Location Data

คุณลักษณะที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่คือการรับรู้ตําแหน่ง ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่จะนําอุปกรณ์ของตนติดตัวไปด้วยทุกที่ ดังนั้น การเพิ่มการรับรู้ตําแหน่งลงในแอปจะทําให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ตามบริบทมากขึ้น

ตัวอย่างโค้ด

ที่เก็บ ApiDemos ใน GitHub มีตัวอย่างที่แสดงการใช้ตําแหน่งบนแผนที่

Java

โคตลิน

การทํางานกับข้อมูลตําแหน่ง

ข้อมูลตําแหน่งที่มีในอุปกรณ์ Android จะใช้ตําแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์ ซึ่งระบุโดยใช้เทคโนโลยีหลายแบบร่วมกัน ได้แก่ ทิศทางและทิศทางการเคลื่อนไหว และอุปกรณ์ได้ย้ายไปยังขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่กําหนดไว้แล้ว หรือเขตพื้นที่เสมือน คุณสามารถเลือกวิธีการแสดงข้อมูลตําแหน่งได้หลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของแอปพลิเคชัน

 • เลเยอร์ตําแหน่งของฉันช่วยให้วิธีง่ายๆ ในการแสดงตําแหน่งของอุปกรณ์บนแผนที่ แต่จะไม่ให้ข้อมูล
 • เราขอแนะนําให้ใช้ API ตําแหน่งของบริการ Google Play สําหรับคําขอแบบเป็นโปรแกรมทั้งหมดสําหรับข้อมูลตําแหน่ง
 • อินเทอร์เฟซ LocationSource ช่วยให้คุณระบุผู้ให้บริการตําแหน่งที่กําหนดเองได้

สิทธิ์เข้าถึงตำแหน่ง

หากแอปจําเป็นต้องเข้าถึงตําแหน่งของผู้ใช้ คุณต้องขอสิทธิ์โดยการเพิ่มสิทธิ์เข้าถึงตําแหน่ง Android ที่เกี่ยวข้องลงในแอป

Android มีสิทธิ์เข้าถึงตําแหน่ง 2 รายการ ได้แก่ ACCESS_COARSE_LOCATION และ ACCESS_FINE_LOCATION สิทธิ์ที่คุณเลือกจะเป็นตัวกําหนดความแม่นยําของตําแหน่งที่ API แสดงผล

 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION – อนุญาตให้ API แสดงผลตําแหน่งโดยประมาณของอุปกรณ์ สิทธิ์จะประมาณตําแหน่งอุปกรณ์จากบริการตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบเกี่ยวกับความแม่นยําของตําแหน่งโดยประมาณ
 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION – อนุญาตให้ API ระบุตําแหน่งที่แม่นยําที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากผู้ให้บริการตําแหน่งที่มีอยู่ รวมถึงระบบดาวเทียมนําร่อง (GPS) และ Wi-Fi และข้อมูลเครือข่ายมือถือ

เพิ่มสิทธิ์ในไฟล์ Manifest ของแอป

หากจําเป็นต้องใช้ตําแหน่งโดยประมาณเพื่อให้แอปทํางานได้เท่านั้น ให้เพิ่มสิทธิ์ ACCESS_COARSE_LOCATION ไปยังไฟล์ Manifest ของแอปดังนี้

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.myapp" >
 ...
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
 ...
</manifest>

อย่างไรก็ตาม หากจําเป็นต้องใช้ตําแหน่งที่แน่นอน ให้เพิ่มทั้งสิทธิ์ ACCESS_COARSE_LOCATION และ ACCESS_FINE_LOCATION ไปยังไฟล์ Manifest ของแอป โดยทําดังนี้

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.myapp" >
 ...
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
 ...
</manifest>

