Method: providers.trips.update

Aktualizuje dane podróży.

Żądanie HTTP

PUT https://fleetengine.googleapis.com/v1/{name=providers/*/trips/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

To pole jest wymagane. Musi mieć format providers/{provider}/trips/{trip}. Dostawca musi być identyfikatorem projektu (np. sample-consumer-project) projektu Google Cloud, którego członkiem jest konto usługi wywołujące to wywołanie.

Parametry zapytania

Parametry
header

object (RequestHeader)

Standardowy nagłówek żądania Fleet Engine.

updateMask

string (FieldMask format)

To pole jest wymagane. Maska pola wskazująca, które pola w Podróżu mają zostać zaktualizowane. updateMask musi zawierać co najmniej jedno pole.

Jest to lista rozdzielonych przecinkami pełnych i jednoznacznych nazw pól. Przykład: "user.displayName,photo".

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Trip.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Trip.