably did not give permission for the browser to
// locate you.
let map: google.maps.Map, infoWindow: google.maps.InfoWindow;

function initMap(): void {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 6,
 });
 infoWindow = new google.maps.InfoWindow();

 const locationButton = document.createElement("button");

 locationButton.textContent = "Pan to Current Location";
 locationButton.classList.add("custom-map-control-button");

 map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_CENTER].push(locationButton);

 locationButton.addEventListener("click", () => {
  // Try HTML5 geolocation.
  if (navigator.geolocation) {
   navigator.geolocation.getCurrentPosition(
    (position: GeolocationPosition) => {
     const pos = {
      lat: position.coords.latitude,
      lng: position.coords.longitude,
     };

     infoWindow.setPosition(pos);
     infoWindow.setContent("Location found.");
     infoWindow.open(map);
     map.setCenter(pos);
    },
    () => {
     handleLocationError(true, infoWindow, map.getCenter()!);
    }
   );
  } else {
   // Browser doesn't support Geolocation
   handleLocationError(false, infoWindow, map.getCenter()!);
  }
 });
}

function handleLocationError(
 browserHasGeolocation: boolean,
 infoWindow: google.maps.InfoWindow,
 pos: google.maps.LatLng
) {
 infoWindow.setPosition(pos);
 infoWindow.setContent(
  browserHasGeolocation
   ? "Error: The Geolocation service failed."
   : "Error: Your browser doesn't support geolocation."
 );
 infoWindow.open(map);
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

// Note: This example requires that you consent to location sharing when
// prompted by your browser. If you see the error "The Geolocation service
// failed.", it means you probably did not give permission for the browser to
// locate you.
let map, infoWindow;

function initMap() {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 6,
 });
 infoWindow = new google.maps.InfoWindow();

 const locationButton = document.createElement("button");

 locationButton.textContent = "Pan to Current Location";
 locationButton.classList.add("custom-map-control-button");
 map.controls[google.maps.ControlPosition.TOP_CENTER].push(locationButton);
 locationButton.addEventListener("click", () => {
  // Try HTML5 geolocation.
  if (navigator.geolocation) {
   navigator.geolocation.getCurrentPosition(
    (position) => {
     const pos = {
      lat: position.coords.latitude,
      lng: position.coords.longitude,
     };

     infoWindow.setPosition(pos);
     infoWindow.setContent("Location found.");
     infoWindow.open(map);
     map.setCenter(pos);
    },
    () => {
     handleLocationError(true, infoWindow, map.getCenter());
    },
   );
  } else {
   // Browser doesn't support Geolocation
   handleLocationError(false, infoWindow, map.getCenter());
  }
 });
}

function handleLocationError(browserHasGeolocation, infoWindow, pos) {
 infoWindow.setPosition(pos);
 infoWindow.setContent(
  browserHasGeolocation
   ? "Error: The Geolocation service failed."
   : "Error: Your browser doesn't support geolocation.",
 );
 infoWindow.open(map);
}

window.initMap = initMap;
ดูตัวอย่าง

ลองใช้ตัวอย่าง

ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์คืออะไร

ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์หมายถึงการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยใช้กลไกในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย โดยปกติแล้ว บริการตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่จะใช้ที่อยู่การกำหนดเส้นทางเครือข่ายหรือชิป GPS ภายในเพื่อระบุตำแหน่งนี้ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เป็น API เฉพาะอุปกรณ์ ซึ่งหมายความว่าเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ต้องรองรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อให้ใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้

มาตรฐานตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ W3C

แอปพลิเคชันที่ต้องการใช้งานตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ต้องรองรับมาตรฐาน W3C Geolocation โปรดทราบว่าโค้ดตัวอย่างด้านบนจะกำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์ผ่าน API ของ W3C navigator.geolocation

บางครั้งเว็บไซต์ใช้ที่อยู่ IP เพื่อตรวจหาตำแหน่งของอุปกรณ์ แต่อาจเป็นเพียงการประมาณตำแหน่งคร่าวๆ ของตำแหน่งดังกล่าว API มาตรฐาน W3C เป็น API ที่รองรับอย่างเต็มรูปแบบและถูกต้องมากที่สุด ดังนั้นจึงควรจัดลำดับความสำคัญให้มากกว่าวิธีการค้นหาตำแหน่งทางภูมิศาสตร์แบบอื่นๆ