Di chuyển trường địa điểm (open_now, utc_offset)

Kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2019, các trường Địa điểm opening_hours.open_nowutc_offset sẽ không được dùng nữa và sẽ bị tắt vào ngày 20 tháng 2 năm 2021. Các trường này CHỈ không được dùng nữa trong Thư viện địa điểm, API JavaScript cho Maps. Hướng dẫn này cho bạn biết cách cập nhật mã để ngừng sử dụng các trường này.

opening_hours.open_now trường

Phần này cho biết cách cập nhật chức năng này cho từng loại yêu cầu liên quan đến Địa điểm.

Yêu cầu về Thông tin chi tiết về địa điểm

Trường opening_hours.open_now được thay thế bằng phương thức opening_hours.isOpen().

Đối với yêu cầu Chi tiết địa điểm, thay vì yêu cầu opening_hours.open_now trong tham số yêu cầu fields, hãy thêm opening_hoursutc_offset_minutes vào tham số yêu cầu fields, sau đó gọi phương thức opening_hours.isOpen() trên đối tượng google.maps.places.PlaceResult được trả về để kiểm tra xem địa điểm có đang mở cửa hay không. Ví dụ sau đây cho thấy yêu cầu về Thông tin chi tiết về địa điểm giúp xác định liệu một địa điểm có đang mở cửa hay không:

new google.maps.places.PlacesService(attrContainer).getDetails({
 placeId: '...',
 fields: ['opening_hours','utc_offset_minutes'],
 }, function (place, status) {
  if (status !== 'OK') return; // something went wrong
  const isOpenAtTime = place.opening_hours.isOpen(new Date('December 17, 2020 03:24:00'));
  if (isOpenAtTime) {
    // We know it's open.
  }

  const isOpenNow = place.opening_hours.isOpen();
  if (isOpenNow) {
    // We know it's open.
  }
});

Tìm yêu cầu về địa điểm

Đối với yêu cầu Tìm địa điểm, trường opening_hours.open_now sẽ không thay thế. Bạn nên tạo yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm để nhận thông tin về opening_hours.

Yêu cầu Tìm kiếm lân cận và Tìm kiếm văn bản

Đối với các yêu cầu Tìm kiếm lân cận và Tìm kiếm văn bản, bạn có thể dùng tham số yêu cầu openNow. Tham số này có tác dụng lọc kết quả để chỉ bao gồm các địa điểm hiện đang mở cửa.

 • openNow:false trả về tất cả địa điểm.
 • openNow:true chỉ trả lại các địa điểm hiện đang mở cửa.

Để liệt kê tất cả các địa điểm VÀ cho biết trạng thái openNow, trước tiên hãy tạo một yêu cầu bằng cách sử dụng openNow:false để xem tất cả các địa điểm, sau đó thực hiện yêu cầu bằng openNow:true để chỉ nhận các địa điểm đang mở cửa. Sau đó, hãy hợp nhất các câu trả lời.

utc_offset trường

Trong yêu cầu về Thông tin chi tiết về địa điểm, trường utc_offset sẽ được thay thế bằng trường utc_offset_minutes. Chỉ cần thay thế các lần xuất hiện của utc_offset bằng utc_offset_minutes trong tham số yêu cầu fields và khi đọc thông tin này từ PlaceResult.