Ý định tích hợp sẵn cho Hành động trò chuyện (Dialogflow)

Các ý định tích hợp mô hình hoá một số cách phổ biến để người dùng thể hiện các thao tác họ đang cố gắng thực hiện hoặc tìm kiếm thông tin, chẳng hạn như đặt bữa ăn, đặt xe hoặc kiểm tra số dư tài khoản.

Bạn có thể sử dụng các ý định tích hợp này để xây dựng Hành động trò chuyện, nhưng chúng tôi vẫn đang tinh chỉnh hệ thống khám phá và xếp hạng Hành động. Lưu ý rằng các ý định tích hợp dành cho Hành động trong ứng dụng sẽ không hoạt động với Hành động trò chuyện và ngược lại.