Action

Hành động tiếp theo liên quan đến đơn đặt hàng hoặc mục hàng.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "type": enum (Type),
 "title": string,
 "openUrlAction": {
  object (OpenUrlAction)
 },
 "actionMetadata": {
  object (ActionMetadata)
 }
}
Các trường
type

enum (Type)

Bắt buộc: loại hành động.

title

string

tiêu đề hoặc nhãn của hành động, hiển thị với người dùng. Độ dài tối đa cho phép là 100 ký tự.

openUrlAction

object (OpenUrlAction)

Hành động cần thực hiện.

actionMetadata

object (ActionMetadata)

Siêu dữ liệu liên kết với một hành động.

ActionMetadata

Siêu dữ liệu liên quan theo mỗi hành động.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "expireTime": string
}
Các trường
expireTime

string (Timestamp format)

thời điểm hành động này hết hạn.

Dấu thời gian ở định dạng "Zulu" RFC3339 UTC, chính xác đến nano giây. Ví dụ: "2014-10-02T15:01:23.045123456Z"