Tuỳ chỉnh Google Maps: Điểm đánh dấu tuỳ chỉnh

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Tổng quan

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách thay đổi biểu tượng của Google Maps điểm đánh dấu để sử dụng hình ảnh đồ hoạ tuỳ chỉnh. Bạn nên biết Kiến thức cơ bản về cách tạo điểm đánh dấu khi sử dụng hướng dẫn này.

Bản đồ mẫu sau minh hoạ việc sử dụng các điểm đánh dấu tuỳ chỉnh để cho biết các loại địa điểm khác nhau.

Phần sau đây liệt kê tất cả mã mà bạn cần để tạo bản đồ hướng dẫn này.

TypeScript

let map: google.maps.Map;

async function initMap() {
 // Request needed libraries.
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 const { AdvancedMarkerElement, PinElement } = await google.maps.importLibrary("marker") as google.maps.MarkerLibrary;

 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  center: new google.maps.LatLng(-33.91722, 151.23064),
  zoom: 16,
  mapId: "DEMO_MAP_ID",
 });

 const iconBase =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/";

 const icons: Record<string, { icon: string }> = {
  parking: {
   icon: iconBase + "parking_lot_maps.png",
  },
  library: {
   icon: iconBase + "library_maps.png",
  },
  info: {
   icon: iconBase + "info-i_maps.png",
  },
 };

 const features = [
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91721, 151.2263),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91539, 151.2282),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91747, 151.22912),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.9191, 151.22907),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91725, 151.23011),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91872, 151.23089),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91784, 151.23094),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91682, 151.23149),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.9179, 151.23463),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91666, 151.23468),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.916988, 151.23364),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91662347903106, 151.22879464019775),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.916365282092855, 151.22937399734496),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91665018901448, 151.2282474695587),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.919543720969806, 151.23112279762267),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91608037421864, 151.23288232673644),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91851096391805, 151.2344058214569),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91818154739766, 151.2346203981781),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91727341958453, 151.23348314155578),
   type: "library",
  },
 ];

 for (let i = 0; i < features.length; i++) {
  const iconImage = document.createElement("img");
  iconImage.src = icons[features[i].type].icon;
  const marker = new google.maps.marker.AdvancedMarkerElement({
   map,
   position: features[i].position,
   content: iconImage,
  })
 }
}

initMap();

JavaScript

let map;

async function initMap() {
 // Request needed libraries.
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");
 const { AdvancedMarkerElement, PinElement } = await google.maps.importLibrary(
  "marker",
 );

 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  center: new google.maps.LatLng(-33.91722, 151.23064),
  zoom: 16,
  mapId: "DEMO_MAP_ID",
 });

 const iconBase =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/";
 const icons = {
  parking: {
   icon: iconBase + "parking_lot_maps.png",
  },
  library: {
   icon: iconBase + "library_maps.png",
  },
  info: {
   icon: iconBase + "info-i_maps.png",
  },
 };
 const features = [
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91721, 151.2263),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91539, 151.2282),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91747, 151.22912),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.9191, 151.22907),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91725, 151.23011),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91872, 151.23089),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91784, 151.23094),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91682, 151.23149),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.9179, 151.23463),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91666, 151.23468),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.916988, 151.23364),
   type: "info",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91662347903106, 151.22879464019775),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.916365282092855, 151.22937399734496),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91665018901448, 151.2282474695587),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.919543720969806, 151.23112279762267),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91608037421864, 151.23288232673644),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91851096391805, 151.2344058214569),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91818154739766, 151.2346203981781),
   type: "parking",
  },
  {
   position: new google.maps.LatLng(-33.91727341958453, 151.23348314155578),
   type: "library",
  },
 ];

 for (let i = 0; i < features.length; i++) {
  const iconImage = document.createElement("img");

  iconImage.src = icons[features[i].type].icon;

  const marker = new google.maps.marker.AdvancedMarkerElement({
   map,
   position: features[i].position,
   content: iconImage,
  });
 }
}

initMap();

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Custom Markers</title>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- prettier-ignore -->
  <script>(g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})
    ({key: "AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg", v: "weekly"});</script>
 </body>
</html>

Thử dùng mẫu

Tuỳ chỉnh điểm đánh dấu bản đồ

Bạn có thể thay đổi biểu tượng điểm đánh dấu màu đỏ mặc định (Biểu tượng điểm đánh dấu màu đỏ mặc định) thành một hình ảnh tuỳ chỉnh mà bạn chọn. Ví dụ sau đây trình bày cách thay thế mặc định có PNG tuỳ chỉnh.

// A marker with a with a URL pointing to a PNG.
const beachFlagImg = document.createElement("img");

beachFlagImg.src =
 "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/beachflag.png";

const beachFlagMarkerView = new AdvancedMarkerElement({
 map,
 position: { lat: 37.434, lng: -122.082 },
 content: beachFlagImg,
 title: "A marker using a custom PNG Image",
});

Xem thêm nhiều cách tạo điểm đánh dấu bằng đồ hoạ.

Tùy chỉnh điểm đánh dấu theo tính năng bản đồ

Mỗi địa điểm yêu thích trong danh sách các đối tượng trong khuôn viên đều có một type . Hãy lưu ý cách trích xuất mã bên dưới chỉ định parking, libraryinfo. Bạn có thể tuỳ chỉnh biểu tượng điểm đánh dấu tuỳ thuộc vào bản đồ tính năng type mà bạn thiết lập.

const iconBase =
 "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/";

const icons: Record<string, { icon: string }> = {
 parking: {
  icon: iconBase + "parking_lot_maps.png",
 },
 library: {
  icon: iconBase + "library_maps.png",
 },
 info: {
  icon: iconBase + "info-i_maps.png",
 },
};

function addMarker(feature) {
 const iconImage = document.createElement("img");
 iconImage.src = icons[feature.type].icon;
 const marker = new google.maps.marker.AdvancedMarkerElement({
  map,
  position: feature.position,
  content: iconImage,
 })
}

addMarker(features[0]);