Các tuỳ chọn hỗ trợ dành cho API Bộ dữ liệu Maps

API Tập dữ liệu Maps hiện chỉ có ở Bản xem trước (trước giai đoạn phát hành rộng rãi). Các sản phẩm và tính năng trước giai đoạn phát hành rộng rãi có thể bị hạn chế hỗ trợ. Liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ cho các phiên bản phát hành trước

Mặc dù Google không có nghĩa vụ hỗ trợ các Phiên bản xem trước, tính năng hoặc chức năng của Dịch vụ, nhưng chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu ở các giai đoạn phát triển này theo từng trường hợp.

  • Các phiên bản trước khi phát hành không thuộc phạm vi điều chỉnh của SLA của Nền tảng Google Maps.

  • Bạn nên sử dụng cơ chế dự phòng, đặc biệt nếu đang sử dụng phiên bản phát hành trước trong môi trường phát hành chính thức.

Bạn có thể sử dụng công cụ theo dõi lỗi để yêu cầu tính năng mới hoặc đề xuất sửa đổi các tính năng hiện có. Vui lòng mô tả chức năng cụ thể mà bạn muốn chức năng đó được thêm vào, cũng như lý do bạn cho rằng chức năng đó quan trọng. Nếu có thể, hãy cung cấp thông tin cụ thể về trường hợp sử dụng của bạn và các cơ hội mới mà tính năng này mang lại: