เลือกสถานที่ปัจจุบันและแสดงรายละเอียดบนแผนที่

ดูวิธีหาตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์ Android และแสดงรายละเอียดของสถานที่ (ธุรกิจหรือจุดสนใจอื่นๆ) ที่ตำแหน่งนั้น ทำตามบทแนะนำนี้เพื่อสร้างแอป Android โดยใช้ Maps SDK สำหรับ Android, Places SDK สำหรับ Android และผู้ให้บริการ Fused Location ใน API ตำแหน่งของบริการ Google Play

รับโค้ด

โคลนหรือดาวน์โหลดที่เก็บตัวอย่าง Google Maps Android API v2 จาก GitHub

ดูกิจกรรมเวอร์ชัน Java:

  // Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.example.currentplacedetailsonmap;

import android.content.DialogInterface;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.location.Location;
import android.os.Bundle;

import android.util.Log;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.FrameLayout;
import android.widget.TextView;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import androidx.core.content.ContextCompat;

import com.google.android.gms.location.FusedLocationProviderClient;
import com.google.android.gms.location.LocationServices;
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;
import com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition;
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
import com.google.android.gms.maps.model.Marker;
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions;
import com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener;
import com.google.android.gms.tasks.Task;

import com.google.android.libraries.places.api.Places;
import com.google.android.libraries.places.api.model.Place;
import com.google.android.libraries.places.api.model.PlaceLikelihood;
import com.google.android.libraries.places.api.net.FindCurrentPlaceRequest;
import com.google.android.libraries.places.api.net.FindCurrentPlaceResponse;
import com.google.android.libraries.places.api.net.PlacesClient;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

/**
 * An activity that displays a map showing the place at the device's current location.
 */
public class MapsActivityCurrentPlace extends AppCompatActivity
    implements OnMapReadyCallback {

  private static final String TAG = MapsActivityCurrentPlace.class.getSimpleName();
  private GoogleMap map;
  private CameraPosition cameraPosition;

  // The entry point to the Places API.
  private PlacesClient placesClient;

  // The entry point to the Fused Location Provider.
  private FusedLocationProviderClient fusedLocationProviderClient;

  // A default location (Sydney, Australia) and default zoom to use when location permission is
  // not granted.
  private final LatLng defaultLocation = new LatLng(-33.8523341, 151.2106085);
  private static final int DEFAULT_ZOOM = 15;
  private static final int PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION = 1;
  private boolean locationPermissionGranted;

  // The geographical location where the device is currently located. That is, the last-known
  // location retrieved by the Fused Location Provider.
  private Location lastKnownLocation;

  // Keys for storing activity state.
  private static final String KEY_CAMERA_POSITION = "camera_position";
  private static final String KEY_LOCATION = "location";

  // Used for selecting the current place.
  private static final int M_MAX_ENTRIES = 5;
  private String[] likelyPlaceNames;
  private String[] likelyPlaceAddresses;
  private List[] likelyPlaceAttributions;
  private LatLng[] likelyPlaceLatLngs;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    // Retrieve location and camera position from saved instance state.
    if (savedInstanceState != null) {
      lastKnownLocation = savedInstanceState.getParcelable(KEY_LOCATION);
      cameraPosition = savedInstanceState.getParcelable(KEY_CAMERA_POSITION);
    }

    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps);

    // Construct a PlacesClient
    Places.initialize(getApplicationContext(), BuildConfig.PLACES_API_KEY);
    placesClient = Places.createClient(this);

    // Construct a FusedLocationProviderClient.
    fusedLocationProviderClient = LocationServices.getFusedLocationProviderClient(this);

    // Build the map.
    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
        .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  /**
   * Saves the state of the map when the activity is paused.
   */
  @Override
  protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
    if (map != null) {
      outState.putParcelable(KEY_CAMERA_POSITION, map.getCameraPosition());
      outState.putParcelable(KEY_LOCATION, lastKnownLocation);
    }
    super.onSaveInstanceState(outState);
  }

  /**
   * Sets up the options menu.
   * @param menu The options menu.
   * @return Boolean.
   */
  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    getMenuInflater().inflate(R.menu.current_place_menu, menu);
    return true;
  }

  /**
   * Handles a click on the menu option to get a place.
   * @param item The menu item to handle.
   * @return Boolean.
   */
  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    if (item.getItemId() == R.id.option_get_place) {
      showCurrentPlace();
    }
    return true;
  }

  /**
   * Manipulates the map when it's available.
   * This callback is triggered when the map is ready to be used.
   */
  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    this.map = map;

    // Use a custom info window adapter to handle multiple lines of text in the
    // info window contents.
    this.map.setInfoWindowAdapter(new GoogleMap.InfoWindowAdapter() {

      @Override
      // Return null here, so that getInfoContents() is called next.
      public View getInfoWindow(Marker arg0) {
        return null;
      }

      @Override
      public View getInfoContents(Marker marker) {
        // Inflate the layouts for the info window, title and snippet.
        View infoWindow = getLayoutInflater().inflate(R.layout.custom_info_contents,
            (FrameLayout) findViewById(R.id.map), false);

        TextView title = infoWindow.findViewById(R.id.title);
        title.setText(marker.getTitle());

        TextView snippet = infoWindow.findViewById(R.id.snippet);
        snippet.setText(marker.getSnippet());

        return infoWindow;
      }
    });

    // Prompt the user for permission.
    getLocationPermission();

    // Turn on the My Location layer and the related control on the map.
    updateLocationUI();

    // Get the current location of the device and set the position of the map.
    getDeviceLocation();
  }

  /**
   * Gets the current location of the device, and positions the map's camera.
   */
  private void getDeviceLocation() {
    /*
     * Get the best and most recent location of the device, which may be null in rare
     * cases when a location is not available.
     */
    try {
      if (locationPermissionGranted) {
        Task<Location> locationResult = fusedLocationProviderClient.getLastLocation();
        locationResult.addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<Location>() {
          @Override
          public void onComplete(@NonNull Task<Location> task) {
            if (task.isSuccessful()) {
              // Set the map's camera position to the current location of the device.
              lastKnownLocation = task.getResult();
              if (lastKnownLocation != null) {
                map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(
                    new LatLng(lastKnownLocation.getLatitude(),
                        lastKnownLocation.getLongitude()), DEFAULT_ZOOM));
              }
            } else {
              Log.d(TAG, "Current location is null. Using defaults.");
              Log.e(TAG, "Exception: %s", task.getException());
              map.moveCamera(CameraUpdateFactory
                  .newLatLngZoom(defaultLocation, DEFAULT_ZOOM));
              map.getUiSettings().setMyLocationButtonEnabled(false);
            }
          }
        });
      }
    } catch (SecurityException e) {
      Log.e("Exception: %s", e.getMessage(), e);
    }
  }

  /**
   * Prompts the user for permission to use the device location.
   */
  private void getLocationPermission() {
    /*
     * Request location permission, so that we can get the location of the
     * device. The result of the permission request is handled by a callback,
     * onRequestPermissionsResult.
     */
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(this.getApplicationContext(),
        android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
        == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      locationPermissionGranted = true;
    } else {
      ActivityCompat.requestPermissions(this,
          new String[]{android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION},
          PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION);
    }
  }

