Lớp phủ mặt đất

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Lớp phủ mặt đất là các lớp phủ trên bản đồ được liên kết với các toạ độ vĩ độ/kinh độ, do đó chúng sẽ di chuyển khi bạn kéo hoặc thu phóng bản đồ.

Giới thiệu

Lớp phủ mặt đất là hình ảnh được cố định vào bản đồ. Không giống như điểm đánh dấu, các lớp phủ mặt đất được định hướng dựa vào bề mặt Trái đất thay vì màn hình, vì vậy, thao tác xoay, nghiêng hoặc thu phóng bản đồ sẽ làm thay đổi hướng của hình ảnh.

Để thêm lớp phủ mặt đất, hãy tạo đối tượng GMSGroundOverlay xác định cả biểu tượng và ranh giới. Nếu không chỉ định được một trong hai thư viện này, lớp phủ mặt đất sẽ không xuất hiện trên bản đồ. Bạn có thể tuỳ ý chỉ định các chế độ cài đặt bổ sung sẽ ảnh hưởng đến vị trí của hình ảnh trên bản đồ. Sau khi bạn xác định các tuỳ chọn cần thiết, hãy đặt thuộc tính map của đối tượng này để thêm lớp phủ.

Thêm lớp phủ

 1. Tạo thực thể cho đối tượng GMSGroundOverlay mới
 2. Đặt thuộc tính icon thành một thực thể của UIImage.
 3. Đặt thuộc tính bounds thành một thực thể của GMSCoordinateBounds. Đường viền đại diện cho góc phía tây nam và đông bắc của hình ảnh.
 4. Đặt các thuộc tính không bắt buộc, chẳng hạn như bearingzoomLevel, nếu muốn.
 5. Đặt thuộc tính map – hình ảnh sẽ xuất hiện trên bản đồ.

Ví dụ bên dưới minh hoạ cách thêm lớp phủ mặt đất vào đối tượng GMSMapView hiện có.

Swift

let southWest = CLLocationCoordinate2D(latitude: 40.712216, longitude: -74.22655)
let northEast = CLLocationCoordinate2D(latitude: 40.773941, longitude: -74.12544)
let overlayBounds = GMSCoordinateBounds(coordinate: southWest, coordinate: northEast)

// Image from http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/newark_nj_1922.jpg
let icon = UIImage(named: "newark_nj_1922")

let overlay = GMSGroundOverlay(bounds: overlayBounds, icon: icon)
overlay.bearing = 0
overlay.map = mapView
   

Objective-C

CLLocationCoordinate2D southWest = CLLocationCoordinate2DMake(40.712216,-74.22655);
CLLocationCoordinate2D northEast = CLLocationCoordinate2DMake(40.773941,-74.12544);
GMSCoordinateBounds *overlayBounds = [[GMSCoordinateBounds alloc] initWithCoordinate:southWest
                                    coordinate:northEast];

// Image from http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/newark_nj_1922.jpg
UIImage *icon = [UIImage imageNamed:@"newark_nj_1922"];
GMSGroundOverlay *overlay = [GMSGroundOverlay groundOverlayWithBounds:overlayBounds icon:icon];
overlay.bearing = 0;
overlay.map = mapView;
   

Xoá lớp phủ

Bạn có thể xoá lớp phủ mặt đất khỏi bản đồ bằng cách đặt thuộc tính map của GMSGroundOverlay thành nil. Ngoài ra, bạn có thể xoá tất cả lớp phủ (bao gồm cả các lớp trên mặt đất hiện có trên bản đồ bằng cách gọi phương thức GMSMapView clear.

Swift

mapView.clear()
   

Objective-C

[mapView clear];
   

Nếu bạn muốn chỉnh sửa một lớp phủ mặt đất sau khi thêm lớp phủ đó vào bản đồ, hãy nhớ giữ đối tượng GMSGroundOverlay. Bạn có thể sửa đổi lớp phủ mặt đất vào lúc khác bằng cách thay đổi đối tượng này.

Swift

let overlay = GMSGroundOverlay(bounds: overlayBounds, icon: icon)
overlay.bearing = 0
overlay.map = mapView

// ...

overlay.isTappable = true
   

Objective-C

GMSGroundOverlay *overlay = [GMSGroundOverlay groundOverlayWithBounds:overlayBounds icon:icon];
overlay.bearing = 0;
overlay.map = mapView;

// ...
overlay.tappable = YES;
   

Sự kiện

Bạn có thể theo dõi các sự kiện xảy ra trên bản đồ, chẳng hạn như khi người dùng nhấn vào một lớp phủ. Để theo dõi các sự kiện, bạn phải triển khai giao thức GMSMapViewDelegate. Xem hướng dẫn về sự kiện và danh sách các phương thức trên GMSMapViewDelegate.