Đặt điểm dừng dọc theo tuyến đường

Để đặt một điểm dừng dọc theo một tuyến đường, ví dụ như để đón hoặc trả xe, bạn phải chỉ định một điểm tham chiếu làm điểm dừng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng thuộc tính vehicleStopover của một điểm tham chiếu, Waypoint (REST) hoặc Waypoint (gRPC). Chế độ cài đặt này đảm bảo rằng tuyến đường đã tính toán không bắt đầu hoặc kết thúc trên một con đường không phù hợp để đón và trả khách, chẳng hạn như đường cao tốc hoặc đường hầm.

Hãy xem xét tình huống khi một con đường bề mặt băng qua một con đường bên trong đường hầm. Nếu bạn chỉ định một điểm tham chiếu tại nơi hai con đường giao nhau (như hiển thị trên bản đồ), thì tuyến đường kết quả sẽ bắt đầu hoặc kết thúc trên đường bề mặt hoặc đường hầm. Kết quả này gây ra vấn đề vì bạn không thể dừng trong các đường hầm để đến lấy hàng hoặc trả khách.

Nếu muốn sử dụng điểm tham chiếu để nhận hoặc trả xe, bạn cần đặt trường vehicleStopover thành true để đảm bảo tuyến đường kết quả bắt đầu hoặc kết thúc trên một con đường cho phép nhận và trả xe.

Ví dụ sau minh hoạ cách đặt thuộc tính vehicleStopover:

{
 "origin":{
  "location":{
   "latLng":{
    "latitude": 37.419734,
    "longitude": -122.0827784
   }
  },
  "vehicleStopover": true
 },
 ...
}