Xây dựng hành động từ nội dung web

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Dữ liệu có cấu trúc cho Google biết loại nội dung bạn đang tạo, nhờ đó, chúng tôi có thể hiển thị nội dung đó cho người dùng theo cách tương tác. Ngoài việc trình bày nội dung của bạn dưới dạng kết quả nhiều định dạng trên Google Tìm kiếm, chúng tôi còn có thể đọc mã đánh dấu của bạn để tự động tạo một Hành động trình bày nội dung của bạn trên Trợ lý Google và tạo một mục trong thư mục Trợ lý. Khi người dùng yêu cầu Trợ lý cho một trong các loại nội dung có sẵn, chúng tôi có thể hiển thị Hành động của bạn.

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu, hãy tìm hiểu thêm về cách hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Hình 1. Ví dụ về Hành động mẫu được tạo tự động từ nội dung web.

Xuất bản nội dung của bạn

Google có thể tạo nhiều Hành động dựa trên nội dung web mà bạn cung cấp. Hãy tham khảo danh sách các loại nội dung được hỗ trợ sau đây để tìm hiểu cách tạo Hành động cho từng loại:

Câu hỏi thường gặp

Những người dùng yêu cầu Trợ lý Google cung cấp thông tin về một chủ đề có thể nhận được nội dung Câu hỏi thường gặp của bạn để có câu trả lời tốt nhất. Tạo mã đánh dấu cho nội dung Câu hỏi thường gặp của bạn để chúng tôi có thể tự động tạo một Hành động bằng thông tin của bạn.

Để biết thông tin về Hành động liên quan đến câu hỏi thường gặp được tạo bằng mã đánh dấu, hãy xem tài liệu về Hành động liên quan đến câu hỏi thường gặp.

Hướng dẫn sử dụng

Người dùng có thể làm theo hướng dẫn sử dụng của bạn trong Trợ lý Google. Khi người dùng yêu cầu Trợ lý trợ giúp thực hiện một công việc, chúng tôi có thể đề xuất nội dung hướng dẫn của bạn nếu họ có thể giúp bạn thực hiện công việc đó. Hãy tạo mã đánh dấu cho nội dung hướng dẫn của bạn để chúng tôi có thể tự động tạo Hành động cho hướng dẫn của bạn.

Để biết thêm thông tin về Hành động hướng dẫn được tạo bằng mã đánh dấu, hãy xem tài liệu về Hành động hướng dẫn có mã đánh dấu.

Nội dung đa phương tiện

Người dùng có thể khám phá nội dung của bạn trên Google Tìm kiếm và Trợ lý, rồi bắt đầu phát nội dung đó ngay trên ứng dụng hoặc nền tảng của bạn.

Để biết thông tin về cách thiết lập nội dung nghe nhìn, hãy xem tài liệu về Hành động đối với nội dung đa phương tiện.

Tin tức

Người dùng có thể xem nội dung của bạn thông qua Trợ lý Google trong Google Tin tức, bao gồm cả băng chuyền tin bài hàng đầu. Khi bạn thêm dữ liệu có cấu trúc vào các trang AMP của mình, chúng tôi có thể hiển thị nội dung tin tức của bạn trên Trợ lý Google.

Để biết thông tin về cách thiết lập nội dung tin bài, hãy xem tài liệu về dữ liệu có cấu trúc bài viết.

Podcast

Người dùng có thể tìm thấy podcast của bạn trong thư mục Trợ lý và phát các tập trên thiết bị của họ bằng Trợ lý Google. Tạo một nguồn cấp dữ liệu RSS cho podcast của bạn để chúng tôi có thể tự động tạo một Hành động cho podcast đó.

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập nguồn cấp dữ liệu podcast, hãy xem tài liệu về Podcast.

Công thức nấu ăn

Người dùng có thể làm theo công thức của bạn thông qua các thẻ thông tin chi tiết được trình bày trong Trợ lý Google và tìm hiểu về nội dung của bạn trên thư mục Trợ lý. Hãy tạo mã đánh dấu cho các công thức của bạn để chúng tôi có thể tự động tạo Hành động cho các công thức đó.

Để biết thông tin về cách thiết lập nội dung công thức, hãy xem tài liệu về dữ liệu có cấu trúc công thức nấu ăn.

Hình 2. Ví dụ về Hành động hướng dẫn được tạo bằng mã đánh dấu trên màn hình thông minh. Hình ảnh bên trái cho thấy thông tin tổng quan về hướng dẫn và hình ảnh bên phải cho thấy các bước cụ thể cùng với video.