ขอสิทธิ์ขณะรันไทม์

Android 6.0 (Marshmallow) นําเสนอเวอร์ชันใหม่สําหรับการจัดการสิทธิ์ต่างๆ ซึ่งช่วยให้กระบวนการติดตั้งและอัปเกรดแอปเป็นเรื่องง่ายสําหรับผู้ใช้ หากแอปกําหนดเป้าหมาย API ระดับ 23 ขึ้นไป ให้ใช้โมเดลสิทธิ์ใหม่

หากแอปรองรับโมเดลสิทธิ์ใหม่และอุปกรณ์ใช้ Android 6.0 (Marshmallow) ขึ้นไป ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องให้สิทธิ์ เมื่อติดตั้งหรืออัปเกรดแอป แอปต้องตรวจสอบว่าแอปมีสิทธิ์ที่จําเป็นขณะรันไทม์หรือไม่ และขอสิทธิ์ที่ไม่มีการให้สิทธิ์ระหว่างรันไทม์ ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบแก่ผู้ใช้เพื่อขออนุญาต

เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด คุณควรขอสิทธิ์ในบริบทที่เกี่ยวข้อง หากตําแหน่งมีความสําคัญต่อการทํางานของแอป คุณควรขอสิทธิ์เข้าถึงตําแหน่งเมื่อเริ่มต้นแอป วิธีที่ดีคือการใช้หน้าจอต้อนรับหรือวิซาร์ดซึ่งให้ความรู้แก่ผู้ใช้ว่าทําไมจึงจําเป็นต้องขอสิทธิ์นั้น

หากแอปต้องใช้สิทธิ์สําหรับฟังก์ชันการทํางานเพียงบางส่วนเท่านั้น คุณควรขอสิทธิ์เข้าถึงตําแหน่งขณะที่แอปดําเนินการที่ต้องใช้สิทธิ์ดังกล่าว

แอปต้องจัดการกับกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้ให้สิทธิ์ เช่น หากจําเป็นต้องให้สิทธิ์สําหรับฟีเจอร์เฉพาะ แอปจะปิดใช้งานฟีเจอร์นั้นได้ แอปจําเป็นต้องปิดใช้ฟังก์ชันการทํางานทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าตนต้องให้สิทธิ์ดังกล่าวหากสิทธิ์ดังกล่าวจําเป็นต่อการทํางานของแอป

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้จะตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้ไลบรารี AndroidX ก่อนที่จะเปิดใช้เลเยอร์ "ตําแหน่งของฉัน" จากนั้นก็จะจัดการกับผลลัพธ์ของคําขอสิทธิ์โดยใช้ ActivityCompat.OnRequestPermissionsResultCallback จากไลบรารีการสนับสนุน

Java

// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.


package com.example.mapdemo;

import android.Manifest.permission;
import android.annotation.SuppressLint;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationClickListener;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;

import android.Manifest;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.location.Location;
import android.os.Bundle;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import androidx.core.content.ContextCompat;
import android.widget.Toast;

/**
 * This demo shows how GMS Location can be used to check for changes to the users location. The "My
 * Location" button uses GMS Location to set the blue dot representing the users location.
 * Permission for {@link android.Manifest.permission#ACCESS_FINE_LOCATION} and {@link
 * android.Manifest.permission#ACCESS_COARSE_LOCATION} are requested at run time. If either
 * permission is not granted, the Activity is finished with an error message.
 */
public class MyLocationDemoActivity extends AppCompatActivity
  implements
  OnMyLocationButtonClickListener,
  OnMyLocationClickListener,
  OnMapReadyCallback,
  ActivityCompat.OnRequestPermissionsResultCallback {

  /**
   * Request code for location permission request.
   *
   * @see #onRequestPermissionsResult(int, String[], int[])
   */
  private static final int LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE = 1;

  /**
   * Flag indicating whether a requested permission has been denied after returning in {@link
   * #onRequestPermissionsResult(int, String[], int[])}.
   */
  private boolean permissionDenied = false;

  private GoogleMap map;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.my_location_demo);

