Routes API

API Route.googleapis.com.

Dịch vụ: route.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng của bạn cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau đây khi đưa ra yêu cầu API.

Tài liệu khám phá

Tài liệu khám phá là thông số kỹ thuật mà máy có thể đọc được để mô tả và sử dụng các API REST. Thư viện này được dùng để xây dựng thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với các API của Google. Một dịch vụ có thể cung cấp nhiều tài liệu khám phá. Dịch vụ này cung cấp tài liệu khám phá sau đây:

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của một dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối của dịch vụ sau đây và tất cả URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối của dịch vụ này:

  • https://routes.googleapis.com

Tài nguyên REST: v2

Phương thức
computeRouteMatrix POST /distanceMatrix/v2:computeRouteMatrix
Lấy danh sách điểm gốc và điểm đến rồi trả về một luồng chứa thông tin tuyến đường cho từng tổ hợp điểm đi và điểm đến.
computeRoutes POST /directions/v2:computeRoutes
Trả về tuyến chính cùng với các tuyến thay thế không bắt buộc, dựa trên một tập hợp các điểm cuối và điểm tham chiếu trung gian.