ทำเครื่องหมายเหตุการณ์และท่าทางสัมผัส

เมื่อมีการตั้งค่าคุณสมบัติของเครื่องหมายขั้นสูงที่เฉพาะเจาะจงไว้ คุณจะตรวจสอบเหตุการณ์ของเครื่องหมายได้ เช่น การแตะและท่าทางสัมผัส หากมีการแตะเครื่องหมาย คุณจะเห็นข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อเครื่องหมาย หรือตัวอย่าง และผู้ใช้ก็สามารถย้ายเครื่องหมายที่ลากได้โดยใช้ท่าทางสัมผัสแบบกดค้าง

 • หากต้องการติดตามเหตุการณ์ของเครื่องหมาย ให้เพิ่ม GMSMapViewDelegate ไปยัง view
 • หากต้องการให้เครื่องหมายสามารถลากได้ ให้ตั้งค่า GMSMarker.draggable
 • หากต้องการกำหนดข้อความอธิบายสำหรับเครื่องหมาย ให้ใช้ GMSMarker.title

ตอบสนองต่อเหตุการณ์ของเครื่องหมาย

คุณสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ของเครื่องหมายได้โดยการเพิ่ม โปรโตคอล GMSMapViewDelegate ไปยังข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้และ นำ Callback ที่เกี่ยวข้องไปใช้ ตัวอย่างนี้ระบุ title และ snippet สำหรับเครื่องหมายที่เลือก

Swift

// MARK: GMSMapViewDelegate

func mapView(_ mapView: GMSMapView, didTap marker: GMSMarker) -> Bool {
 if let title = marker.title {
  if let snippet = marker.snippet {
   print("marker title: \(title): snippet: \(snippet)")
  }
 }
 return true
}

Objective-C

// MARK: GMSMapViewDelegate

-  (BOOL)mapView:(GMSMapView *)mapView didTapMarker:(GMSMarker *)marker {
 if (marker.title && marker.snippet) {
  NSLog(@"marker with title:%@ snippet: %@", marker.title, marker.snippet)
 }
 return YES;
}

ควบคุมการแสดงเครื่องหมายตามระดับการซูมแผนที่

หากต้องการควบคุมระดับการเข้าถึงของ GMSMarker ให้ใช้ GMSMapViewDelegate และเพิ่มเงื่อนไขที่จะตั้งค่า GMSMarker.map

Swift

// MARK: GMSMapViewDelegate

func mapView(_ mapView: GMSMapView, didChange position: GMSCameraPosition) {
  marker.map = position.zoom >= 14 ? mapView : nil
}

Objective-C

// MARK: GMSMapViewDelegate

-  (void)mapView:(GMSMapView *)mapView didChangeCameraPosition:(GMSCameraPosition *)position {
 marker.map = position.zoom >= 14 ? mapView : nil;
}

ทำให้เครื่องหมายสามารถลากได้

เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติ draggable ผู้ใช้สามารถลากเครื่องหมายบนแผนที่ที่มี ท่าทางสัมผัสการกดค้าง หากต้องการให้เครื่องหมายลากได้ ให้ตั้งค่า GMSMarker.draggable เป็นจริง

Swift

marker.draggable = true

Objective-C

marker.draggable = YES;