    SupportMapFragment mapFragment =
      (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @Override
  public void onMapReady(@NonNull GoogleMap googleMap) {
    map = googleMap;
    map.setOnMyLocationButtonClickListener(this);
    map.setOnMyLocationClickListener(this);
    enableMyLocation();
  }

  /**
   * Enables the My Location layer if the fine location permission has been granted.
   */
  @SuppressLint("MissingPermission")
  private void enableMyLocation() {
    // 1. Check if permissions are granted, if so, enable the my location layer
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
      == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
      || ContextCompat.checkSelfPermission(this, permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)
      == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      map.setMyLocationEnabled(true);
      return;
    }

    // 2. Otherwise, request location permissions from the user.
    PermissionUtils.requestLocationPermissions(this, LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE, true);
  }

  @Override
  public boolean onMyLocationButtonClick() {
    Toast.makeText(this, "MyLocation button clicked", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    // Return false so that we don't consume the event and the default behavior still occurs
    // (the camera animates to the user's current position).
    return false;
  }

  @Override
  public void onMyLocationClick(@NonNull Location location) {
    Toast.makeText(this, "Current location:\n" + location, Toast.LENGTH_LONG).show();
  }

  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions,
    @NonNull int[] grantResults) {
    if (requestCode != LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE) {
      super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
      return;
    }

    if (PermissionUtils.isPermissionGranted(permissions, grantResults,
      Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) || PermissionUtils
      .isPermissionGranted(permissions, grantResults,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)) {
      // Enable the my location layer if the permission has been granted.
      enableMyLocation();
    } else {
      // Permission was denied. Display an error message
      // Display the missing permission error dialog when the fragments resume.
      permissionDenied = true;
    }
  }

  @Override
  protected void onResumeFragments() {
    super.onResumeFragments();
    if (permissionDenied) {
      // Permission was not granted, display error dialog.
      showMissingPermissionError();
      permissionDenied = false;
    }
  }

  /**
   * Displays a dialog with error message explaining that the location permission is missing.
   */
  private void showMissingPermissionError() {
    PermissionUtils.PermissionDeniedDialog
      .newInstance(true).show(getSupportFragmentManager(), "dialog");
  }

}

Kotlin

// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
package com.example.kotlindemos

import android.Manifest
import android.annotation.SuppressLint
import android.content.pm.PackageManager
import android.location.Location
import android.os.Bundle
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.app.ActivityCompat
import androidx.core.app.ActivityCompat.OnRequestPermissionsResultCallback
import androidx.core.content.ContextCompat
import com.example.kotlindemos.PermissionUtils.PermissionDeniedDialog.Companion.newInstance
import com.example.kotlindemos.PermissionUtils.isPermissionGranted
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationClickListener
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment

/**
 * This demo shows how GMS Location can be used to check for changes to the users location. The
 * "My Location" button uses GMS Location to set the blue dot representing the users location.
 * Permission for [Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION] and [Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION]
 * are requested at run time. If either permission is not granted, the Activity is finished with an error message.
 */
class MyLocationDemoActivity : AppCompatActivity(),
  OnMyLocationButtonClickListener,
  OnMyLocationClickListener, OnMapReadyCallback,
  OnRequestPermissionsResultCallback {
  /**
   * Flag indicating whether a requested permission has been denied after returning in
   * [.onRequestPermissionsResult].
   */
  private var permissionDenied = false
  private lateinit var map: GoogleMap
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.my_location_demo)
    val mapFragment =
      supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }

  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
    map = googleMap
    googleMap.setOnMyLocationButtonClickListener(this)
    googleMap.setOnMyLocationClickListener(this)
    enableMyLocation()
  }

  /**
   * Enables the My Location layer if the fine location permission has been granted.
   */
  @SuppressLint("MissingPermission")
  private fun enableMyLocation() {

