API Reference

YouTube Data API cho phép bạn kết hợp các chức năng thường được thực thi trên trang web YouTube vào trang web hoặc ứng dụng của riêng bạn. Danh sách dưới đây xác định các loại tài nguyên khác nhau mà bạn có thể truy xuất bằng API. API này cũng hỗ trợ các phương thức chèn, cập nhật hoặc xoá nhiều tài nguyên trong số này.

Tài liệu hướng dẫn tham khảo này giải thích cách sử dụng API để thực hiện tất cả các thao tác này. Tài liệu hướng dẫn này được sắp xếp theo loại tài nguyên. Tài nguyên đại diện cho một loại mục tạo nên trải nghiệm trên YouTube, chẳng hạn như video, danh sách phát hoặc gói thuê bao. Đối với mỗi loại tài nguyên, hướng dẫn này liệt kê một hoặc nhiều cách biểu diễn dữ liệu và tài nguyên được biểu thị dưới dạng đối tượng JSON. Hướng dẫn này cũng liệt kê một hoặc nhiều phương thức được hỗ trợ (LIST, POST, DELETE, v.v.) cho từng loại tài nguyên và giải thích cách sử dụng các phương thức đó trong ứng dụng của bạn.

Gọi API

Những yêu cầu sau đây áp dụng cho các yêu cầu API Dữ liệu YouTube:

 1. Mỗi yêu cầu phải chỉ định một khoá API (có tham số key) hoặc cung cấp mã thông báo OAuth 2.0. Khoá API của bạn có trong ngăn của Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển Quyền truy cập API cho dự án của bạn.

 2. Bạn phải gửi mã thông báo uỷ quyền cho mọi yêu cầu chèn, cập nhật và xoá. Bạn cũng phải gửi mã thông báo uỷ quyền cho mọi yêu cầu truy xuất dữ liệu cá nhân của người dùng đã xác thực.

  Ngoài ra, một số phương thức API để truy xuất tài nguyên có thể hỗ trợ các tham số đòi hỏi phải được uỷ quyền hoặc có thể chứa siêu dữ liệu bổ sung khi các yêu cầu được cho phép. Ví dụ: yêu cầu truy xuất video đã tải lên của người dùng cũng có thể chứa video riêng tư nếu yêu cầu được người dùng cụ thể đó cho phép.

 3. API hỗ trợ giao thức xác thực OAuth 2.0. Bạn có thể cung cấp mã thông báo OAuth 2.0 theo một trong những cách sau:

  • Sử dụng tham số truy vấn access_token như sau: ?access_token=oauth2-token
  • Sử dụng tiêu đề Authorization HTTP như sau: Authorization: Bearer oauth2-token

  Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn đầy đủ để triển khai xác thực OAuth 2.0 trong ứng dụng của mình trong hướng dẫn xác thực.

Loại tài nguyên

Hoạt động

Tài nguyên activity chứa thông tin về hành động mà một kênh hoặc người dùng cụ thể đã thực hiện trên YouTube. Các hành động được báo cáo trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động bao gồm xếp hạng video, chia sẻ video, đánh dấu video là yêu thích, tải video lên, v.v. Mỗi tài nguyên activity xác định loại hành động, kênh liên kết với hành động và(các) tài nguyên liên quan đến hành động, chẳng hạn như video đã được xếp hạng hoặc tải lên.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các tài sản.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
list GET /activities Trả về danh sách các sự kiện hoạt động của kênh khớp với tiêu chí yêu cầu. Ví dụ: bạn có thể truy xuất các sự kiện liên kết với một kênh cụ thể hoặc với kênh riêng của người dùng.
insert POST /activities Lưu ý: Phương thức này đã ngừng hoạt động và không còn được hỗ trợ.

Phụ đề

Tài nguyên caption đại diện cho phụ đề trên YouTube. Phụ đề được liên kết với đúng một video trên YouTube.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các tài sản.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
delete DELETE /captions Xoá phụ đề đã chỉ định.
download GET /captions/id Tải phụ đề xuống. Phụ đề được trả về ở định dạng ban đầu trừ phi yêu cầu chỉ định giá trị cho tham số tfmt và bằng ngôn ngữ gốc, trừ phi yêu cầu chỉ định một giá trị cho tham số tlang.
insert POST /captions Tải phụ đề lên.
list GET /captions Trả về danh sách phụ đề được liên kết với một video cụ thể. Lưu ý rằng phản hồi của API không chứa phụ đề thực tế và phương thức captions.download cung cấp khả năng truy xuất phụ đề.
update PUT /captions Cập nhật phụ đề. Khi cập nhật phụ đề, bạn có thể thay đổi trạng thái nháp của bản nhạc, tải tệp phụ đề mới lên cho bản phụ đề hoặc cả hai.