  /**
   * Handles the result of the request for location permissions.
   */
  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode,
                      @NonNull String[] permissions,
                      @NonNull int[] grantResults) {
    locationPermissionGranted = false;
    if (requestCode
      == PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION) {// If request is cancelled, the result arrays are empty.
      if (grantResults.length > 0
        && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
        locationPermissionGranted = true;
      }
    } else {
      super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
    }
    updateLocationUI();
  }

  /**
   * Prompts the user to select the current place from a list of likely places, and shows the
   * current place on the map - provided the user has granted location permission.
   */
  private void showCurrentPlace() {
    if (map == null) {
      return;
    }

    if (locationPermissionGranted) {
      // Use fields to define the data types to return.
      List<Place.Field> placeFields = Arrays.asList(Place.Field.NAME, Place.Field.ADDRESS,
          Place.Field.LAT_LNG);

      // Use the builder to create a FindCurrentPlaceRequest.
      FindCurrentPlaceRequest request =
          FindCurrentPlaceRequest.newInstance(placeFields);

      // Get the likely places - that is, the businesses and other points of interest that
      // are the best match for the device's current location.
      @SuppressWarnings("MissingPermission") final
      Task<FindCurrentPlaceResponse> placeResult =
          placesClient.findCurrentPlace(request);
      placeResult.addOnCompleteListener (new OnCompleteListener<FindCurrentPlaceResponse>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<FindCurrentPlaceResponse> task) {
          if (task.isSuccessful() && task.getResult() != null) {
            FindCurrentPlaceResponse likelyPlaces = task.getResult();

            // Set the count, handling cases where less than 5 entries are returned.
            int count;
            if (likelyPlaces.getPlaceLikelihoods().size() < M_MAX_ENTRIES) {
              count = likelyPlaces.getPlaceLikelihoods().size();
            } else {
              count = M_MAX_ENTRIES;
            }

            int i = 0;
            likelyPlaceNames = new String[count];
            likelyPlaceAddresses = new String[count];
            likelyPlaceAttributions = new List[count];
            likelyPlaceLatLngs = new LatLng[count];

            for (PlaceLikelihood placeLikelihood : likelyPlaces.getPlaceLikelihoods()) {
              // Build a list of likely places to show the user.
              likelyPlaceNames[i] = placeLikelihood.getPlace().getName();
              likelyPlaceAddresses[i] = placeLikelihood.getPlace().getAddress();
              likelyPlaceAttributions[i] = placeLikelihood.getPlace()
                  .getAttributions();
              likelyPlaceLatLngs[i] = placeLikelihood.getPlace().getLatLng();

              i++;
              if (i > (count - 1)) {
                break;
              }
            }

            // Show a dialog offering the user the list of likely places, and add a
            // marker at the selected place.
            MapsActivityCurrentPlace.this.openPlacesDialog();
          }
          else {
            Log.e(TAG, "Exception: %s", task.getException());
          }
        }
      });
    } else {
      // The user has not granted permission.
      Log.i(TAG, "The user did not grant location permission.");

      // Add a default marker, because the user hasn't selected a place.
      map.addMarker(new MarkerOptions()
          .title(getString(R.string.default_info_title))
          .position(defaultLocation)
          .snippet(getString(R.string.default_info_snippet)));

      // Prompt the user for permission.
      getLocationPermission();
    }
  }

  /**
   * Displays a form allowing the user to select a place from a list of likely places.
   */
  private void openPlacesDialog() {
    // Ask the user to choose the place where they are now.
    DialogInterface.OnClickListener listener = new DialogInterface.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
        // The "which" argument contains the position of the selected item.
        LatLng markerLatLng = likelyPlaceLatLngs[which];
        String markerSnippet = likelyPlaceAddresses[which];
        if (likelyPlaceAttributions[which] != null) {
          markerSnippet = markerSnippet + "\n" + likelyPlaceAttributions[which];
        }

        // Add a marker for the selected place, with an info window
        // showing information about that place.
        map.addMarker(new MarkerOptions()
            .title(likelyPlaceNames[which])
            .position(markerLatLng)
            .snippet(markerSnippet));

        // Position the map's camera at the location of the marker.
        map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(markerLatLng,
            DEFAULT_ZOOM));
      }
    };

    // Display the dialog.
    AlertDialog dialog = new AlertDialog.Builder(this)
        .setTitle(R.string.pick_place)
        .setItems(likelyPlaceNames, listener)
        .show();
  }

  /**
   * Updates the map's UI settings based on whether the user has granted location permission.
   */
  private void updateLocationUI() {
    if (map == null) {
      return;
    }
    try {
      if (locationPermissionGranted) {
        map.setMyLocationEnabled(true);
        map.getUiSettings().setMyLocationButtonEnabled(true);
      } else {
        map.setMyLocationEnabled(false);
        map.getUiSettings().setMyLocationButtonEnabled(false);
        lastKnownLocation = null;
        getLocationPermission();
      }
    } catch (SecurityException e) {
      Log.e("Exception: %s", e.getMessage());
    }
  }
}

  

ดูกิจกรรมเวอร์ชัน Kotlin

  // Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
package com.example.currentplacedetailsonmap

import android.Manifest
import android.annotation.SuppressLint
import android.content.DialogInterface
import android.content.pm.PackageManager
import android.location.Location
import android.os.Bundle
import android.util.Log
import android.view.Menu
import android.view.MenuItem
import android.view.View
import android.widget.FrameLayout
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AlertDialog
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.app.ActivityCompat
import androidx.core.content.ContextCompat
import com.google.android.gms.location.FusedLocationProviderClient
import com.google.android.gms.location.LocationServices
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.InfoWindowAdapter
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment
import com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng
import com.google.android.gms.maps.model.Marker
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions
import com.google.android.libraries.places.api.Places
import com.google.android.libraries.places.api.model.Place
import com.google.android.libraries.places.api.net.FindCurrentPlaceRequest
import com.google.android.libraries.places.api.net.PlacesClient

/**
 * An activity that displays a map showing the place at the device's current location.
 */
class MapsActivityCurrentPlace : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {
  private var map: GoogleMap? = null
  private var cameraPosition: CameraPosition? = null

  // The entry point to the Places API.
  private lateinit var placesClient: PlacesClient

  // The entry point to the Fused Location Provider.
  private lateinit var fusedLocationProviderClient: FusedLocationProviderClient

  // A default location (Sydney, Australia) and default zoom to use when location permission is
  // not granted.
  private val defaultLocation = LatLng(-33.8523341, 151.2106085)
  private var locationPermissionGranted = false

  // The geographical location where the device is currently located. That is, the last-known
  // location retrieved by the Fused Location Provider.
  private var lastKnownLocation: Location? = null
  private var likelyPlaceNames: Array<String?> = arrayOfNulls(0)
  private var likelyPlaceAddresses: Array<String?> = arrayOfNulls(0)
  private var likelyPlaceAttributions: Array<List<*>?> = arrayOfNulls(0)
  private var likelyPlaceLatLngs: Array<LatLng?> = arrayOfNulls(0)

