Thêm Google Maps vào trang web

Bạn có thể thêm bản đồ của Google vào trang web bằng cách sử dụng mã HTML, CSS và JavaScript. Trang này cho biết cách thêm bản đồ vào một trang web theo hai cách: bằng cách sử dụng phần tử HTML tuỳ chỉnh gmp-map và bằng cách sử dụng phần tử div.

Tổng quan

Để tải bản đồ, trang web của bạn phải làm những việc sau:

 • Tải API JavaScript của Maps bằng trình tải khởi động. Đây là nơi khoá API được truyền và có thể được thêm vào tệp nguồn HTML hoặc JavaScript.
 • Thêm bản đồ vào trang HTML và thêm các kiểu CSS cần thiết.
 • Tải thư viện maps và khởi động bản đồ.

Thêm bản đồ bằng cách sử dụng phần tử gmp-map

Phần tử gmp-map là phần tử HTML tuỳ chỉnh được tạo bằng các thành phần web. Để thêm bản đồ vào trang web bằng phần tử gmp-map, hãy làm theo các bước sau.

 1. Trên trang HTML, hãy thêm phần tử script chứa tính năng tự khởi động được định cấu hình bằng khoá API và bất kỳ tuỳ chọn nào khác. Trong ví dụ tự khởi động sau đây, tham số callback đã bị loại bỏ vì không cần thiết.

  <script async
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&libraries=map,marker">
  
 2. Trên trang HTML, hãy thêm phần tử gmp-map. Hãy chỉ định toạ độ vĩ độ và kinh độ cho center và giá trị thu phóng cho zoom. Trong ví dụ này, thuộc tính kiểu height cũng được chỉ định.

  <gmp-map
   center="37.4220656,-122.0840897"
   zoom="10"
   map-id="DEMO_MAP_ID"
   style="height: 400px"
  ></gmp-map>

Hoàn tất đoạn mã ví dụ

<html>
 <head>
  <title>Add a Map using HTML</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <gmp-map
   center="37.4220656,-122.0840897"
   zoom="10"
   map-id="DEMO_MAP_ID"
   style="height: 400px"
  ></gmp-map>

  <!-- 
   The `defer` attribute causes the callback to execute after the full HTML
   document has been parsed. For non-blocking uses, avoiding race conditions,
   and consistent behavior across browsers, consider loading using Promises.
   See https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/load-maps-js-api
   for more information.
   -->
  <script
   src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg&callback=initMap&v=beta"
   defer
  ></script>
 </body>
</html>

Thêm bản đồ bằng cách sử dụng phần tử div và JavaScript

Phần tử div vẫn được hỗ trợ để tải bản đồ. Để thêm bản đồ vào trang web bằng phần tử div, hãy làm theo các bước sau.

 1. Trên trang HTML, hãy thêm phần tử script chứa trình tải tự khởi động được định cấu hình với khoá API và mọi tuỳ chọn khác. Ngoài ra, bạn có thể thêm trực tiếp mã trình tải khởi động vào tệp TypeScript hoặc JavaScript, trừ các thẻ script.

  <script>
   (g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})({
    key: "YOUR_API_KEY",
    v: "weekly",
    // Use the 'v' parameter to indicate the version to use (weekly, beta, alpha, etc.).
    // Add other bootstrap parameters as needed, using camel case.
   });
  </script>
  
 2. Trên trang HTML, hãy thêm phần tử div để chứa bản đồ.

  <div id="map"></div>
  
 3. Trong CSS, hãy đặt chiều cao bản đồ là 100%.

  #map {
   height: 100%;
  }
  
 4. Trong tệp JavaScript, hãy tạo một hàm để tải thư viện maps và khởi động bản đồ. Chỉ định vĩ độ và kinh độ cho center cũng như mức thu phóng để dùng cho zoom.

let map;

async function initMap() {
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");

 map = new Map(document.getElementById("map"), {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 8,
 });
}

initMap();

Hoàn tất đoạn mã ví dụ

TypeScript

let map: google.maps.Map;
async function initMap(): Promise<void> {
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 map = new Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 8,
 });
}

initMap();

JavaScript

let map;

async function initMap() {
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");

 map = new Map(document.getElementById("map"), {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 8,
 });
}

initMap();

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Simple Map</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- prettier-ignore -->
  <script>(g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})
    ({key: "AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg", v: "weekly"});</script>
 </body>
</html>

Thử mẫu