InputType

Cho biết nguồn đầu vào, truy vấn đã nhập hoặc truy vấn bằng giọng nói.

Enum
UNSPECIFIED_INPUT_TYPE Nguồn đầu vào không xác định.
TOUCH Truy vấn từ một lần tương tác GUI.
VOICE Truy vấn bằng giọng nói.
KEYBOARD Truy vấn đã nhập.
URL Hành động được kích hoạt bởi một liên kết URL.