Di chuyển từ API hướng dẫn hoặc API ma trận từ xa

Hướng dẫn này mô tả cách di chuyển ứng dụng dùng API Chỉ đường hoặc API Ma trận khoảng cách sang sử dụng API Tuyến đường. Để biết thông tin chi tiết về Routes API (API Tuyến đường), hãy xem nội dung tổng quan về sản phẩm.

Cập nhật các điểm cuối của API REST

Cập nhật mã của bạn để sử dụng các điểm cuối mới của Routes API

Từ API hướng dẫn

API Chỉ đường https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/outputFormat?parameters
API Tuyến đường https://routes.googleapis.com/directions/v2:computeRoutes

Từ API Ma trận khoảng cách

API Ma trận khoảng cách https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/outputFormat?parameters
API Tuyến đường https://routes.googleapis.com/distanceMatrix/v2:computeRouteMatrix

Chuyển đổi tham số URL để sử dụng nội dung yêu cầu HTTPS

Với API hướng dẫn và API ma trận khoảng cách, bạn truyền các thuộc tính cấu hình dưới dạng tham số URL đến một yêu cầu HTTP GET. Ví dụ: đối với API hướng dẫn:

https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/outputFormat?parameters

Với API Tuyến đường, bạn truyền các tham số vào nội dung yêu cầu hoặc trong tiêu đề dưới dạng một phần của yêu cầu HTTP POST. Để biết thêm ví dụ, hãy tham khảo:

Chuyển đổi các điểm tham chiếu được mã hoá nhiều đường thành điểm tham chiếu vị trí

Bạn có thể chỉ định điểm tham chiếu dưới dạng hình nhiều đường được mã hoá trong API Hướng dẫn để phù hợp với một số lượng lớn điểm tham chiếu trong giới hạn URL là 16384 ký tự. Bạn không cần phải sử dụng tính năng này trong API Tuyến đường vì các điểm tham chiếu có thể được truyền trong nội dung yêu cầu REST hoặc gRPC dưới dạng vĩ độ/kinh độ. Để biết ví dụ, hãy xem Ví dụ về HTTP trong tài liệu Tính toán ma trận tuyến đường hoặc Xác định điểm tham chiếu trung gian trong tài liệu Chỉ định điểm tham chiếu trung gian.

Chuyển đổi thông số

Các bảng sau đây liệt kê các tham số trong API Chỉ đường và API Ma trận khoảng cách đã được đổi tên hoặc sửa đổi, hoặc các tham số không được hỗ trợ trong bản phát hành GA. Cập nhật mã nếu bạn đang sử dụng bất kỳ thông số nào trong số này.

Yêu cầu chuyển đổi thông số

Tham số ma trận chỉ đường hoặc khoảng cách Tham số API Tuyến đường Ghi chú
alternatives computeAlternativeRoutes
arrival_time arrivalTime Chỉ dùng được ở chế độ TRANSIT và không hoạt động cùng lúc với departureTime.
avoid routeModifiers
departure_time departureTime Không thể sử dụng cùng lúc với arrivalTime.
language languageCode Chỉ được hỗ trợ cho tuyến tính toán.
mode travelMode

Bổ sung tính năng hỗ trợ cho TWO_WHEELERTRANSIT.

region regionCode
traffic_model trafficModel Tìm hiểu thêm
transit_mode "travelMode": "TRANSIT" Trong API Chỉ đường, trên một tuyến đường bằng phương tiện công cộng, mỗi đoạn của chuyến đi có cùng phương tiện đi lại (ví dụ: Đi bộ hoặc Phương tiện công cộng) được coi là một bước và các đường đi riêng cho phương tiện đi lại đó là các bước phụ. Ngược lại, trong API Tuyến đường, các bước nhất quán là một hướng dẫn điều hướng cho mọi hình thức di chuyển. Mỗi hướng dẫn điều hướng là một bước. Đối với nhiều bước trong một phương tiện đi lại, API Tuyến đường cung cấp siêu dữ liệu có chứa thông tin tóm tắt về các bước của phương tiện đi lại đó trong phần "stepsOverview". Để yêu cầu siêu dữ liệu này, hãy sử dụng mặt nạ trường "routes.legs.stepOverview". Tìm hiểu thêm.
transit_routing_preference transitRoutingPreference Tìm hiểu thêm
units Không có cho ma trận tuyến đường.
waypoints intermediates Đã ngừng hỗ trợ hình nhiều đường được mã hoá.
optimize=true cho điểm tham chiếu "optimizeWaypointOrder": "true" Tìm hiểu thêm

Số lượt chuyển đổi thông số phản hồi

Tham số ma trận chỉ đường hoặc khoảng cách Tham số API Tuyến đường Ghi chú
copyrights

Không được đưa vào câu trả lời này. Bạn phải thêm tuyên bố sau đây khi hiển thị kết quả cho người dùng:

Powered by Google, ©YEAR Google

Ví dụ:

Powered by Google, ©2022 Google

distance distanceMeters Bạn chỉ có thể xem khoảng cách theo mét.
duration_in_traffic duration Đã xoá trong API Tuyến đường, hãy dùng duration.
status Không có. Sử dụng mã phản hồi HTTP cho các lỗi do API báo cáo. Hãy xem bài viết Xử lý lỗi yêu cầu để biết thêm thông tin.
geocoded_waypoints geocoding_results Chỉ được hỗ trợ cho tuyến tính toán. Chỉ chứa thông tin phản hồi mã hoá địa lý cho các điểm tham chiếu được chỉ định làm địa chỉ.
bounds viewport
legs.end_address Không có.
legs.start_address Không có.
overview_polyline hình nhiều đường
summary description
waypoint_order optimizedIntermediateWaypointIndex