Wymagane parametry żądania

Aby wysyłać żądania do interfejsu Maps Datasets API, musisz uwzględnić te elementy:

  • Numer lub identyfikator projektu Google Cloud w nagłówku X-Goog-User-Project żądania. Ta wartość określa projekt używany do rozliczeń i obliczania limitów wykorzystania.

  • Token OAuth w nagłówku Authorization żądania. Więcej informacji o korzystaniu z protokołu OAuth w połączeniu z interfejsem Maps Datasets API znajdziesz w artykule o korzystaniu z protokołu OAuth.

  • Numer lub identyfikator projektu Google Cloud w adresie URL żądania. Ta wartość określa projekt zawierający zbiór danych. Zwykle jest to projekt określony w nagłówku X-Goog-User-Project, ale nie musi być taki sam.

  • Identyfikator zbioru danych w adresie URL żądania. Za każdym razem, gdy wykonujesz działanie na określonym zbiorze danych, przekazujesz jego identyfikator w adresie URL żądania.

Aby na przykład usunąć zbiór danych:

curl -X DELETE \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth application-default print-access-token)" \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID

Uzyskaj numer projektu

Aby uzyskać PROJECT_NUMBER_OR_ID projektu Google Cloud:

  1. Otwórz stronę Przegląd projektu w konsoli Cloud.

  2. Jeśli pojawi się taka prośba, wybierz projekt.

  3. Numer projektu i identyfikator projektu pojawią się w obszarze Informacje o projekcie na ekranie przeglądu.

Uzyskiwanie tokena OAuth

Na potrzeby uwierzytelniania żądanie do interfejsu API musi zawierać w nagłówku Authorization token OAuth. Więcej informacji znajdziesz w artykule Używanie OAuth.

Na przykład do wygenerowania tokena użyj tego polecenia gcloud:

gcloud auth application-default print-access-token

Możesz umieścić polecenie gcloud bezpośrednio w nagłówku Authorization w poleceniu cURL, aby przy każdym żądaniu generować nowy token, jak pokazano w przykładzie powyżej.

Możesz też ustawić zmienną środowiskową zawierającą token, a następnie przekazać zmienną środowiskową w żądaniu:

export TOKEN=$(gcloud auth application-default print-access-token)
curl -X DELETE \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID