Dodawanie mapy za pomocą znacznika

Ten samouczek pokazuje, jak dodać mapę Google do aplikacji na Androida. Mapa zawiera znacznik (nazywany również pinezką), który wskazuje konkretną lokalizację.

Z tego samouczka dowiesz się, jak utworzyć aplikację na Androida za pomocą pakietu SDK Map Google na Androida. Zalecane środowisko programistyczne to Android Studio.

Pobierz kod

Sklonowanie lub pobranie repozytorium przykładowych wersji interfejsu Google Maps Android API w wersji 2 z GitHuba.

Wyświetl aktywność w Javie:

  // Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.example.mapwithmarker;

import android.os.Bundle;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions;

/**
 * An activity that displays a Google map with a marker (pin) to indicate a particular location.
 */
public class MapsMarkerActivity extends AppCompatActivity
    implements OnMapReadyCallback {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps);

    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
        .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  /**
   * Manipulates the map when it's available.
   * The API invokes this callback when the map is ready to be used.
   * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera. In this case,
   * we just add a marker near Sydney, Australia.
   * If Google Play services is not installed on the device, the user receives a prompt to install
   * Play services inside the SupportMapFragment. The API invokes this method after the user has
   * installed Google Play services and returned to the app.
   */
  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
    // Add a marker in Sydney, Australia,
    // and move the map's camera to the same location.
    LatLng sydney = new LatLng(-33.852, 151.211);
    googleMap.addMarker(new MarkerOptions()
      .position(sydney)
      .title("Marker in Sydney"));
    googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney));
  }
}

  

Wyświetl wersję aktywności Kotlin:

  // Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.example.mapwithmarker

import android.os.Bundle
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions

/**
 * An activity that displays a Google map with a marker (pin) to indicate a particular location.
 */
class MapsMarkerActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps)

    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as? SupportMapFragment
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }

  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
   val sydney = LatLng(-33.852, 151.211)
   googleMap.addMarker(
    MarkerOptions()
     .position(sydney)
     .title("Marker in Sydney")
   )
   googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney))
  }
}

  

Konfigurowanie projektu programistycznego

Aby utworzyć projekt samouczka w Android Studio, wykonaj te czynności.

 1. Pobierz i zainstaluj Android Studio.
 2. Dodaj pakiet Usług Google Play do Android Studio.
 3. Sklonowanie lub pobranie repozytorium przykładowych wersji interfejsu API Map Google w wersji 2, jeśli nie zostało to zrobione podczas czytania tego samouczka.
 4. Zaimportuj projekt samouczka:

  • W Android Studio wybierz Plik > Nowy > Importuj projekt.
  • Po pobraniu przejdź do lokalizacji, w której zapisane jest repozytorium próbek interfejsu API Map Google w wersji 2.
  • Znajdź projekt MapWithMarker w tej lokalizacji:
   PATH-TO-SAVED-REPO/android-samples/tutorials/java/MapWithMarker (Java) lub
   PATH-TO-SAVED-REPO/android-samples/tutorials/kotlin/MapWithMarker (Kotlin)
  • Wybierz katalog projektu, a potem kliknij Otwórz. Android Studio tworzy teraz Twój projekt za pomocą narzędzia do kompilacji Gradle.

Włączanie niezbędnych interfejsów API i uzyskiwanie klucza interfejsu API

Aby ukończyć ten samouczek, musisz mieć projekt Google Cloud z włączonymi niezbędnymi interfejsami API oraz kluczem interfejsu API autoryzowanym do używania pakietu SDK Map Google na Androida. Więcej informacji:

Dodawanie klucza interfejsu API do aplikacji

 1. Otwórz plik local.properties projektu.
 2. Dodaj ten ciąg znaków, a następnie zastąp YOUR_API_KEY wartością swojego klucza interfejsu API:

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
  

  Gdy tworzysz aplikację, wtyczka Gradle obiektów tajnych na Androida kopiuje klucz interfejsu API i udostępnia go jako zmienną kompilacji w pliku manifestu Androida, jak opisano poniżej.

Tworzenie i uruchamianie aplikacji

Aby skompilować i uruchomić aplikację:

 1. Podłącz urządzenie z Androidem do komputera. Wykonaj instructions, aby włączyć opcje programisty na urządzeniu z Androidem i skonfigurować system tak, aby wykrywał to urządzenie.

  Urządzenie wirtualne możesz też skonfigurować za pomocą Menedżera urządzeń wirtualnych (AVD) Android. Wybierając emulator, pamiętaj, aby wybrać obraz zawierający interfejsy API Google. Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie projektu Android Studio .

