Zdjęcia miejsca

Możesz też użyć pakietu Places SDK dla Androida, by przesłać prośbę o wyświetlenie zdjęcia w aplikacji. Zdjęcia zwracane przez usługę zdjęć pochodzą z różnych źródeł, w tym z firm i od użytkowników. Aby pobrać obraz miejsca, wykonaj te czynności:

 1. Pobierz obiekt Place (użyj fetchPlace() lub findCurrentPlace()). Pamiętaj, aby w żądaniu uwzględnić pole PHOTO_METADATAS.
 2. W polu OnSuccessListener elementu FetchPlaceRequest dodaj FetchPhotoRequest, opcjonalnie określając maksymalną wysokość i szerokość (w pikselach). Maksymalna szerokość lub wysokość obrazu to 1600 pikseli.
 3. Dodaj OnSuccessListener i pobierz bitmapę z FetchPhotoResponse.

Utwórz zdjęcie miejsca

Poniższy przykład pokazuje, jak zrobić zdjęcie miejsca.

Java


// Define a Place ID.
final String placeId = "INSERT_PLACE_ID_HERE";

// Specify fields. Requests for photos must always have the PHOTO_METADATAS field.
final List<Place.Field> fields = Collections.singletonList(Place.Field.PHOTO_METADATAS);

// Get a Place object (this example uses fetchPlace(), but you can also use findCurrentPlace())
final FetchPlaceRequest placeRequest = FetchPlaceRequest.newInstance(placeId, fields);

placesClient.fetchPlace(placeRequest).addOnSuccessListener((response) -> {
  final Place place = response.getPlace();

  // Get the photo metadata.
  final List<PhotoMetadata> metadata = place.getPhotoMetadatas();
  if (metadata == null || metadata.isEmpty()) {
    Log.w(TAG, "No photo metadata.");
    return;
  }
  final PhotoMetadata photoMetadata = metadata.get(0);

  // Get the attribution text.
  final String attributions = photoMetadata.getAttributions();

  // Create a FetchPhotoRequest.
  final FetchPhotoRequest photoRequest = FetchPhotoRequest.builder(photoMetadata)
    .setMaxWidth(500) // Optional.
    .setMaxHeight(300) // Optional.
    .build();
  placesClient.fetchPhoto(photoRequest).addOnSuccessListener((fetchPhotoResponse) -> {
    Bitmap bitmap = fetchPhotoResponse.getBitmap();
    imageView.setImageBitmap(bitmap);
  }).addOnFailureListener((exception) -> {
    if (exception instanceof ApiException) {
      final ApiException apiException = (ApiException) exception;
      Log.e(TAG, "Place not found: " + exception.getMessage());
      final int statusCode = apiException.getStatusCode();
      // TODO: Handle error with given status code.
    }
  });
});

   

Kotlin


// Define a Place ID.
val placeId = "INSERT_PLACE_ID_HERE"

// Specify fields. Requests for photos must always have the PHOTO_METADATAS field.
val fields = listOf(Place.Field.PHOTO_METADATAS)

// Get a Place object (this example uses fetchPlace(), but you can also use findCurrentPlace())
val placeRequest = FetchPlaceRequest.newInstance(placeId, fields)

placesClient.fetchPlace(placeRequest)
  .addOnSuccessListener { response: FetchPlaceResponse ->
    val place = response.place

    // Get the photo metadata.
    val metada = place.photoMetadatas
    if (metada == null || metada.isEmpty()) {
      Log.w(TAG, "No photo metadata.")
      return@addOnSuccessListener
    }
    val photoMetadata = metada.first()

    // Get the attribution text.
    val attributions = photoMetadata?.attributions

    // Create a FetchPhotoRequest.
    val photoRequest = FetchPhotoRequest.builder(photoMetadata)
      .setMaxWidth(500) // Optional.
      .setMaxHeight(300) // Optional.
      .build()
    placesClient.fetchPhoto(photoRequest)
      .addOnSuccessListener { fetchPhotoResponse: FetchPhotoResponse ->
        val bitmap = fetchPhotoResponse.bitmap
        imageView.setImageBitmap(bitmap)
      }.addOnFailureListener { exception: Exception ->
        if (exception is ApiException) {
          Log.e(TAG, "Place not found: " + exception.message)
          val statusCode = exception.statusCode
          TODO("Handle error with given status code.")
        }
      }
  }

   

Atrybucje

W większości przypadków zdjęcia miejsca mogą być użyte bez oznaczenia lub jeśli w ich obrazie są wymagane informacje o pochodzeniu danych. Jeśli jednak zwrócone wystąpienie PhotoMetadata zawiera atrybucję, musisz uwzględnić dodatkową atrybucję w aplikacji, gdy wyświetlasz obraz. Więcej informacji znajdziesz w sekcji o wyświetlaniu atrybucji.

Wykorzystanie i płatności

Za połączenia z numerem fetchPhoto() jest obciążany kod SKU zdjęcia. Więcej informacji znajdziesz na stronie Użycie i płatności.