Location

Kontener reprezentujący lokalizację.

Zapis JSON
{
 "coordinates": {
  object (LatLng)
 },
 "formattedAddress": string,
 "zipCode": string,
 "city": string,
 "postalAddress": {
  object (PostalAddress)
 },
 "name": string,
 "phoneNumber": string,
 "notes": string,
 "placeId": string
}
Pola
coordinates

object (LatLng)

Współrzędne geograficzne. Wymaga uprawnienia DEVICE_PRECISE_LOCATION.

formattedAddress

string

Wyświetlany adres, np. „Rynek Główny 12, 31-042 Kraków”. Wymaga uprawnienia DEVICE_PRECISE_LOCATION.

zipCode

string

Kod pocztowy. Wymaga uprawnienia DEVICE_PRECISE_LOCATION lub DEVICE_COARSE_LOCATION.

city

string

miasta. Wymaga uprawnienia DEVICE_PRECISE_LOCATION lub DEVICE_COARSE_LOCATION.

postalAddress

object (PostalAddress)

Adres pocztowy. Wymaga uprawnienia DEVICE_PRECISE_LOCATION lub DEVICE_COARSE_LOCATION.

name

string

nazwa miejsca.

phoneNumber

string

Numer telefonu lokalizacji, np. numer kontaktowy lokalizacji firmy lub numer telefonu do miejsca dostawy.

notes

string

Uwagi na temat lokalizacji.

placeId

string

Element PlaceId jest używany z interfejsem Places API do pobierania szczegółów miejsca. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://developers.google.com/places/web-service/place-id.

LatLng

Obiekt reprezentujący parę szerokości i długości geograficznej. Jest to para podwójnych wartości reprezentujących stopnie szerokości i długości geograficznej w stopniach. O ile nie wskazano inaczej, urządzenie musi być zgodne ze standardem WGS84. Wartości muszą mieścić się w znormalizowanych zakresach.

Zapis JSON
{
 "latitude": number,
 "longitude": number
}
Pola
latitude

number

Szerokość geograficzna w stopniach. Musi mieścić się w zakresie [-90,0; +90,0].

longitude

number

Długość geograficzna w stopniach. Musi mieścić się w zakresie [-180,0; +180,0].