 2. W Android Studio kliknij opcję menu Uruchom (lub ikonę przycisku odtwarzania). Wybierz urządzenie zgodnie z instrukcjami.

Android Studio wywołuje Gradle w celu skompilowania aplikacji, a następnie uruchamia ją na urządzeniu lub w emulatorze. Powinna wyświetlić się mapa ze znacznikiem wskazującym Sydney na wschodnim wybrzeżu Australii, podobna do przedstawionej na tej stronie.

Rozwiązywanie problemów:

Zrozumienie kodu

W tej części samouczka omawiamy najważniejsze części aplikacji MapWithMarker, aby pomóc Ci utworzyć podobną aplikację.

Sprawdź plik manifestu Androida

Zwróć uwagę na te elementy w pliku AndroidManifest.xml aplikacji:

 • Dodaj element meta-data, aby umieścić wersję usług Google Play, z którą skompilowano aplikację.

  <meta-data
    android:name="com.google.android.gms.version"
    android:value="@integer/google_play_services_version" />
  
 • Dodaj element meta-data określający klucz interfejsu API. W przykładzie dołączonym do tego samouczka wartość klucza interfejsu API jest mapowana na zmienną kompilacji pasującą do nazwy zdefiniowanego wcześniej klucza – MAPS_API_KEY. Gdy utworzysz aplikację, wtyczka Gradle obiektów tajnych na Androida udostępni klucze w pliku local.properties jako zmienne kompilacji manifestu.

  <meta-data
   android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
   android:value="${MAPS_API_KEY}" />
  

  Poniższy wiersz w pliku build.gradle przekazuje klucz interfejsu API do Twojego pliku manifestu Androida.

   id 'com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin'
  

Oto przykład pełnego pliku manifestu:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
 Copyright 2020 Google LLC

 Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 you may not use this file except in compliance with the License.
 You may obtain a copy of the License at

   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License.
-->

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">

    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.version"
      android:value="@integer/google_play_services_version" />

    <!--
       The API key for Google Maps-based APIs.
    -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
      android:value="${MAPS_API_KEY}" />

    <activity
      android:name=".MapsMarkerActivity"
      android:label="@string/title_activity_maps"
      android:exported="true">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

Dodaj mapę

Wyświetl mapę za pomocą pakietu SDK Map Google na Androida.

 1. Dodaj element <fragment> do pliku układu aktywności (activity_maps.xml). Ten element definiuje SupportMapFragment, który działa jako kontener mapy i zapewnia dostęp do obiektu GoogleMap. Samouczek wykorzystuje wersję fragmentu mapy z biblioteką pomocy Androida, aby zapewnić zgodność wsteczną z wcześniejszymi wersjami platformy Androida.

  <!--
   Copyright 2020 Google LLC
  
   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
   you may not use this file except in compliance with the License.
   You may obtain a copy of the License at
  
     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  
   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
   See the License for the specific language governing permissions and
   limitations under the License.
  -->
  
  <fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/map"
    android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context="com.example.mapwithmarker.MapsMarkerActivity" />
  
  
 2. W metodzie onCreate() aktywności ustaw plik układu jako widok treści. Uzyskaj uchwyt fragmentu mapy, wywołując metodę FragmentManager.findFragmentById(). Następnie użyj parametru getMapAsync(), aby zarejestrować się na wywołanie zwrotne mapy:

  Java

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps);
  
    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
        .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }
  

  Kotlin

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps)
  
    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as? SupportMapFragment
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }
  
 3. Zaimplementuj interfejs OnMapReadyCallback i zastąp metodę onMapReady(), aby skonfigurować mapę, gdy dostępny jest obiekt GoogleMap:

  Java

  public class MapsMarkerActivity extends AppCompatActivity
      implements OnMapReadyCallback {
  
    // ...
  
    @Override
    public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
      LatLng sydney = new LatLng(-33.852, 151.211);
      googleMap.addMarker(new MarkerOptions()
        .position(sydney)
        .title("Marker in Sydney"));
    }
  }
  

  Kotlin

  class MapsMarkerActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {
  
    // ...
  
    override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
     val sydney = LatLng(-33.852, 151.211)
     googleMap.addMarker(
      MarkerOptions()
       .position(sydney)
       .title("Marker in Sydney")
     )
    }
  }
  

Domyślnie pakiet SDK Map Google na Androida wyświetla zawartość okna informacyjnego, gdy użytkownik kliknie znacznik. Jeśli odpowiada Ci działanie domyślne, nie musisz dodawać detektora kliknięć.

Dalsze kroki

Dowiedz się więcej o obiekcie mapy i o tym, co można zrobić z znacznikami.