Tổng quan về API tuyến đường

Routes API (API tuyến đường) là một dịch vụ chấp nhận yêu cầu HTTPS và trả về tuyến đường lý tưởng giữa hai vị trí hoặc khoảng cách và thời gian đi lại cho một ma trận tuyến đường giữa các vị trí điểm khởi hành và vị trí đích.

Tại sao nên sử dụng API Tuyến đường

Với API Tuyến đường, bạn có thể nhận thông tin chính xác về tuyến đường và chuyến đi bằng cách sử dụng thông tin chi tiết về phương tiện giao thông, thông tin mới nhất về tình trạng giao thông, đường đi, cũng như các lựa chọn ưu tiên về tuyến đường:

 • Loại và khả năng của các phương thức vận tải khác nhau

 • Xe đang đi theo hướng nào

 • lề đường để đón hoặc trả xe

 • Tình trạng giao thông và đường bị đóng

 • Vấn đề về an toàn, chẳng hạn như tránh khu vực nguy hiểm hoặc cung cấp khu vực đón khách an toàn

 • Cân bằng độ trễ, chất lượng và chi phí theo các nhu cầu định tuyến của bạn bằng các tính năng không bắt buộc, chẳng hạn như phí cầu đường và siêu dữ liệu về chuyến đi, chẳng hạn như thời gian và quãng đường, cũng như hiệu suất nhiên liệu

Bạn cũng có thể xác định các tuyến hiệu quả nhất để lên lịch điều phối, chẳng hạn như:

 • Cách tốt nhất để chỉ định một nhóm worker đến lấy một loạt các gói hàng

 • Xác định kho hàng tốt nhất để vận chuyển các gói hàng đến điểm đến cuối cùng

Bạn có thể làm gì với API Tuyến đường?

Với API tuyến đường, bạn có thể nhận hai danh mục thông tin định tuyến chính:

 • Tuyến đường từ một vị trí đến một hoặc nhiều điểm đến

 • Ma trận các tuyến đường có thể có giữa nhiều vị trí bắt đầu và kết thúc.

Xem tuyến đường cho một hoặc nhiều điểm đến

Với phương thức Compute Routes của Routes API (API Tuyến đường), bạn có thể tính toán giữa các vị trí:

 • Xem đường đi cho nhiều cách di chuyển và cho một hoặc nhiều điểm đến:

  • Các phương tiện giao thông, bao gồm phương tiện công cộng, lái xe, xe hai bánh, đi bộ hoặc đi xe đạp.

  • Một loạt điểm tham chiếu mà bạn có thể tối ưu hoá nhằm đạt được thứ tự hiệu quả nhất để di chuyển các điểm đó.

 • Nhiều cách để chỉ định điểm xuất phát, đích đến và điểm tham chiếu:

  • Chuỗi văn bản. Ví dụ: "Chicago, IL", "Darwin, NT, Australia", "1800 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043" hoặc "CWF6+FWX Mountain View, California"

  • Mã địa điểm

  • Vĩ độ và kinh độ, không bắt buộc kèm theo hướng xe

 • Điều chỉnh các lựa chọn tuyến đường dựa trên nhu cầu và mục tiêu của bạn:

 • Kiểm soát độ trễ và chất lượng của bạn bằng cách chỉ yêu cầu dữ liệu bạn cần qua mặt nạ trường. Điều này giúp bạn tránh thời gian xử lý không cần thiết và tăng tỷ lệ thanh toán cho các yêu cầu. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Chọn thông tin cần trả về.

Nhận ma trận các tuyến đường có thể có

Phương thức Compute Route Matrix của API tuyến đường cung cấp một ma trận thông tin cho các tuyến đường được đề xuất giữa nhiều điểm xuất phát và điểm đến, bao gồm cả khoảng cách và thời gian đến ước tính, để giúp bạn chọn những điểm xuất phát và điểm đến tốt nhất dựa trên nhu cầu kinh doanh của mình. Bạn có thể yêu cầu các loại dữ liệu khoảng cách sau:

 • Quãng đường cho một phương tiện đi lại đã chọn

 • Khoảng cách theo ki lô mét hoặc dặm

 • Thời gian di chuyển ước tính khi giao thông

Với dữ liệu về khoảng cách, bạn có thể xác định cách hiệu quả nhất để định tuyến hành khách, lô hàng hoặc nhân viên giữa nhiều điểm xuất phát và đích đến khả thi.

