Tạo kiểu bản đồ trên đám mây

Nền tảng Google Maps cung cấp tính năng định kiểu bản đồ dựa trên đám mây trong Google Cloud Console. Định kiểu bản đồ dựa trên đám mây cho phép bạn tạo trải nghiệm bản đồ tuỳ chỉnh cho người dùng mà không cần phải cập nhật mã của ứng dụng mỗi khi bạn thay đổi kiểu bản đồ. Bạn có thể tạo kiểu bản đồ để chọn màu và thiết lập chế độ hiển thị cho các đối tượng trên bản đồ đường xuất hiện trong ứng dụng của bạn. Hãy truy cập tài liệu về việc tạo kiểu cho nền tảng mà bạn chọn: