Thông số yêu cầu bắt buộc

Để gửi bất kỳ yêu cầu nào đến API Tập dữ liệu Maps, bạn phải cung cấp:

  • Số hoặc mã dự án Google Cloud của bạn trong tiêu đề X-Goog-User-Project của yêu cầu. Giá trị này xác định dự án được dùng để tính toán thanh toán và hạn mức sử dụng.

  • Mã thông báo OAuth trong tiêu đề Authorization của yêu cầu. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng OAuth với API Tập dữ liệu Maps, hãy xem bài viết Sử dụng OAuth.

  • Mã hoặc số dự án trên Google Cloud trong URL yêu cầu. Giá trị này chỉ định dự án chứa tập dữ liệu. Mặc dù dự án này thường giống với dự án được chỉ định trong tiêu đề X-Goog-User-Project, nhưng không nhất thiết phải giống nhau.

  • Mã tập dữ liệu trong URL yêu cầu. Mỗi khi thực hiện một hành động trên một tập dữ liệu cụ thể, bạn sẽ truyền mã nhận dạng của tập dữ liệu đó trong URL yêu cầu.

Ví dụ: để xoá một tập dữ liệu:

curl -X DELETE \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth application-default print-access-token)" \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID

Lấy số dự án

Cách tải PROJECT_NUMBER_OR_ID của dự án Google Cloud:

  1. Chuyển đến trang Tổng quan của dự án trong Cloud Console.

  2. Nếu được nhắc, hãy chọn dự án của bạn.

  3. Số dự ánMã dự án xuất hiện trong khu vực Thông tin dự án trên màn hình tổng quan.

Nhận mã thông báo OAuth

Để xác thực, yêu cầu API của bạn phải chứa mã thông báo OAuth trong tiêu đề Authorization. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Sử dụng OAuth.

Ví dụ: hãy sử dụng lệnh gcloud sau đây để tạo mã thông báo:

gcloud auth application-default print-access-token

Bạn có thể đưa lệnh gcloud trực tiếp vào tiêu đề Authorization trong lệnh cURL để tạo mã thông báo mới cho mỗi yêu cầu, như minh hoạ trong ví dụ ở trên.

Ngoài ra, bạn có thể đặt một biến môi trường chứa mã thông báo, sau đó truyền biến môi trường đó vào yêu cầu:

export TOKEN=$(gcloud auth application-default print-access-token)
curl -X DELETE \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID