Method: providers.trips.update

Aktualizuje dane dotyczące podróży.

Żądanie HTTP

PUT https://fleetengine.googleapis.com/v1/{name=providers/*/trips/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagany. Musi mieć format providers/{provider}/trips/{trip}. Dostawca musi być identyfikatorem projektu (np. sample-consumer-project) projektu Google Cloud, do którego należy konto usługi wywołujące to połączenie.

Parametry zapytania

Parametry
header

object (RequestHeader)

Standardowy nagłówek żądania w usłudze Fleet Engine.

updateMask

string (FieldMask format)

Wymagany. Maska pola wskazująca, które pola w sekcji Podróże mają zostać zaktualizowane. Pole updateMask musi zawierać co najmniej 1 pole.

Jest to lista rozdzielonych przecinkami w pełni pełnych nazw pól. Przykład: "user.displayName,photo".

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Trip.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Trip.