    // 1. Check if permissions are granted, if so, enable the my location layer
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(
        this,
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
      ) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED || ContextCompat.checkSelfPermission(
        this,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
      ) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
    ) {
      map.isMyLocationEnabled = true
      return
    }

    // 2. If if a permission rationale dialog should be shown
    if (ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(
        this,
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
      ) || ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(
        this,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
      )
    ) {
      PermissionUtils.RationaleDialog.newInstance(
        LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE, true
      ).show(supportFragmentManager, "dialog")
      return
    }

    // 3. Otherwise, request permission
    ActivityCompat.requestPermissions(
      this,
      arrayOf(
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
      ),
      LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE
    )
  }

  override fun onMyLocationButtonClick(): Boolean {
    Toast.makeText(this, "MyLocation button clicked", Toast.LENGTH_SHORT)
      .show()
    // Return false so that we don't consume the event and the default behavior still occurs
    // (the camera animates to the user's current position).
    return false
  }

  override fun onMyLocationClick(location: Location) {
    Toast.makeText(this, "Current location:\n$location", Toast.LENGTH_LONG)
      .show()
  }

  override fun onRequestPermissionsResult(
    requestCode: Int,
    permissions: Array<String>,
    grantResults: IntArray
  ) {
    if (requestCode != LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE) {
      super.onRequestPermissionsResult(
        requestCode,
        permissions,
        grantResults
      )
      return
    }

    if (isPermissionGranted(
        permissions,
        grantResults,
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
      ) || isPermissionGranted(
        permissions,
        grantResults,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
      )
    ) {
      // Enable the my location layer if the permission has been granted.
      enableMyLocation()
    } else {
      // Permission was denied. Display an error message
      // Display the missing permission error dialog when the fragments resume.
      permissionDenied = true
    }
  }

  override fun onResumeFragments() {
    super.onResumeFragments()
    if (permissionDenied) {
      // Permission was not granted, display error dialog.
      showMissingPermissionError()
      permissionDenied = false
    }
  }

  /**
   * Displays a dialog with error message explaining that the location permission is missing.
   */
  private fun showMissingPermissionError() {
    newInstance(true).show(supportFragmentManager, "dialog")
  }

  companion object {
    /**
     * Request code for location permission request.
     *
     * @see .onRequestPermissionsResult
     */
    private const val LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE = 1
  }
}

เลเยอร์ตําแหน่งของฉัน

คุณสามารถใช้เลเยอร์ "ตําแหน่งของฉัน" และปุ่ม "ตําแหน่งของฉัน" เพื่อแสดงตําแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้บนแผนที่ เรียก mMap.setMyLocationEnabled() เพื่อเปิดใช้งานเลเยอร์ตําแหน่งของฉันบนแผนที่

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงการใช้งานเลเยอร์ของตําแหน่งของฉันแบบง่าย

Java


// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.google.maps.example;

import android.annotation.SuppressLint;
import android.location.Location;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Toast;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;

class MyLocationLayerActivity extends AppCompatActivity
  implements GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener,
  GoogleMap.OnMyLocationClickListener,
  OnMapReadyCallback {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_my_location);

    SupportMapFragment mapFragment =
      (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @SuppressLint("MissingPermission")
  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    // TODO: Before enabling the My Location layer, you must request
    // location permission from the user. This sample does not include
    // a request for location permission.
    map.setMyLocationEnabled(true);
    map.setOnMyLocationButtonClickListener(this);
    map.setOnMyLocationClickListener(this);
  }

  @Override
  public void onMyLocationClick(@NonNull Location location) {
    Toast.makeText(this, "Current location:\n" + location, Toast.LENGTH_LONG)
      .show();
  }

  @Override
  public boolean onMyLocationButtonClick() {
    Toast.makeText(this, "MyLocation button clicked", Toast.LENGTH_SHORT)
      .show();
    // Return false so that we don't consume the event and the default behavior still occurs
    // (the camera animates to the user's current position).
    return false;
  }
}


   

Kotlin


// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.google.maps.example.kotlin

import android.annotation.SuppressLint
import android.location.Location
import android.os.Bundle
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationClickListener
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment
import com.google.maps.example.R

internal class MyLocationLayerActivity : AppCompatActivity(),
  OnMyLocationButtonClickListener,
  OnMyLocationClickListener,
  OnMapReadyCallback {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_my_location)
    val mapFragment =
      supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
    mapFragment.getMapAsync(this)
  }

  @SuppressLint("MissingPermission")
  override fun onMapReady(map: GoogleMap) {
    // TODO: Before enabling the My Location layer, you must request
    // location permission from the user. This sample does not include
    // a request for location permission.
    map.isMyLocationEnabled = true
    map.setOnMyLocationButtonClickListener(this)
    map.setOnMyLocationClickListener(this)
  }

  override fun onMyLocationClick(location: Location) {
    Toast.makeText(this, "Current location:\n$location", Toast.LENGTH_LONG)
      .show()
  }

  override fun onMyLocationButtonClick(): Boolean {
    Toast.makeText(this, "MyLocation button clicked", Toast.LENGTH_SHORT)
      .show()
    // Return false so that we don't consume the event and the default behavior still occurs
    // (the camera animates to the user's current position).
    return false
  }
}


   

เมื่อเปิดใช้งานเลเยอร์ ตําแหน่งของฉัน ปุ่ม ตําแหน่งของฉัน จะปรากฏที่มุมขวาบนของแผนที่ เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม กล้องจะตั้งศูนย์กลางของแผน ที่ที่ตําแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์ ถ้าทราบ ตําแหน่งจะมีระบุไว้บนแผนที่ด้วยจุดสีน้ําเงินเล็กๆ หากอุปกรณ์อยู่นิ่งๆ หรือเครื่องหมายบั้งถ้าอุปกรณ์กําลังเคลื่อนที่

ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงปุ่มตําแหน่งของฉันที่ด้านขวาบนและ จุดสีน้ําเงินที่เป็นตําแหน่งของฉันที่อยู่ตรงกลางของแผนที่:

คุณสามารถป้องกันไม่ให้ปุ่มตําแหน่งของฉันปรากฏโดยการเรียก UiSettings.setMyLocationButtonEnabled(false)

แอปสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่อไปนี้

 • หากผู้ใช้คลิกปุ่มตําแหน่งของฉัน แอปของคุณจะได้รับการเรียกกลับ onMyLocationButtonClick() จาก GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener
 • หากผู้ใช้คลิกจุดสีน้ําเงินที่ตําแหน่งของฉัน แอปจะได้รับการเรียก onMyLocationClick() คืนจาก GoogleMap.OnMyLocationClickListener

API ตําแหน่งของบริการ Google Play

API ตําแหน่งของบริการ Google Play คือวิธีที่เหมาะสม สําหรับการเพิ่มการรับรู้ตําแหน่งในแอปพลิเคชัน Android ของคุณ ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันการทํางานที่ช่วยให้คุณ

 • ระบุตําแหน่งอุปกรณ์
 • ฟังการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง
 • พิจารณาโหมดการเดินทาง หากอุปกรณ์มีการเคลื่อนไหว
 • สร้างและตรวจสอบพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเรียกว่าเขตพื้นที่เสมือน

API สถานที่ตั้งช่วยให้คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่รับรู้ถึงตําแหน่งและการประหยัดพลังงานได้ง่าย เช่นเดียวกับ Maps SDK สําหรับ Android ระบบจะเผยแพร่ Location API เป็นส่วนหนึ่งของ SDK บริการ Google Play สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ API สถานที่ตั้ง โปรดดูชั้นเรียนการฝึกอบรมของ Android การสร้างการรับรู้ตําแหน่งแอปหรือข้อมูลอ้างอิง API ตําแหน่ง ตัวอย่างโค้ดถูกรวมอยู่ใน SDK บริการ Google Play