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)

    // Retrieve location and camera position from saved instance state.
    if (savedInstanceState != null) {
      lastKnownLocation = savedInstanceState.getParcelable(KEY_LOCATION)
      cameraPosition = savedInstanceState.getParcelable(KEY_CAMERA_POSITION)
    }

    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps)

    // Construct a PlacesClient
    Places.initialize(applicationContext, BuildConfig.MAPS_API_KEY)
    placesClient = Places.createClient(this)

    // Construct a FusedLocationProviderClient.
    fusedLocationProviderClient = LocationServices.getFusedLocationProviderClient(this)

    // Build the map.
    val mapFragment = supportFragmentManager
      .findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }

  /**
   * Saves the state of the map when the activity is paused.
   */
  override fun onSaveInstanceState(outState: Bundle) {
    map?.let { map ->
      outState.putParcelable(KEY_CAMERA_POSITION, map.cameraPosition)
      outState.putParcelable(KEY_LOCATION, lastKnownLocation)
    }
    super.onSaveInstanceState(outState)
  }

  /**
   * Sets up the options menu.
   * @param menu The options menu.
   * @return Boolean.
   */
  override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu): Boolean {
    menuInflater.inflate(R.menu.current_place_menu, menu)
    return true
  }

  /**
   * Handles a click on the menu option to get a place.
   * @param item The menu item to handle.
   * @return Boolean.
   */
  override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
    if (item.itemId == R.id.option_get_place) {
      showCurrentPlace()
    }
    return true
  }

  /**
   * Manipulates the map when it's available.
   * This callback is triggered when the map is ready to be used.
   */
  override fun onMapReady(map: GoogleMap) {
    this.map = map

    // Use a custom info window adapter to handle multiple lines of text in the
    // info window contents.
    this.map?.setInfoWindowAdapter(object : InfoWindowAdapter {
      // Return null here, so that getInfoContents() is called next.
      override fun getInfoWindow(arg0: Marker): View? {
        return null
      }

      override fun getInfoContents(marker: Marker): View {
        // Inflate the layouts for the info window, title and snippet.
        val infoWindow = layoutInflater.inflate(R.layout.custom_info_contents,
          findViewById<FrameLayout>(R.id.map), false)
        val title = infoWindow.findViewById<TextView>(R.id.title)
        title.text = marker.title
        val snippet = infoWindow.findViewById<TextView>(R.id.snippet)
        snippet.text = marker.snippet
        return infoWindow
      }
    })

    // Prompt the user for permission.
    getLocationPermission()

    // Turn on the My Location layer and the related control on the map.
    updateLocationUI()

    // Get the current location of the device and set the position of the map.
    getDeviceLocation()
  }

  /**
   * Gets the current location of the device, and positions the map's camera.
   */
  @SuppressLint("MissingPermission")
  private fun getDeviceLocation() {
    /*
     * Get the best and most recent location of the device, which may be null in rare
     * cases when a location is not available.
     */
    try {
      if (locationPermissionGranted) {
        val locationResult = fusedLocationProviderClient.lastLocation
        locationResult.addOnCompleteListener(this) { task ->
          if (task.isSuccessful) {
            // Set the map's camera position to the current location of the device.
            lastKnownLocation = task.result
            if (lastKnownLocation != null) {
              map?.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(
                LatLng(lastKnownLocation!!.latitude,
                  lastKnownLocation!!.longitude), DEFAULT_ZOOM.toFloat()))
            }
          } else {
            Log.d(TAG, "Current location is null. Using defaults.")
            Log.e(TAG, "Exception: %s", task.exception)
            map?.moveCamera(CameraUpdateFactory
              .newLatLngZoom(defaultLocation, DEFAULT_ZOOM.toFloat()))
            map?.uiSettings?.isMyLocationButtonEnabled = false
          }
        }
      }
    } catch (e: SecurityException) {
      Log.e("Exception: %s", e.message, e)
    }
  }

  /**
   * Prompts the user for permission to use the device location.
   */
  private fun getLocationPermission() {
    /*
     * Request location permission, so that we can get the location of the
     * device. The result of the permission request is handled by a callback,
     * onRequestPermissionsResult.
     */
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(this.applicationContext,
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
      == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      locationPermissionGranted = true
    } else {
      ActivityCompat.requestPermissions(this, arrayOf(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION),
        PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION)
    }
  }

  /**
   * Handles the result of the request for location permissions.
   */
  override fun onRequestPermissionsResult(requestCode: Int,
                      permissions: Array<String>,
                      grantResults: IntArray) {
    locationPermissionGranted = false
    when (requestCode) {
      PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION -> {

        // If request is cancelled, the result arrays are empty.
        if (grantResults.isNotEmpty() &&
          grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
          locationPermissionGranted = true
        }
      }
      else -> super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults)
    }
    updateLocationUI()
  }

  /**
   * Prompts the user to select the current place from a list of likely places, and shows the
   * current place on the map - provided the user has granted location permission.
   */
  @SuppressLint("MissingPermission")
  private fun showCurrentPlace() {
    if (map == null) {
      return
    }
    if (locationPermissionGranted) {
      // Use fields to define the data types to return.
      val placeFields = listOf(Place.Field.NAME, Place.Field.ADDRESS, Place.Field.LAT_LNG)

      // Use the builder to create a FindCurrentPlaceRequest.
      val request = FindCurrentPlaceRequest.newInstance(placeFields)

      // Get the likely places - that is, the businesses and other points of interest that
      // are the best match for the device's current location.
      val placeResult = placesClient.findCurrentPlace(request)
      placeResult.addOnCompleteListener { task ->
        if (task.isSuccessful && task.result != null) {
          val likelyPlaces = task.result

          // Set the count, handling cases where less than 5 entries are returned.
          val count = if (likelyPlaces != null && likelyPlaces.placeLikelihoods.size < M_MAX_ENTRIES) {
            likelyPlaces.placeLikelihoods.size
          } else {
            M_MAX_ENTRIES
          }
          var i = 0
          likelyPlaceNames = arrayOfNulls(count)
          likelyPlaceAddresses = arrayOfNulls(count)
          likelyPlaceAttributions = arrayOfNulls<List<*>?>(count)
          likelyPlaceLatLngs = arrayOfNulls(count)
          for (placeLikelihood in likelyPlaces?.placeLikelihoods ?: emptyList()) {
            // Build a list of likely places to show the user.
            likelyPlaceNames[i] = placeLikelihood.place.name
            likelyPlaceAddresses[i] = placeLikelihood.place.address
            likelyPlaceAttributions[i] = placeLikelihood.place.attributions
            likelyPlaceLatLngs[i] = placeLikelihood.place.latLng
            i++
            if (i > count - 1) {
              break
            }
          }

          // Show a dialog offering the user the list of likely places, and add a
          // marker at the selected place.
          openPlacesDialog()
        } else {
          Log.e(TAG, "Exception: %s", task.exception)
        }
      }
    } else {
      // The user has not granted permission.
      Log.i(TAG, "The user did not grant location permission.")