Bạn có thể truyền trực tuyến các phần tử của phản hồi trước khi tính toán toàn bộ ma trận, giảm độ trễ phản hồi.

Bạn có thể chỉ định nhiều nguồn gốc và đích đến cho mỗi yêu cầu phía máy chủ bằng số nguồn nhân với số lượng đích lên đến 625.

Cách hoạt động của API Tuyến đường

API Tuyến đường có 2 phương thức: ComputeRoutesComputeRouteMatrix.

ComputeRoutes

Phương thức ComputeRoutes của Routes API chấp nhận yêu cầu POST qua HTTP có nội dung yêu cầu JSON chứa thông tin chi tiết về yêu cầu. Bắt buộc phải có một điểm khởi hành, đích đến, TravelMode và mặt nạ trường để chỉ định các trường cần trả về.

Ví dụ:

curl -X POST -d '{
  "origin": {
   "address": "1800 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043"
  },
  "destination": {
   "address": "Sloat Blvd &, Upper Great Hwy, San Francisco, CA 94132"
  },
 "travelMode": "DRIVE"
 }' \
 -H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY' \
 -H 'X-Goog-FieldMask: routes.duration,routes.distanceMeters' \
 'https://routes.googleapis.com/directions/v2:computeRoutes'

Sau đó, dịch vụ sẽ tính toán tuyến đường được yêu cầu và trả về các trường mà bạn yêu cầu.

ComputeRouteMatrix

API tuyến ComputeRouteMatrix chấp nhận yêu cầu POST qua HTTP có nội dung yêu cầu JSON có chứa thông tin chi tiết về yêu cầu. Bắt buộc phải có ít nhất một điểm gốc, hai hoặc nhiều đích đến, TravelMode và một mặt nạ trường để chỉ định trường nào cần trả về.

Ví dụ:

curl -X POST -d '{
 "origins": [
  {
   "waypoint": {
    "location": {
     "latLng": {
      "latitude": 37.420761,
      "longitude": -122.081356
     }
    }
   }
  },
  {
   "waypoint": {
    "location": {
     "latLng": {
      "latitude": 37.403184,
      "longitude": -122.097371
     }
    }
   }
  }
 ],
 "destinations": [
  {
   "waypoint": {
    "location": {
     "latLng": {
      "latitude": 37.420999,
      "longitude": -122.086894
     }
    }
   }
  },
  {
   "waypoint": {
    "location": {
     "latLng": {
      "latitude": 37.383047,
      "longitude": -122.044651
     }
    }
   }
  }
 ],
 "travelMode": "DRIVE"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY' \
-H 'X-Goog-FieldMask: originIndex,destinationIndex,duration,distanceMeters,status,condition' \
'https://routes.googleapis.com/distanceMatrix/v2:computeRouteMatrix'

Phản hồi chứa các tuyến có thể dùng cho tổ hợp tất cả điểm tham chiếu gốc và điểm đến.

Tài nguyên

Bảng sau đây tóm tắt các tài nguyên có sẵn thông qua Routes API cùng với dữ liệu mà API này trả về.

Tài nguyên dữ liệu Dữ liệu được trả về Định dạng trả về
ComputeRoutes Trả về các tuyến đường, chặng và bước cho một tuyến đường cùng với các tuyến đường thay thế nếu được yêu cầu. JSON
ComputeRouteMatrix Trả về một mảng tuyến từ một điểm tham chiếu gốc đến một điểm tham chiếu đích.

Cách sử dụng API Tuyến đường

1 Thiết lập Hãy bắt đầu bằng việc Thiết lập dự án trên Google Cloud và hoàn thành hướng dẫn thiết lập sau đó.
2 Tính toán tuyến đường và xem xét phản hồi Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Nhận tuyến đườngXem lại phản hồi về tuyến đường.
3 Tính toán ma trận tuyến đường và xem xét phản hồi Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Lấy ma trận tuyến đườngXem phản hồi của ma trận tuyến đường.

Thư viện ứng dụng hiện có

Để biết danh sách các thư viện ứng dụng có sẵn cho API tuyến, hãy xem Thư viện ứng dụng.

Bước tiếp theo