Coordinates

Lớp LatLng

Lớp google.maps.LatLng

LatLng là một điểm trên toạ độ địa lý: vĩ độ và kinh độ.

 • Vĩ độ nằm trong khoảng từ -90 đến 90 độ. Các giá trị trên hoặc dưới phạm vi này sẽ được giới hạn trong phạm vi [-90, 90]. Điều này có nghĩa là nếu giá trị được chỉ định nhỏ hơn -90 thì sẽ được đặt thành -90. Và nếu giá trị lớn hơn 90 thì sẽ được đặt thành 90.
 • Kinh độ nằm trong khoảng từ -180 đến 180 độ. Các giá trị trên hoặc dưới phạm vi này sẽ được nhóm lại để nằm trong phạm vi. Ví dụ: giá trị -190 sẽ được chuyển đổi thành 170. Giá trị 190 sẽ được chuyển đổi thành -170. Điều này phản ánh thực tế là kinh độ bao quanh hình ảnh địa cầu.
Mặc dù phép chiếu bản đồ mặc định liên kết kinh độ với toạ độ x của bản đồ và vĩ độ với toạ độ y, nhưng toạ độ vĩ độ luôn được viết đầu tiên, theo sau là kinh độ.
Lưu ý rằng bạn không thể sửa đổi toạ độ của LatLng. Nếu muốn tính một điểm khác, bạn phải tạo một điểm mới.

Hầu hết phương thức chấp nhận đối tượng LatLng cũng chấp nhận đối tượng LatLngLiteral để các nội dung sau tương đương:

 map.setCenter(new google.maps.LatLng(-34, 151));
map.setCenter({lat: -34, lng: 151});

Hàm khởi tạo cũng chấp nhận các đối tượng LatLngLiteralLatLng. Nếu một thực thể LatLng được truyền đến hàm khởi tạo, thì một bản sao sẽ được tạo.

Dưới đây là các lệnh gọi có thể có đối với hàm khởi tạo:

 new google.maps.LatLng(-34, 151);
new google.maps.LatLng(-34, 151, true);
new google.maps.LatLng({lat: -34, lng: 151});
new google.maps.LatLng({lat: -34, lng: 151}, true);
new google.maps.LatLng(new google.maps.LatLng(-34, 151));
new google.maps.LatLng(new google.maps.LatLng(-34, 151), true);

Truy cập bằng cách gọi const {LatLng} = await google.maps.importLibrary("core"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

LatLng
LatLng(latOrLatLngOrLatLngLiteral[, lngOrNoClampNoWrap, noClampNoWrap])
Các thông số: 
 • latOrLatLngOrLatLngLiteralnumber|LatLngLiteral|LatLng
 • lngOrNoClampNoWrapnumber|boolean optional
 • noClampNoWrapboolean optional
Tạo một đối tượng LatLng đại diện cho một điểm địa lý. Vĩ độ được chỉ định bằng độ trong phạm vi [-90, 90]. Kinh độ được chỉ định bằng độ trong phạm vi [-180, 180). Đặt noClampNoWrap thành true để bật các giá trị nằm ngoài dải ô này. Lưu ý thứ tự vĩ độ và kinh độ.
equals
equals(other)
Các thông số: 
Giá trị trả về:  boolean
Hàm so sánh.
lat
lat()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  number
Trả về vĩ độ theo độ.
lng
lng()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  number
Trả về kinh độ theo độ.
toJSON
toJSON()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  LatLngLiteral
Chuyển đổi sang định dạng JSON. Hàm này dự định được sử dụng thông qua JSON.stringify.
toString
toString()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  string
Chuyển đổi sang biểu diễn chuỗi.
toUrlValue
toUrlValue([precision])
Các thông số: 
 • precisionnumber optional
Giá trị trả về:  string
Trả về một chuỗi có dạng "lat,lng" đối với LatLng này. Theo mặc định, chúng tôi làm tròn các giá trị vĩ độ/lng đến 6 chữ số thập phân.

Giao diện LatLngLiteral

Giao diện google.maps.LatLngLiteral

Hằng đối tượng được chấp nhận thay cho đối tượng LatLng để thuận tiện ở nhiều nơi. Các đối tượng này được chuyển đổi thành đối tượng LatLng khi API Maps gặp phải các đối tượng đó.

Ví dụ:

 map.setCenter({lat: -34, lng: 151});
new google.maps.Marker({position: {lat: -34, lng: 151}, map: map});

Hằng đối tượng LatLng không được hỗ trợ trong thư viện Hình học.

lat
Loại:  number
Vĩ độ tính theo độ. Các giá trị sẽ được giới hạn trong phạm vi [-90, 90]. Điều này có nghĩa là nếu giá trị được chỉ định nhỏ hơn -90 thì sẽ được đặt thành -90. Và nếu giá trị lớn hơn 90 thì sẽ được đặt thành 90.
lng
Loại:  number
Kinh độ tính theo độ. Các giá trị nằm ngoài phạm vi [-180, 180] sẽ được gói để nằm trong phạm vi. Ví dụ: giá trị -190 sẽ được chuyển đổi thành 170. Giá trị 190 sẽ được chuyển đổi thành -170. Điều này phản ánh thực tế là kinh độ bao quanh hình ảnh địa cầu.

Lớp LatLngBounds

Lớp google.maps.LatLngBounds

Thực thể LatLngBounds đại diện cho một hình chữ nhật trong toạ độ địa lý, bao gồm cả toạ độ đi qua kinh tuyến 180 độ.

Truy cập bằng cách gọi const {LatLngBounds} = await google.maps.importLibrary("core"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

LatLngBounds
LatLngBounds([swOrLatLngBounds, ne])
Các thông số: 
Tạo một hình chữ nhật từ các điểm ở góc tây nam và đông bắc.
MAX_BOUNDS LatLngBounds cho giới hạn tối đa của Trái Đất. Những giới hạn này sẽ bao gồm toàn bộ hình ảnh địa cầu.
contains
contains(latLng)
Các thông số: 
Giá trị trả về:  boolean
Trả về true nếu vĩ độ/lng cho trước nằm trong giới hạn này.
equals
equals(other)
Các thông số: 
Giá trị trả về:  boolean
Trả về true nếu giới hạn này xấp xỉ bằng giới hạn đã cho.
extend
extend(point)
Các thông số: 
Giá trị trả về:  LatLngBounds
Mở rộng ranh giới này để chứa điểm đã cho.
getCenter
getCenter()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  LatLng
Tính toán tâm của LatLngBounds này
getNorthEast
getNorthEast()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  LatLng
Trả về góc đông bắc của ranh giới này.
getSouthWest
getSouthWest()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  LatLng
Trả về góc phía Tây Nam của ranh giới này.
intersects
intersects(other)
Các thông số: 
Giá trị trả về:  boolean
Trả về true nếu giới hạn này chia sẻ bất kỳ điểm nào với các giới hạn khác.
isEmpty
isEmpty()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  boolean
Trả về nếu giới hạn trống.
toJSON
toJSON()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  LatLngBoundsLiteral
Chuyển đổi sang định dạng JSON. Hàm này dự định được sử dụng thông qua JSON.stringify.
toSpan
toSpan()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  LatLng
Chuyển đổi các ranh giới bản đồ đã cho thành khoảng vĩ độ/lng.
toString
toString()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  string
Chuyển đổi thành chuỗi.
toUrlValue
toUrlValue([precision])
Các thông số: 
 • precisionnumber optional
Giá trị trả về:  string
Trả về một chuỗi có dạng "lat_lo,lng_lo,lat_hi,lng_hi" cho giới hạn này, trong đó "lo" tương ứng với góc phía Tây Nam của hộp giới hạn, trong khi "hi" tương ứng với góc phía đông bắc của hộp đó.
union
union(other)
Các thông số: 
Giá trị trả về:  LatLngBounds
Mở rộng giới hạn này để chứa tập hợp giá trị này và các giới hạn đã cho.

Giao diện LatLngBoundsLiteral

Giao diện google.maps.LatLngBoundsLiteral

Hằng đối tượng được chấp nhận thay cho đối tượng LatLngBounds trên toàn bộ API. Các đối tượng này được tự động chuyển đổi thành đối tượng LatLngBounds. Tất cả south, west, northeast đều phải được đặt, nếu không, hệ thống sẽ gửi một ngoại lệ.

east
Loại:  number
Kinh độ đông tính theo độ. Các giá trị nằm ngoài phạm vi [-180, 180] sẽ được gói vào phạm vi [-180, 180). Ví dụ: giá trị -190 sẽ được chuyển đổi thành 170. Giá trị 190 sẽ được chuyển đổi thành -170. Điều này phản ánh thực tế là kinh độ bao quanh hình ảnh địa cầu.
north
Loại:  number
Vĩ độ bắc tính theo độ. Các giá trị sẽ được giới hạn trong phạm vi [-90, 90]. Điều này có nghĩa là nếu giá trị được chỉ định nhỏ hơn -90 thì sẽ được đặt thành -90. Và nếu giá trị lớn hơn 90 thì sẽ được đặt thành 90.
south
Loại:  number
Vĩ độ nam tính theo độ. Các giá trị sẽ được giới hạn trong phạm vi [-90, 90]. Điều này có nghĩa là nếu giá trị được chỉ định nhỏ hơn -90 thì sẽ được đặt thành -90. Và nếu giá trị lớn hơn 90 thì sẽ được đặt thành 90.
west
Loại:  number
Kinh độ tây tính theo độ. Các giá trị nằm ngoài phạm vi [-180, 180] sẽ được gói vào phạm vi [-180, 180). Ví dụ: giá trị -190 sẽ được chuyển đổi thành 170. Giá trị 190 sẽ được chuyển đổi thành -170. Điều này phản ánh thực tế là kinh độ bao quanh hình ảnh địa cầu.

Lớp LatLngAltitude

Lớp google.maps.LatLngAltitude

LatLngAltitude là một điểm 3D trên các toạ độ địa lý: vĩ độ, kinh độ và độ cao.

 • Vĩ độ nằm trong khoảng từ -90 đến 90 độ. Các giá trị trên hoặc dưới phạm vi này sẽ được giới hạn trong phạm vi [-90, 90]. Điều này có nghĩa là nếu giá trị được chỉ định nhỏ hơn -90 thì sẽ được đặt thành -90. Và nếu giá trị lớn hơn 90 thì sẽ được đặt thành 90.
 • Kinh độ nằm trong khoảng từ -180 đến 180 độ. Các giá trị trên hoặc dưới phạm vi này sẽ được nhóm lại để nằm trong phạm vi. Ví dụ: giá trị -190 sẽ được chuyển đổi thành 170. Giá trị 190 sẽ được chuyển đổi thành -170. Điều này phản ánh thực tế là kinh độ bao quanh hình ảnh địa cầu.
 • Độ cao được đo bằng mét. Giá trị dương biểu thị độ cao so với mặt đất và giá trị âm biểu thị độ cao bên dưới mặt đất.

Lớp này sẽ triển khai LatLngAltitudeLiteral.

Lớp này sẽ triển khai LatLngLiteral.

Truy cập bằng cách gọi const {LatLngAltitude} = await google.maps.importLibrary("core"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

LatLngAltitude
LatLngAltitude(value[, noClampNoWrap])
Các thông số: 
 • valueLatLngAltitude|LatLngAltitudeLiteral|LatLng|LatLngLiteral Giá trị khởi tạo.
 • noClampNoWrapboolean optional Liệu có giữ nguyên các giá trị khởi tạo hay không, ngay cả khi chúng có thể không nhất thiết là các giá trị vĩ độ hợp lệ trong phạm vi [-90, 90] hoặc các giá trị kinh độ hợp lệ trong khoảng [-180, 180]. Giá trị mặc định là false cho phép kẹp vĩ độ và gói kinh độ.
altitude
Loại:  number
Trả về cao độ.
lat
Loại:  number
Trả về vĩ độ.
lng
Loại:  number
Trả về kinh độ.
equals
equals(other)
Các thông số: 
 • otherLatLngAltitude optional Một đối tượng khác về độ cao LatLng.
Giá trị trả về:  boolean Liệu 2 đối tượng có bằng nhau hay không.
Hàm so sánh.
toJSON
toJSON()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  LatLngAltitudeLiteral Biểu thị JSON của đối tượng này.

Giao diện LatLngAltitudeLiteral

Giao diện google.maps.LatLngAltitudeLiteral

Hằng đối tượng được chấp nhận thay cho đối tượng LatLngAltitude để thuận tiện ở nhiều nơi. Các đối tượng này được chuyển đổi thành đối tượng LatLngAltitude khi API Maps gặp phải các đối tượng đó.

Giao diện này mở rộng LatLngLiteral.

altitude
Loại:  number
Mặc định: 0
Khoảng cách (tính bằng mét) so với mặt đất. Giá trị âm có nghĩa là bên dưới mặt đất.
lat
Loại:  number
Vĩ độ tính theo độ. Các giá trị sẽ được giới hạn trong phạm vi [-90, 90]. Điều này có nghĩa là nếu giá trị được chỉ định nhỏ hơn -90 thì sẽ được đặt thành -90. Và nếu giá trị lớn hơn 90 thì sẽ được đặt thành 90.
lng
Loại:  number
Kinh độ tính theo độ. Các giá trị nằm ngoài phạm vi [-180, 180] sẽ được gói để nằm trong phạm vi. Ví dụ: giá trị -190 sẽ được chuyển đổi thành 170. Giá trị 190 sẽ được chuyển đổi thành -170. Điều này phản ánh thực tế là kinh độ bao quanh hình ảnh địa cầu.

Lớp Point

Lớp google.maps.Point

Truy cập bằng cách gọi const {Point} = await google.maps.importLibrary("core"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

Point
Point(x, y)
Các thông số: 
 • xnumber
 • ynumber
Một điểm trên mặt phẳng hai chiều.
x
Loại:  number
Toạ độ X
y
Loại:  number
Toạ độ Y
equals
equals(other)
Các thông số: 
Giá trị trả về:  boolean
So sánh hai điểm
toString
toString()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  string
Trả về một chuỗi đại diện của Điểm này.

Lớp Size

Lớp google.maps.Size

Truy cập bằng cách gọi const {Size} = await google.maps.importLibrary("core"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

Size
Size(width, height[, widthUnit, heightUnit])
Các thông số: 
 • widthnumber
 • heightnumber
 • widthUnitstring optional
 • heightUnitstring optional
Kích thước hai chiều, trong đó chiều rộng là khoảng cách trên trục x và chiều cao là khoảng cách trên trục y.
height
Loại:  number
Chiều cao dọc theo trục y, tính bằng pixel.
width
Loại:  number
Chiều rộng dọc theo trục x, tính bằng pixel.
equals
equals(other)
Các thông số: 
Giá trị trả về:  boolean
So sánh hai Kích thước.
toString
toString()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  string
Trả về một chuỗi đại diện của Kích thước này.

Giao diện Padding

Giao diện google.maps.Padding

bottom optional
Loại:  number optional
Khoảng đệm cho đáy, tính bằng pixel.
left optional
Loại:  number optional
Khoảng đệm cho bên trái, tính bằng pixel.
right optional
Loại:  number optional
Khoảng đệm cho bên phải, tính bằng pixel.
top optional
Loại:  number optional
Khoảng đệm cho đầu, tính bằng pixel.

Giao diện CircleLiteral

Giao diện google.maps.CircleLiteral

Đối tượng cố định đại diện cho một vòng tròn.

Giao diện này mở rộng CircleOptions.

center
Tâm của Vòng tròn.
radius
Loại:  number
Bán kính tính bằng mét trên bề mặt Trái Đất.
Kế thừa: clickable, draggable, editable, fillColor, fillOpacity, map, strokeColor, strokeOpacity, strokePosition, strokeWeight, visible, zIndex