      // Add a default marker, because the user hasn't selected a place.
      map?.addMarker(MarkerOptions()
        .title(getString(R.string.default_info_title))
        .position(defaultLocation)
        .snippet(getString(R.string.default_info_snippet)))

      // Prompt the user for permission.
      getLocationPermission()
    }
  }

  /**
   * Displays a form allowing the user to select a place from a list of likely places.
   */
  private fun openPlacesDialog() {
    // Ask the user to choose the place where they are now.
    val listener = DialogInterface.OnClickListener { dialog, which -> // The "which" argument contains the position of the selected item.
      val markerLatLng = likelyPlaceLatLngs[which]
      var markerSnippet = likelyPlaceAddresses[which]
      if (likelyPlaceAttributions[which] != null) {
        markerSnippet = """
          $markerSnippet
          ${likelyPlaceAttributions[which]}
          """.trimIndent()
      }

      if (markerLatLng == null) {
        return@OnClickListener
      }

      // Add a marker for the selected place, with an info window
      // showing information about that place.
      map?.addMarker(MarkerOptions()
        .title(likelyPlaceNames[which])
        .position(markerLatLng)
        .snippet(markerSnippet))

      // Position the map's camera at the location of the marker.
      map?.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(markerLatLng,
        DEFAULT_ZOOM.toFloat()))
    }

    // Display the dialog.
    AlertDialog.Builder(this)
      .setTitle(R.string.pick_place)
      .setItems(likelyPlaceNames, listener)
      .show()
  }

  /**
   * Updates the map's UI settings based on whether the user has granted location permission.
   */
  @SuppressLint("MissingPermission")
  private fun updateLocationUI() {
    if (map == null) {
      return
    }
    try {
      if (locationPermissionGranted) {
        map?.isMyLocationEnabled = true
        map?.uiSettings?.isMyLocationButtonEnabled = true
      } else {
        map?.isMyLocationEnabled = false
        map?.uiSettings?.isMyLocationButtonEnabled = false
        lastKnownLocation = null
        getLocationPermission()
      }
    } catch (e: SecurityException) {
      Log.e("Exception: %s", e.message, e)
    }
  }

  companion object {
    private val TAG = MapsActivityCurrentPlace::class.java.simpleName
    private const val DEFAULT_ZOOM = 15
    private const val PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION = 1

    // Keys for storing activity state.
    private const val KEY_CAMERA_POSITION = "camera_position"
    private const val KEY_LOCATION = "location"

    // Used for selecting the current place.
    private const val M_MAX_ENTRIES = 5
  }
}

  

ตั้งค่าโปรเจ็กต์การพัฒนาของคุณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างโปรเจ็กต์บทแนะนำใน Android Studio

 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Android Studio
 2. เพิ่มแพ็กเกจบริการ Google Play ลงใน Android Studio
 3. โคลนหรือดาวน์โหลดที่เก็บตัวอย่าง Google Maps Android API v2 หากคุณไม่ได้ทำตอนเริ่มอ่านบทแนะนำนี้
 4. นำเข้าโปรเจ็กต์บทแนะนำ:

  • ใน Android Studio ให้เลือกไฟล์ > ใหม่ > นำเข้าโปรเจ็กต์
  • หลังจากดาวน์โหลดแล้วไปยังตำแหน่งที่คุณบันทึกที่เก็บตัวอย่างสำหรับ Android API v2 ของ Google Maps
  • ค้นหาโปรเจ็กต์ CurrentPlaceDetailsOnMap ในตำแหน่งนี้
   PATH-TO-SAVED-REPO/android-samples/tutorials/java/CurrentPlaceDetailsOnMap (Java) หรือ
   PATH-TO-SAVED-REPO/android-samples/tutorials/kotlin/CurrentPlaceDetailsOnMap (Kotlin)
  • เลือกไดเรกทอรีโปรเจ็กต์ แล้วคลิกเปิด Android Studio สร้างโปรเจ็กต์โดยใช้เครื่องมือบิลด์ Gradle แล้ว

เปิดใช้ API ที่จำเป็นและรับคีย์ API

หากต้องการศึกษาบทแนะนำนี้ให้เสร็จสิ้น คุณต้องมีโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่เปิดใช้ API ที่จำเป็นและคีย์ API ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ Maps SDK สำหรับ Android โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหัวข้อต่อไปนี้

หากต้องการดู API ที่เปิดใช้ของคุณ ให้ไปที่หน้า Google Maps Platform ใน Cloud Console และเลือกโปรเจ็กต์ดังนี้

ไปที่หน้า Google Maps Platform

หากคุณไม่เห็นว่าโครงการของคุณเปิดใช้งาน Places API อยู่ คุณจะต้องเปิดใช้งานโดยทำดังนี้

เปิดใช้ Places API

หากคุณเพิ่มข้อจำกัดลงในคีย์ API อย่าลืมเพิ่ม Places API ลงในคีย์ ดูการใช้คีย์ API สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มคีย์ API ลงในแอป

 1. เปิดไฟล์ local.properties ของโปรเจ็กต์
 2. เพิ่มสตริงต่อไปนี้แล้วแทนที่ YOUR_API_KEY ด้วยค่าของคีย์ API

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY

  เมื่อคุณสร้างแอป ปลั๊กอินข้อมูลลับ Gradle สำหรับ Android จะคัดลอกคีย์ API และทำให้ใช้เป็นตัวแปรบิวด์ในไฟล์ Manifest ของ Android

สร้างและเรียกใช้แอป

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ Android กับคอมพิวเตอร์ ทำตามinstructionsเพื่อเปิดใช้ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอปในอุปกรณ์ Android และกำหนดค่าระบบให้ตรวจหาอุปกรณ์

  หรือจะใช้เครื่องมือจัดการอุปกรณ์เสมือน (AVD) ของ Android เพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์เสมือนก็ได้ เมื่อเลือกโปรแกรมจำลอง โปรดตรวจสอบว่าคุณได้เลือกอิมเมจที่มี Google APIs ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตั้งค่าโปรเจ็กต์ Android Studio

 2. ใน Android Studio ให้คลิกตัวเลือกเมนูเรียกใช้ (หรือไอคอนปุ่มเล่น) เลือกอุปกรณ์ตามข้อความแจ้ง

Android Studio จะเรียก Gradle ให้สร้างแอป จากนั้นเรียกใช้แอปในอุปกรณ์หรือในโปรแกรมจำลอง คุณควรเห็นแผนที่ที่มีเครื่องหมายจำนวนหนึ่งล้อมรอบตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ซึ่งคล้ายกับภาพในหน้านี้

 1. เลือกค้นหาสถานที่ เพื่อเปิดรายชื่อสถานที่ (ธุรกิจหรือจุดสนใจอื่นๆ) ใกล้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
 2. เลือกสถานที่จากรายการ ระบบจะเพิ่มเครื่องหมายลงในแผนที่ของสถานที่ที่เลือก

การแก้ปัญหา:

