Vai trò và quyền trong dự án

Một bảng liệt kê mọi vai trò trên Google Cloud Console được đề cập trong tài liệu về Maps, cùng với các quyền và khả năng nêu trên.

Ô trống cho biết rằng một vai trò của người dùng cụ thể không được cấp quyền tương ứng đối với ô đó. Bất kỳ người dùng nào cũng có thể giữ nhiều vai trò trên Cloud Console trong một dự án nhất định. Do đó, miễn là người dùng có vai trò cấp quyền rõ ràng để thực hiện một hoạt động nào đó, thì một vai trò khác mà người dùng cũng giữ không được ngăn họ làm việc đó một cách rõ ràng.

Đọc thêm thông tin về các vai trò trong Cloud Console.

Quyền Chủ sở hữu dự án Trình chỉnh sửa dự án Trình chỉnh sửa hỗ trợ kỹ thuật Người xem nhóm hỗ trợ kỹ thuật Quản trị viên thanh toán
Tạo hoặc cập nhật trường hợp thanh toán
Xem yêu cầu thanh toán
Tạo hoặc cập nhật trường hợp kỹ thuật
Xem các trường hợp kỹ thuật
Tạo hoặc quản lý mã bản đồ
Xem và tải thông tin chi tiết về doanh nghiệp xuống

Các vai trò Người chỉnh sửa hỗ trợ kỹ thuậtNgười xem hỗ trợ kỹ thuật hiện có quyền truy cập vào các trường hợp thanh toán, nhưng điều này sẽ thay đổi trong tương lai. Để đảm bảo có các quyền phù hợp đối với trường hợp thanh toán mà không bị gián đoạn, hãy sử dụng vai trò Người chỉnh sửa dự án.

Quản trị viên thanh toán cần tạo yêu cầu hỗ trợ có thể sử dụng giải pháp này.