Maps Platform Datasets API

API mapsplatformdatasets.googleapis.com.

Dịch vụ: mapsplatformdatasets.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau khi bạn yêu cầu API.

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối của dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của một dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối dịch vụ sau đây và tất cả các URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối dịch vụ này:

  • https://mapsplatformdatasets.googleapis.com

Tài nguyên REST: v1.media

Phương thức
download GET /v1/{name=projects/*/datasets/*}:download
Tải một tập dữ liệu xuống.
upload POST /v1/{name=projects/*/datasets/*}:import
POST /upload/v1/{name=projects/*/datasets/*}:import
Nhập phiên bản mới của dữ liệu cho tập dữ liệu.

Tài nguyên REST: v1.projects.datasets

Phương thức
create POST /v1/{parent=projects/*}/datasets
Tạo tập dữ liệu mới cho dự án đã chỉ định.
delete DELETE /v1/{name=projects/*/datasets/*}
Xoá tập dữ liệu được chỉ định.
get GET /v1/{name=projects/*/datasets/*}
Lấy tập dữ liệu.
list GET /v1/{parent=projects/*}/datasets
Liệt kê tất cả các tập dữ liệu cho dự án đã chỉ định.
patch PATCH /v1/{dataset.name=projects/*/datasets/*}
Cập nhật siêu dữ liệu cho tập dữ liệu.