 • หากไม่เห็นแผนที่ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้รับคีย์ API และเพิ่มไว้ในแอปแล้วตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับคีย์ API ในเครื่องมือตรวจสอบ Android ของ Android Studio
 • หากแผนที่แสดงเครื่องหมายเพียงตัวเดียวบนสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ (ตำแหน่งเริ่มต้นที่ระบุไว้ในแอป) ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ให้สิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งแก่แอปแล้ว แอปจะขอสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งขณะรันไทม์ตามรูปแบบที่อธิบายไว้ในคู่มือสิทธิ์เข้าถึงของ Android โปรดทราบว่าคุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์บนอุปกรณ์โดยตรงได้ด้วย โดยเลือกการตั้งค่า > แอป > ชื่อแอป > สิทธิ์ > ตำแหน่ง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีจัดการสิทธิ์ในโค้ด โปรดดูคำแนะนำด้านล่างเพื่อขอสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งในแอป
 • ใช้เครื่องมือแก้ไขข้อบกพร่องของ Android Studio เพื่อดูบันทึกและแก้ไขข้อบกพร่องของแอป

ทำความเข้าใจโค้ด

บทแนะนำส่วนนี้จะอธิบายส่วนที่สำคัญที่สุดของแอป CurrentPlaceDetailsOnMap เพื่อช่วยให้เข้าใจวิธีสร้างแอปที่คล้ายกัน

สร้างอินสแตนซ์ไคลเอ็นต์ Places API

วัตถุต่อไปนี้เป็นจุดแรกเข้าหลักไปยัง Places SDK สำหรับ Android:

 • คลาส Places จะสร้างและจัดการไคลเอ็นต์สำหรับ Places SDK สำหรับ Android
 • อินเทอร์เฟซ PlacesClient จะเรียกข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์และสถานที่ที่อยู่ใกล้ตำแหน่งนั้น

อินเทอร์เฟซ LocationServices คือจุดแรกเข้าหลักสำหรับบริการตำแหน่งของ Android

หากต้องการใช้ API ให้ดำเนินการดังนี้ในเมธอด onCreate() ของส่วนย่อยหรือกิจกรรม

 1. เริ่มต้นออบเจ็กต์ Places
 2. สร้างออบเจ็กต์ PlacesClient
 3. สร้างออบเจ็กต์ FusedLocationProviderClient

เช่น

Java

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);

  // ...

  // Retrieve the content view that renders the map.
  setContentView(R.layout.activity_maps);

  // Construct a PlacesClient
  Places.initialize(getApplicationContext(), getString(R.string.maps_api_key));
  placesClient = Places.createClient(this);

  // Construct a FusedLocationProviderClient.
  fusedLocationProviderClient = LocationServices.getFusedLocationProviderClient(this);
}

Kotlin

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)

  // ...

  // Retrieve the content view that renders the map.
  setContentView(R.layout.activity_maps)

  // Construct a PlacesClient
  Places.initialize(applicationContext, getString(R.string.maps_api_key))
  placesClient = Places.createClient(this)

  // Construct a FusedLocationProviderClient.
  fusedLocationProviderClient = LocationServices.getFusedLocationProviderClient(this)

}

ขอสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่ง

แอปต้องขอสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งเพื่อระบุ ตำแหน่งของอุปกรณ์และอนุญาตให้ผู้ใช้แตะปุ่มตำแหน่งของฉัน บนแผนที่

บทแนะนำนี้มีโค้ดที่จำเป็นสำหรับการขอสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งอย่างละเอียด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือเกี่ยวกับ สิทธิ์สำหรับ Android

 1. เพิ่มสิทธิ์ในฐานะองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบ <manifest> ในไฟล์ Manifest ของ Android ดังนี้

  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.currentplacedetailsonmap">
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
  </manifest>
  
 2. ขอสิทธิ์รันไทม์ในแอปเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้อนุญาตหรือปฏิเสธสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่ง โค้ดต่อไปนี้จะตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้ให้สิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งอย่างละเอียดหรือไม่ ไม่เช่นนั้น ระบบจะขอสิทธิ์ดังกล่าว

  Java

  private void getLocationPermission() {
    /*
     * Request location permission, so that we can get the location of the
     * device. The result of the permission request is handled by a callback,
     * onRequestPermissionsResult.
     */
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(this.getApplicationContext(),
        android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
        == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      locationPermissionGranted = true;
    } else {
      ActivityCompat.requestPermissions(this,
          new String[]{android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION},
          PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION);
    }
  }
  

  Kotlin

  private fun getLocationPermission() {
    /*
     * Request location permission, so that we can get the location of the
     * device. The result of the permission request is handled by a callback,
     * onRequestPermissionsResult.
     */
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(this.applicationContext,
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
      == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      locationPermissionGranted = true
    } else {
      ActivityCompat.requestPermissions(this, arrayOf(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION),
        PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION)
    }
  }
  
 3. ลบล้างโค้ดเรียกกลับ onRequestPermissionsResult() เพื่อจัดการผลของคำขอสิทธิ์ ดังนี้

  Java

  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode,
                      @NonNull String[] permissions,
                      @NonNull int[] grantResults) {
    locationPermissionGranted = false;
    if (requestCode
      == PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION) {// If request is cancelled, the result arrays are empty.
      if (grantResults.length > 0
        && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
        locationPermissionGranted = true;
      }
    } else {
      super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
    }
    updateLocationUI();
  }
  

  Kotlin

  override fun onRequestPermissionsResult(requestCode: Int,
                      permissions: Array<String>,
                      grantResults: IntArray) {
    locationPermissionGranted = false
    when (requestCode) {
      PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION -> {
  
        // If request is cancelled, the result arrays are empty.
        if (grantResults.isNotEmpty() &&
          grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
          locationPermissionGranted = true
        }
      }
      else -> super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults)
    }
    updateLocationUI()
  }
  

  ส่วนต่อไปของบทแนะนำนี้จะอธิบายถึงเมธอด updateLocationUI()

เพิ่มแผนที่

แสดงแผนที่โดยใช้ Maps SDK สำหรับ Android

 1. เพิ่มองค์ประกอบ <fragment> ในไฟล์เลย์เอาต์ของกิจกรรม activity_maps.xml องค์ประกอบนี้กำหนด SupportMapFragment เพื่อทำหน้าที่เป็นคอนเทนเนอร์สำหรับแผนที่และให้สิทธิ์เข้าถึงออบเจ็กต์ GoogleMap บทแนะนำนี้จะใช้ส่วนแผนที่เวอร์ชันไลบรารีการสนับสนุนของ Android เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้ากันได้แบบย้อนหลังกับเฟรมเวิร์ก Android เวอร์ชันก่อนหน้า

  <!--
   Copyright 2020 Google LLC
  
   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
   you may not use this file except in compliance with the License.
   You may obtain a copy of the License at
  
     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  
   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
   See the License for the specific language governing permissions and
   limitations under the License.
  -->
  
  <fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/map"
    android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context="com.example.currentplacedetailsonmap.MapsActivityCurrentPlace" />
  
  
 2. ในเมธอด onCreate() ของกิจกรรม ให้ตั้งค่าไฟล์เลย์เอาต์เป็นมุมมองเนื้อหา โดยทำดังนี้

  Java

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
  
  
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps);
  
  }
  

  Kotlin

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
  
  
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps)
  
  }
  
 3. ใช้อินเทอร์เฟซ OnMapReadyCallback และลบล้างเมธอด onMapReady() เพื่อตั้งค่าแผนที่เมื่อมีออบเจ็กต์ GoogleMap พร้อมใช้งาน ดังนี้

  Java

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    this.map = map;
  
    // ...
  
