Coordinates

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

LatLng sınıfı

google.maps.LatLng sınıf

LatLng, coğrafi koordinatlardaki bir noktadır: enlem ve boylam.

 • Enlem: -90 ve 90 derece dahil (bu değerler dahil). Bu aralığın üstündeki veya altındaki değerler [-90, 90] aralığına sabitlenir. Yani, belirtilen değer -90'dan küçükse -90 olarak ayarlanır. Değer 90'dan büyükse değer 90 olarak ayarlanır.
 • Boylam -180 ile 180 derece arasında değişir (bu değerler dahil). Bu aralığın üstünde veya altında olan değerler aralığın kapsamına girecek şekilde sarmalanır. Örneğin, -190 değeri 170'e dönüştürülür. 190 değeri, -170'e dönüştürülür. Bu, boylamların yerkürenin etrafında sarmalandığını gösterir.
Varsayılan harita projeksiyonu boylamı haritanın x koordinatı ve y koordinatı ile ilişkilendirirken, enlem koordinatı her zaman ilk olarak yazılır ve ardından boylam yazılır.
LatLng koordinatlarının koordinatlarını değiştiremediğinize dikkat edin. Başka bir hesaplama yapmak isterseniz yeni bir nokta oluşturmanız gerekir.

LatLng nesnelerini kabul eden çoğu yöntem bir LatLngLiteral nesnesini de kabul eder. Bu nedenle, aşağıdakilerin eşdeğeri vardır:

 map.setCenter(new google.maps.LatLng(-34, 151));
map.setCenter({lat: -34, lng: 151});

Oluşturucu, LatLngLiteral ve LatLng nesnelerini de kabul eder. Oluşturucuya bir LatLng örneği geçirilirse bir kopya oluşturulur.

Oluşturucu'ya olası çağrılar aşağıda verilmiştir:

 new google.maps.LatLng(-34, 151);
new google.maps.LatLng(-34, 151, true);
new google.maps.LatLng({lat: -34, lng: 151});
new google.maps.LatLng({lat: -34, lng: 151}, true);
new google.maps.LatLng({lat: -34, lng: 151}, null, true);
new google.maps.LatLng(new google.maps.LatLng(-34, 151));
new google.maps.LatLng(new google.maps.LatLng(-34, 151), true);
new google.maps.LatLng(new google.maps.LatLng(-34, 151), null, true);

LatLng
LatLng(latOrLatLngOrLatLngLiteral[, lngOrNoClampNoWrap, noClampNoWrap])
Parametreler:
 • latOrLatLngOrLatLngLiteral: number|LatLngLiteral|LatLng
 • lngOrNoClampNoWrapnumber|boolean optional
 • noClampNoWrap: boolean optional
Bir coğrafi noktayı temsil eden LatLng nesnesi oluşturur. Enlem, [-90, 90] aralığındaki derece cinsinden belirtilir. Boylam, [-180, 180) aralığında derece cinsinden belirtilir. Bu aralığın dışındaki değerleri etkinleştirmek için noClampNoWrap değerini true olarak ayarlayın. Enlem ve boylamın sırasını not edin.
equals
equals(other)
Parametreler:
İade Değeri: boolean
Karşılaştırma işlevi.
lat
lat()
Parametreler: Yok
İade Değeri: number
Enlemi derece cinsinden döndürür.
lng
lng()
Parametreler: Yok
İade Değeri: number
Boylam değerini derece cinsinden döndürür.
toJSON
toJSON()
Parametreler: Yok
İade Değeri: LatLngLiteral
JSON temsiline dönüştürür. Bu işlevin JSON.stringify üzerinden kullanılması amaçlanmıştır.
toString
toString()
Parametreler: Yok
İade Değeri: string
Dize gösterimine dönüşür.
toUrlValue
toUrlValue([precision])
Parametreler:
 • precisionnumber optional
İade Değeri: string
Bu LatLng için "lat,lng" biçiminde bir dize döndürür. lat/lng değerlerini varsayılan olarak 6 ondalık basamağa yuvarlarız.

LatLngLiteral arayüzü

google.maps.LatLngLiteral arayüz

Kolaylık olması açısından, birçok yerde LatLng nesneleri yerine nesne değişmez değerleri kabul edilir. Maps API, bunlarla karşılaştığında bunlar LatLng nesnesine dönüştürülür.

Örnekler:

 map.setCenter({lat: -34, lng: 151});
new google.maps.Marker({position: {lat: -34, lng: 151}, map: map});

LatLng nesne değişmez değerleri, Geometri kitaplığında desteklenmez.

lat
Tür: number
Enlem cinsinden enlem. Değerler [-90, 90] aralığına sabitlenir. Yani, belirtilen değer -90'dan küçükse -90 olarak ayarlanır. Değer 90'dan büyükse değer 90 olarak ayarlanır.
lng
Tür: number
Derece cinsinden boylam. [-180, 180] aralığının dışındaki değerler, aralığın kapsamına girecek şekilde sarmalanır. Örneğin, -190 değeri 170'e dönüştürülür. 190 değeri, -170'e dönüştürülür. Bu, boylamların yerkürenin etrafında sarmalandığını gösterir.

LatLngBounds sınıfı

google.maps.LatLngBounds sınıf

LatLngBounds örneği, 180 boylamsal meridyenden geçen bir de dahil olmak üzere coğrafi koordinatlardaki bir dikdörtgeni temsil eder.

LatLngBounds
LatLngBounds([swOrLatLngBounds, ne])
Parametreler:
Güney-batı ve kuzeydoğu köşelerindeki noktalardan dikdörtgen dikdörtgen oluşturur.
contains
contains(latLng)
Parametreler:
İade Değeri: boolean
Belirtilen lat/lng bu sınırların dahilindeyse true değerini döndürür.
equals
equals(other)
Parametreler:
İade Değeri: boolean
Bu sınırların belirtilen sınırlara eşit olması durumunda true değerini döndürür.
extend
extend(point)
Parametreler:
İade Değeri: LatLngBounds
Bu sınırları belirli bir noktayı içerecek şekilde genişletir.
getCenter
getCenter()
Parametreler: Yok
İade Değeri: LatLng
Bu LatLngBounds'un merkezini hesaplar
getNorthEast
getNorthEast()
Parametreler: Yok
İade Değeri: LatLng
Bu sınırların kuzeydoğu köşesini döndürür.
getSouthWest
getSouthWest()
Parametreler: Yok
İade Değeri: LatLng
Bu sınırların güneybatı köşesini döndürür.
intersects
intersects(other)
Parametreler:
İade Değeri: boolean
Bu sınırlar diğer sınırlarla nokta paylaşıyorsa true değerini döndürür.
isEmpty
isEmpty()
Parametreler: Yok
İade Değeri: boolean
Sınırlar boşsa döndürür.
toJSON
toJSON()
Parametreler: Yok
İade Değeri: LatLngBoundsLiteral
JSON temsiline dönüştürür. Bu işlevin JSON.stringify üzerinden kullanılması amaçlanmıştır.
toSpan
toSpan()
Parametreler: Yok
İade Değeri: LatLng
Belirtilen harita sınırlarını en boy/boylam aralığına dönüştürür.
toString
toString()
Parametreler: Yok
İade Değeri: string
Dizeye dönüştürür.
toUrlValue
toUrlValue([precision])
Parametreler:
 • precisionnumber optional
İade Değeri: string
Bu sınırlar için "lat_lo,lng_lo,lat_hi,lng_hi" biçiminde bir dize döndürür. Burada "lo", sınırlayıcı kutunun güneybatı köşesine, "hi" ise bu kutunun kuzeydoğu köşesine karşılık gelir.
union
union(other)
Parametreler:
İade Değeri: LatLngBounds
Bu sınırları, bunun ve belirtilen sınırların birliğini içerecek şekilde genişletir.
MAX_BOUNDS Dünyanın maksimum sınırları için LatLngBounds. Bu sınırlar yerkürenin tamamını kapsar.

LatLngBoundsLiteral arayüz

google.maps.LatLngBoundsLiteral arayüz

Nesne değişmez değeri, API genelinde LatLngBounds nesnelerinin yerine kabul edilir. Bunlar otomatik olarak LatLngBounds nesnelerine dönüştürülür. Tüm south, west, north ve east ayarlanmalıdır. Aksi takdirde istisna oluşur.

east
Tür: number
Derece cinsinden doğu boylamı. [-180, 180] aralığının dışındaki değerler [-180, 180] aralığına sarmalanır. Örneğin, -190 değeri 170'e dönüştürülür. 190 değeri, -170'e dönüştürülür. Bu, boylamların yerkürenin etrafında sarmalandığını gösterir.
north
Tür: number
Derece cinsinden kuzey enlem. Değerler [-90, 90] aralığına sabitlenir. Yani, belirtilen değer -90'dan küçükse -90 olarak ayarlanır. Değer 90'dan büyükse değer 90 olarak ayarlanır.
south
Tür: number
Derece olarak Güney Enlem. Değerler [-90, 90] aralığına sabitlenir. Yani, belirtilen değer -90'dan küçükse -90 olarak ayarlanır. Değer 90'dan büyükse değer 90 olarak ayarlanır.
west
Tür: number
Derece olarak batı boylamı. [-180, 180] aralığının dışındaki değerler [-180, 180] aralığına sarmalanır. Örneğin, -190 değeri 170'e dönüştürülür. 190 değeri, -170'e dönüştürülür. Bu, boylamların yerkürenin etrafında sarmalandığını gösterir.

LatLngAltitude sınıfı

google.maps.LatLngAltitude sınıf

LatLngAltitude, coğrafi koordinatlar kapsamındaki 3D bir noktadır: enlem, boylam ve rakım.

 • Enlem: -90 ve 90 derece dahil (bu değerler dahil). Bu aralığın üstündeki veya altındaki değerler [-90, 90] aralığına sabitlenir. Yani, belirtilen değer -90'dan küçükse -90 olarak ayarlanır. Değer 90'dan büyükse değer 90 olarak ayarlanır.
 • Boylam -180 ile 180 derece arasında değişir (bu değerler dahil). Bu aralığın üstünde veya altında olan değerler aralığın kapsamına girecek şekilde sarmalanır. Örneğin, -190 değeri 170'e dönüştürülür. 190 değeri, -170'e dönüştürülür. Bu, boylamların yerkürenin etrafında sarmalandığını gösterir.
 • Rakım, metre cinsinden ölçülür. Pozitif değerler yer seviyesinin üzerindeki yükseklikleri gösterir. Negatif değerler ise yer seviyesinin altındaki yüksekliği ifade eder.

Bu sınıfta LatLngAltitudeLiteral uygulanır.

Bu sınıfta LatLngLiteral uygulanır.

LatLngAltitude
LatLngAltitude(value[, noClampNoWrap])
Parametreler:
 • value: LatLngAltitude|LatLngAltitudeLiteral|LatLng|LatLngLiteral İlk değer.
 • noClampNoWrapboolean optional [-90, 90] aralığındaki geçerli enlem değerleri veya [-180, 180] aralığındaki geçerli boylam değerleri olmasa bile başlatma değerlerinin korunup korunmayacağı. Varsayılan değer, enlem sabitleme ve boylama göre sarmalamayı sağlayan false değeridir.
altitude
Tür: number
Rakımı döndürür.
lat
Tür: number
Enlemi döndürür.
lng
Tür: number
Boylamı döndürür.
equals
equals(other)
Parametreler:
Dönüş Değeri: boolean İki nesnenin eşit olup olmadığı.
Karşılaştırma işlevi.
toJSON
toJSON()
Parametreler: Yok
Döndürme Değeri: LatLngAltitudeLiteral Bu nesnenin JSON gösterimi.

EnlLngAltitudeLiteral arayüzü

google.maps.LatLngAltitudeLiteral arayüz

Kolaylık olması açısından, birçok yerde LatLngAltitude nesneleri yerine nesne değişmez değerleri kabul edilir. Maps API, bunlarla karşılaştığında bunlar LatLngAltitude nesnesine dönüştürülür.

Bu arayüzün süresi LatLngLiteral tarihine kadar uzatılmaktadır.

altitude
Tür: number
Varsayılan: 0
Yerden uzaklık (metre cinsinden). Negatif değer, yer yüzeyinin altındadır.
lat
Tür: number
Enlem cinsinden enlem. Değerler [-90, 90] aralığına sabitlenir. Yani, belirtilen değer -90'dan küçükse -90 olarak ayarlanır. Değer 90'dan büyükse değer 90 olarak ayarlanır.
lng
Tür: number
Derece cinsinden boylam. [-180, 180] aralığının dışındaki değerler, aralığın kapsamına girecek şekilde sarmalanır. Örneğin, -190 değeri 170'e dönüştürülür. 190 değeri, -170'e dönüştürülür. Bu, boylamların yerkürenin etrafında sarmalandığını gösterir.

Nokta sınıfı

google.maps.Point sınıf

Point
Point(x, y)
Parametreler:
 • xnumber
 • ynumber
İki boyutlu uçakta bir nokta.
x
Tür: number
X koordinatı
y
Tür: number
Y koordinatı
equals
equals(other)
Parametreler:
İade Değeri: boolean
İki Puanı karşılaştırır
toString
toString()
Parametreler: Yok
İade Değeri: string
Bu noktanın bir dize gösterimini döndürür.

Boyut sınıfı

google.maps.Size sınıf

Size
Size(width, height[, widthUnit, heightUnit])
Parametreler:
 • width: number
 • height: number
 • widthUnitstring optional
 • heightUnit: string optional
İki boyutlu boyut (genişlik x eksenindeki mesafe, yükseklik y eksenindeki mesafedir).
height
Tür: number
Y ekseninde piksel cinsinden yükseklik.
width
Tür: number
X eksenindeki piksel cinsinden genişlik.
equals
equals(other)
Parametreler:
İade Değeri: boolean
İki boyutu karşılaştırır.
toString
toString()
Parametreler: Yok
İade Değeri: string
Bu boyutun dize gösterimini döndürür.

Dolgu arayüzü

google.maps.Padding arayüz

bottom optional
Tür: number optional
Alta piksel cinsinden dolgu.
left optional
Tür: number optional
Sol taraf için piksel cinsinden dolgu.
right optional
Tür: number optional
Sağda dolgu, piksel cinsinden.
top optional
Tür: number optional
Üstteki kaplama için piksel cinsinden dolgu.

CircleLiteral arayüzü

google.maps.CircleLiteral arayüz

Bir daireyi temsil eden nesne değişmez değeri.

Bu arayüzün süresi CircleOptions tarihine kadar uzatılmaktadır.

center
Dairenin merkezi.
radius
Tür: number
Dünya yüzeyindeki metre cinsinden yarıçap.
Devralındı: clickable, draggable, editable, fillColor, fillOpacity, map, strokeColor, strokeOpacity, strokePosition, strokeWeight, visible, zIndex