Method: providers.trips.create

Tworzy podróż w Fleet Engine i zwraca nową podróż.

Żądanie HTTP

POST https://fleetengine.googleapis.com/v1/{parent=providers/*}/trips

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

To pole jest wymagane. Musi mieć format providers/{provider}. Dostawca musi być identyfikatorem projektu (np. sample-cloud-project) projektu Google Cloud, którego członkiem jest konto usługi wywołujące to wywołanie.

Parametry zapytania

Parametry
header

object (RequestHeader)

Standardowy nagłówek żądania Fleet Engine.

tripId

string

To pole jest wymagane. Unikalny identyfikator podróży. Obowiązują następujące ograniczenia:

  • To musi być prawidłowy ciąg Unicode.
  • Maksymalna długość wynosi 64 znaki.
  • Znormalizowany zgodnie z formularzem normalizacji Unicode C.
  • Nie może zawierać następujących znaków ASCII: „/”, „:”, „?”, „,” ani „#”.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Trip.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Trip.