    // Turn on the My Location layer and the related control on the map.
    updateLocationUI();
  
    // Get the current location of the device and set the position of the map.
    getDeviceLocation();
  }
  

  Kotlin

  override fun onMapReady(map: GoogleMap) {
    this.map = map
  
    // ...
  
    // Turn on the My Location layer and the related control on the map.
    updateLocationUI()
  
    // Get the current location of the device and set the position of the map.
    getDeviceLocation()
  }
  
 4. ในเมธอด onCreate() ของกิจกรรม ให้เรียกแฮนเดิลไปยังส่วนย่อยของแผนที่โดยเรียกใช้ FragmentManager.findFragmentById() จากนั้นใช้ getMapAsync() เพื่อลงทะเบียนสำหรับการติดต่อกลับในแผนที่โดยทำดังนี้

  Java

  SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
      .findFragmentById(R.id.map);
  mapFragment.getMapAsync(this);
  

  Kotlin

  val mapFragment = supportFragmentManager
    .findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
  mapFragment?.getMapAsync(this)
  
 5. เขียนเมธอด updateLocationUI() เพื่อตั้งค่าการควบคุมตำแหน่งบนแผนที่ หากผู้ใช้ให้สิทธิ์เข้าถึงตำแหน่ง ให้เปิดใช้เลเยอร์ตำแหน่งของฉันและการควบคุมที่เกี่ยวข้องบนแผนที่ มิฉะนั้นให้ปิดใช้งานเลเยอร์และการควบคุม แล้วตั้งค่าตำแหน่งปัจจุบันเป็นนัล:

  Java

  private void updateLocationUI() {
    if (map == null) {
      return;
    }
    try {
      if (locationPermissionGranted) {
        map.setMyLocationEnabled(true);
        map.getUiSettings().setMyLocationButtonEnabled(true);
      } else {
        map.setMyLocationEnabled(false);
        map.getUiSettings().setMyLocationButtonEnabled(false);
        lastKnownLocation = null;
        getLocationPermission();
      }
    } catch (SecurityException e) {
      Log.e("Exception: %s", e.getMessage());
    }
  }
  

  Kotlin

  @SuppressLint("MissingPermission")
  private fun updateLocationUI() {
    if (map == null) {
      return
    }
    try {
      if (locationPermissionGranted) {
        map?.isMyLocationEnabled = true
        map?.uiSettings?.isMyLocationButtonEnabled = true
      } else {
        map?.isMyLocationEnabled = false
        map?.uiSettings?.isMyLocationButtonEnabled = false
        lastKnownLocation = null
        getLocationPermission()
      }
    } catch (e: SecurityException) {
      Log.e("Exception: %s", e.message, e)
    }
  }
  

รับตำแหน่งของอุปกรณ์ Android และวางตำแหน่งแผนที่

ใช้ผู้ให้บริการ Fused Location ในการค้นหาตำแหน่งที่ทราบล่าสุดของอุปกรณ์ แล้วใช้ตำแหน่งดังกล่าวในการวางตำแหน่งแผนที่ บทแนะนำจะมีโค้ดที่คุณจำเป็นต้องใช้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับตำแหน่งของอุปกรณ์ได้ในคำแนะนำสำหรับผู้ให้บริการ Fused Location ใน API ตำแหน่งของบริการ Google Play

Java

private void getDeviceLocation() {
  /*
   * Get the best and most recent location of the device, which may be null in rare
   * cases when a location is not available.
   */
  try {
    if (locationPermissionGranted) {
      Task<Location> locationResult = fusedLocationProviderClient.getLastLocation();
      locationResult.addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<Location>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<Location> task) {
          if (task.isSuccessful()) {
            // Set the map's camera position to the current location of the device.
            lastKnownLocation = task.getResult();
            if (lastKnownLocation != null) {
              map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(
                  new LatLng(lastKnownLocation.getLatitude(),
                      lastKnownLocation.getLongitude()), DEFAULT_ZOOM));
            }
          } else {
            Log.d(TAG, "Current location is null. Using defaults.");
            Log.e(TAG, "Exception: %s", task.getException());
            map.moveCamera(CameraUpdateFactory
                .newLatLngZoom(defaultLocation, DEFAULT_ZOOM));
            map.getUiSettings().setMyLocationButtonEnabled(false);
          }
        }
      });
    }
  } catch (SecurityException e) {
    Log.e("Exception: %s", e.getMessage(), e);
  }
}

Kotlin

@SuppressLint("MissingPermission")
private fun getDeviceLocation() {
  /*
   * Get the best and most recent location of the device, which may be null in rare
   * cases when a location is not available.
   */
  try {
    if (locationPermissionGranted) {
      val locationResult = fusedLocationProviderClient.lastLocation
      locationResult.addOnCompleteListener(this) { task ->
        if (task.isSuccessful) {
          // Set the map's camera position to the current location of the device.
          lastKnownLocation = task.result
          if (lastKnownLocation != null) {
            map?.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(
              LatLng(lastKnownLocation!!.latitude,
                lastKnownLocation!!.longitude), DEFAULT_ZOOM.toFloat()))
          }
        } else {
          Log.d(TAG, "Current location is null. Using defaults.")
          Log.e(TAG, "Exception: %s", task.exception)
          map?.moveCamera(CameraUpdateFactory
            .newLatLngZoom(defaultLocation, DEFAULT_ZOOM.toFloat()))
          map?.uiSettings?.isMyLocationButtonEnabled = false
        }
      }
    }
  } catch (e: SecurityException) {
    Log.e("Exception: %s", e.message, e)
  }
}

รับสถานที่ปัจจุบัน

ใช้ Places SDK สำหรับ Android เพื่อดูรายการสถานที่ที่น่าจะอยู่ที่ตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์ ในบริบทนี้ สถานที่คือธุรกิจหรือจุดสนใจอื่นๆ

บทแนะนำนี้จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มรับสถานที่ โดยจะแสดงรายชื่อสถานที่ที่น่าจะเลือกแก่ผู้ใช้ จากนั้นก็เพิ่มเครื่องหมายลงในแผนที่ ณ ตำแหน่งของสถานที่ที่เลือก บทแนะนำนี้มีโค้ดที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการโต้ตอบกับ Places SDK สำหรับ Android โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือการดูสถานที่ปัจจุบัน

 1. สร้างไฟล์เลย์เอาต์ (current_place_menu.xml) สำหรับเมนูตัวเลือก และลบล้างเมธอด onCreateOptionsMenu() เพื่อตั้งค่าเมนูตัวเลือก โปรดดูโค้ดในแอปตัวอย่างที่แนบมา
 2. ลบล้างเมธอด onOptionsItemSelected() เพื่อรับตำแหน่งปัจจุบันเมื่อผู้ใช้คลิกตัวเลือกรับสถานที่ ดังนี้

  Java

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    if (item.getItemId() == R.id.option_get_place) {
      showCurrentPlace();
    }
    return true;
  }
  

  Kotlin

  override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
    if (item.itemId == R.id.option_get_place) {
      showCurrentPlace()
    }
    return true
  }
  
 3. สร้างเมธอด showCurrentPlace() เพื่อรับรายการสถานที่ที่น่าจะอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์

  Java

  private void showCurrentPlace() {
    if (map == null) {
      return;
    }
  
    if (locationPermissionGranted) {
      // Use fields to define the data types to return.
      List<Place.Field> placeFields = Arrays.asList(Place.Field.NAME, Place.Field.ADDRESS,
          Place.Field.LAT_LNG);
  
      // Use the builder to create a FindCurrentPlaceRequest.
      FindCurrentPlaceRequest request =
          FindCurrentPlaceRequest.newInstance(placeFields);
  
      // Get the likely places - that is, the businesses and other points of interest that
      // are the best match for the device's current location.
      @SuppressWarnings("MissingPermission") final
      Task<FindCurrentPlaceResponse> placeResult =
          placesClient.findCurrentPlace(request);
      placeResult.addOnCompleteListener (new OnCompleteListener<FindCurrentPlaceResponse>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<FindCurrentPlaceResponse> task) {
          if (task.isSuccessful() && task.getResult() != null) {
            FindCurrentPlaceResponse likelyPlaces = task.getResult();
  
            // Set the count, handling cases where less than 5 entries are returned.
            int count;
            if (likelyPlaces.getPlaceLikelihoods().size() < M_MAX_ENTRIES) {
              count = likelyPlaces.getPlaceLikelihoods().size();
            } else {
              count = M_MAX_ENTRIES;
            }
  
            int i = 0;
            likelyPlaceNames = new String[count];
            likelyPlaceAddresses = new String[count];
            likelyPlaceAttributions = new List[count];
            likelyPlaceLatLngs = new LatLng[count];
  
            for (PlaceLikelihood placeLikelihood : likelyPlaces.getPlaceLikelihoods()) {
              // Build a list of likely places to show the user.
              likelyPlaceNames[i] = placeLikelihood.getPlace().getName();
              likelyPlaceAddresses[i] = placeLikelihood.getPlace().getAddress();
              likelyPlaceAttributions[i] = placeLikelihood.getPlace()
                  .getAttributions();
              likelyPlaceLatLngs[i] = placeLikelihood.getPlace().getLatLng();
  
              i++;
              if (i > (count - 1)) {
                break;
              }
            }
  
            // Show a dialog offering the user the list of likely places, and add a
            // marker at the selected place.
            MapsActivityCurrentPlace.this.openPlacesDialog();
          }
          else {
            Log.e(TAG, "Exception: %s", task.getException());
          }
        }
      });
    } else {
      // The user has not granted permission.
      Log.i(TAG, "The user did not grant location permission.");
  
      // Add a default marker, because the user hasn't selected a place.
      map.addMarker(new MarkerOptions()
          .title(getString(R.string.default_info_title))
          .position(defaultLocation)
          .snippet(getString(R.string.default_info_snippet)));
  
      // Prompt the user for permission.
      getLocationPermission();
    }
  }
  

  Kotlin

  @SuppressLint("MissingPermission")
  private fun showCurrentPlace() {
    if (map == null) {
      return
    }
    if (locationPermissionGranted) {
      // Use fields to define the data types to return.
      val placeFields = listOf(Place.Field.NAME, Place.Field.ADDRESS, Place.Field.LAT_LNG)
  
      // Use the builder to create a FindCurrentPlaceRequest.
      val request = FindCurrentPlaceRequest.newInstance(placeFields)
  
      // Get the likely places - that is, the businesses and other points of interest that
      // are the best match for the device's current location.
      val placeResult = placesClient.findCurrentPlace(request)
      placeResult.addOnCompleteListener { task ->
        if (task.isSuccessful && task.result != null) {
          val likelyPlaces = task.result
  
          // Set the count, handling cases where less than 5 entries are returned.
          val count = if (likelyPlaces != null && likelyPlaces.placeLikelihoods.size < M_MAX_ENTRIES) {
            likelyPlaces.placeLikelihoods.size
          } else {
            M_MAX_ENTRIES
          }
          var i = 0
          likelyPlaceNames = arrayOfNulls(count)
          likelyPlaceAddresses = arrayOfNulls(count)
          likelyPlaceAttributions = arrayOfNulls<List<*>?>(count)
          likelyPlaceLatLngs = arrayOfNulls(count)
          for (placeLikelihood in likelyPlaces?.placeLikelihoods ?: emptyList()) {
            // Build a list of likely places to show the user.
            likelyPlaceNames[i] = placeLikelihood.place.name
            likelyPlaceAddresses[i] = placeLikelihood.place.address
            likelyPlaceAttributions[i] = placeLikelihood.place.attributions
            likelyPlaceLatLngs[i] = placeLikelihood.place.latLng
            i++
            if (i > count - 1) {
              break
            }
          }
  
          // Show a dialog offering the user the list of likely places, and add a
          // marker at the selected place.
          openPlacesDialog()
        } else {
          Log.e(TAG, "Exception: %s", task.exception)
        }
      }
    } else {
      // The user has not granted permission.
      Log.i(TAG, "The user did not grant location permission.")
  
      // Add a default marker, because the user hasn't selected a place.
      map?.addMarker(MarkerOptions()
        .title(getString(R.string.default_info_title))
        .position(defaultLocation)
        .snippet(getString(R.string.default_info_snippet)))
  
      // Prompt the user for permission.
      getLocationPermission()
    }
  }
  
 4. สร้างเมธอด openPlacesDialog() เพื่อแสดงแบบฟอร์มที่อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกสถานที่จากรายการสถานที่ที่เป็นไปได้ เพิ่มเครื่องหมายบนแผนที่ให้กับสถานที่ที่เลือก เนื้อหาของเครื่องหมายประกอบด้วยชื่อและที่อยู่ของสถานที่ และการระบุแหล่งที่มาที่ API มีให้

  Java

  private void openPlacesDialog() {
    // Ask the user to choose the place where they are now.
    DialogInterface.OnClickListener listener = new DialogInterface.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
        // The "which" argument contains the position of the selected item.
        LatLng markerLatLng = likelyPlaceLatLngs[which];
        String markerSnippet = likelyPlaceAddresses[which];
        if (likelyPlaceAttributions[which] != null) {
          markerSnippet = markerSnippet + "\n" + likelyPlaceAttributions[which];
        }
  
        // Add a marker for the selected place, with an info window
        // showing information about that place.
        map.addMarker(new MarkerOptions()
            .title(likelyPlaceNames[which])
            .position(markerLatLng)
            .snippet(markerSnippet));
  
        // Position the map's camera at the location of the marker.
        map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(markerLatLng,
            DEFAULT_ZOOM));
      }
    };
  
    // Display the dialog.
    AlertDialog dialog = new AlertDialog.Builder(this)
        .setTitle(R.string.pick_place)
        .setItems(likelyPlaceNames, listener)
        .show();
  }
  

  Kotlin

  private fun openPlacesDialog() {
    // Ask the user to choose the place where they are now.
    val listener = DialogInterface.OnClickListener { dialog, which -> // The "which" argument contains the position of the selected item.
      val markerLatLng = likelyPlaceLatLngs[which]
      var markerSnippet = likelyPlaceAddresses[which]
      if (likelyPlaceAttributions[which] != null) {
        markerSnippet = """
          $markerSnippet
          ${likelyPlaceAttributions[which]}
          """.trimIndent()
      }
  
      if (markerLatLng == null) {
        return@OnClickListener
      }
  
      // Add a marker for the selected place, with an info window
      // showing information about that place.
      map?.addMarker(MarkerOptions()
        .title(likelyPlaceNames[which])
        .position(markerLatLng)
        .snippet(markerSnippet))
  
      // Position the map's camera at the location of the marker.
      map?.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(markerLatLng,
        DEFAULT_ZOOM.toFloat()))
    }
  
    // Display the dialog.
    AlertDialog.Builder(this)
      .setTitle(R.string.pick_place)
      .setItems(likelyPlaceNames, listener)
      .show()
  }
  
 5. สร้างเลย์เอาต์ที่กำหนดเองสำหรับเนื้อหาหน้าต่างข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้แสดงเนื้อหาหลายบรรทัดในหน้าต่างข้อมูลได้ ก่อนอื่น ให้เพิ่มไฟล์เลย์เอาต์ XML custom_info_contents.xml ที่มีมุมมองข้อความสำหรับชื่อหน้าต่างข้อมูล และมุมมองข้อความอีกแบบหนึ่งสำหรับตัวอย่างข้อมูล (ซึ่งก็คือเนื้อหาข้อความของหน้าต่างข้อมูล)

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <!--
   Copyright 2020 Google LLC
  
   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
   you may not use this file except in compliance with the License.
   You may obtain a copy of the License at
  
     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  
   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
   See the License for the specific language governing permissions and
   limitations under the License.
  -->
  
  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layoutDirection="locale"
    android:orientation="vertical">
    <TextView
      android:id="@+id/title"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:textColor="#ff000000"
      android:textStyle="bold" />
  
    <TextView
      android:id="@+id/snippet"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="#ff7f7f7f" />
  </LinearLayout>
  
  
 6. ใช้อินเทอร์เฟซ InfoWindowAdapter เพื่อเพิ่มเลย์เอาต์และโหลดเนื้อหาของหน้าต่างข้อมูล ดังนี้

  Java

  // Use a custom info window adapter to handle multiple lines of text in the
  // info window contents.
  this.map.setInfoWindowAdapter(new GoogleMap.InfoWindowAdapter() {
  
    @Override
    // Return null here, so that getInfoContents() is called next.
    public View getInfoWindow(Marker arg0) {
      return null;
    }
  
    @Override
    public View getInfoContents(Marker marker) {
      // Inflate the layouts for the info window, title and snippet.
      View infoWindow = getLayoutInflater().inflate(R.layout.custom_info_contents,
          (FrameLayout) findViewById(R.id.map), false);
  
      TextView title = infoWindow.findViewById(R.id.title);
      title.setText(marker.getTitle());
  
      TextView snippet = infoWindow.findViewById(R.id.snippet);
      snippet.setText(marker.getSnippet());
  
      return infoWindow;
    }
  });
  

  Kotlin

  // Use a custom info window adapter to handle multiple lines of text in the
  // info window contents.
  this.map?.setInfoWindowAdapter(object : InfoWindowAdapter {
    // Return null here, so that getInfoContents() is called next.
    override fun getInfoWindow(arg0: Marker): View? {
      return null
    }
  
    override fun getInfoContents(marker: Marker): View {
      // Inflate the layouts for the info window, title and snippet.
      val infoWindow = layoutInflater.inflate(R.layout.custom_info_contents,
        findViewById<FrameLayout>(R.id.map), false)
      val title = infoWindow.findViewById<TextView>(R.id.title)
      title.text = marker.title
      val snippet = infoWindow.findViewById<TextView>(R.id.snippet)
      snippet.text = marker.snippet
      return infoWindow
    }
  })
  

บันทึกสถานะของแผนที่

บันทึกตำแหน่งกล้องของแผนที่และตำแหน่งของอุปกรณ์ เมื่อผู้ใช้หมุนอุปกรณ์ Android หรือเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า เฟรมเวิร์กของ Android จะทำลายและสร้างกิจกรรมแผนที่อีกครั้ง คุณควรจัดเก็บสถานะของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องและคืนค่าเมื่อต้องการให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น

บทแนะนำนี้มีโค้ดทั้งหมดที่คุณต้องใช้ในการบันทึกสถานะของแผนที่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคู่มือเกี่ยวกับแพ็กเกจ savedInstanceState

 1. ในกิจกรรมแผนที่ ให้ตั้งค่าคีย์-ค่าสำหรับจัดเก็บสถานะกิจกรรม ดังนี้

  Java

  private static final String KEY_CAMERA_POSITION = "camera_position";
  private static final String KEY_LOCATION = "location";
  

  Kotlin

  private const val KEY_CAMERA_POSITION = "camera_position"
  private const val KEY_LOCATION = "location"
  
 2. ใช้โค้ดเรียกกลับ onSaveInstanceState() เพื่อบันทึกสถานะเมื่อกิจกรรมหยุดชั่วคราว

  Java

  @Override
  protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
    if (map != null) {
      outState.putParcelable(KEY_CAMERA_POSITION, map.getCameraPosition());
      outState.putParcelable(KEY_LOCATION, lastKnownLocation);
    }
    super.onSaveInstanceState(outState);
  }
  

  Kotlin

  override fun onSaveInstanceState(outState: Bundle) {
    map?.let { map ->
      outState.putParcelable(KEY_CAMERA_POSITION, map.cameraPosition)
      outState.putParcelable(KEY_LOCATION, lastKnownLocation)
    }
    super.onSaveInstanceState(outState)
  }
  
 3. ในเมธอด onCreate() ของกิจกรรม ให้ดึงข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์และตำแหน่งกล้องของแผนที่หากบันทึกไว้ก่อนหน้านี้

  Java

  // Retrieve location and camera position from saved instance state.
  if (savedInstanceState != null) {
    lastKnownLocation = savedInstanceState.getParcelable(KEY_LOCATION);
    cameraPosition = savedInstanceState.getParcelable(KEY_CAMERA_POSITION);
  }
  

  Kotlin

  if (savedInstanceState != null) {
    lastKnownLocation = savedInstanceState.getParcelable(KEY_LOCATION)
    cameraPosition = savedInstanceState.getParcelable(KEY_CAMERA_POSITION)
  }