ChannelBanners

Tài nguyên channelBanner chứa URL mà bạn sẽ dùng để đặt hình ảnh mới tải lên làm ảnh biểu ngữ cho kênh.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các tài sản.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
insert POST /channelBanners/insert Tải ảnh biểu ngữ kênh lên YouTube. Phương pháp này thể hiện hai bước đầu tiên trong quy trình 3 bước để cập nhật ảnh biểu ngữ cho kênh:

 1. Gọi phương thức channelBanners.insert để tải dữ liệu hình ảnh nhị phân lên YouTube. Hình ảnh phải có tỷ lệ khung hình 16:9 và có kích thước tối thiểu là 2048x1152 pixel. Bạn nên tải hình ảnh có kích thước 2560 px x 1440 px lên.
 2. Trích xuất giá trị của thuộc tính url từ phản hồi mà API trả về cho bước 1.
 3. Gọi phương thức channels.update để cập nhật chế độ cài đặt thương hiệu của kênh. Đặt giá trị của thuộc tính brandingSettings.image.bannerExternalUrl thành URL thu được ở bước 2.

ChannelSections

Tài nguyên channelSection chứa thông tin về một tập hợp video mà kênh đã chọn để giới thiệu. Ví dụ: Một phần có thể giới thiệu những video mới nhất trên kênh, những video phổ biến nhất, hoặc các video từ một hoặc nhiều danh sách phát.

Xin lưu ý rằng các phần của kênh chỉ xuất hiện nếu kênh đó hiển thị nội dung ở chế độ xem duyệt qua (thay vì chế độ xem nguồn cấp dữ liệu). Để cho phép một kênh hiển thị nội dung ở chế độ xem duyệt qua, hãy đặt thuộc tính brandingSettings.channel.showBrowseView thành true cho kênh được chỉ định.

Một kênh có thể tạo tối đa 10 kệ.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các tài sản.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
delete DELETE /channelSections Xoá một phần kênh.
insert POST /channelSections Thêm một phần kênh vào kênh của người dùng đã xác thực. Một kênh có thể tạo tối đa 10 kệ.
list GET /channelSections Trả về danh sách các tài nguyên channelSection khớp với tiêu chí yêu cầu API.
update PUT /channelSections Cập nhật một phần kênh.

Kênh

Tài nguyên channel chứa thông tin về một kênh YouTube.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các tài sản.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
list GET /channels Trả về một tập hợp gồm 0 hoặc nhiều tài nguyên channel khớp với tiêu chí yêu cầu.
update PUT /channels Cập nhật siêu dữ liệu của kênh. Lưu ý rằng phương thức này hiện chỉ hỗ trợ cập nhật các đối tượng brandingSettingsinvideoPromotion của tài nguyên channel cũng như các thuộc tính con của các đối tượng đó.

CommentThreads

Tài nguyên commentThread chứa thông tin về một chuỗi bình luận trên YouTube, bao gồm một bình luận cấp cao nhất và các phản hồi (nếu có) cho bình luận đó. Tài nguyên commentThread có thể đại diện cho các bình luận về một video hoặc một kênh.

Cả bình luận cấp cao nhất và phản hồi đều là tài nguyên comment lồng trong tài nguyên commentThread. Tài nguyên commentThread không nhất thiết chứa tất cả câu trả lời cho một bình luận. Bạn cần sử dụng phương thức comments.list nếu muốn truy xuất tất cả phản hồi cho một bình luận cụ thể. Ngoài ra, xin lưu ý rằng một số bình luận không được phản hồi.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các tài sản.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
list GET /commentThreads Trả về danh sách chuỗi nhận xét khớp với các tham số yêu cầu API.
insert POST /commentThreads Tạo một nhận xét mới ở cấp cao nhất. Để thêm phản hồi cho một bình luận hiện có, hãy sử dụng phương thức comments.insert.

Bình luận

Tài nguyên comment chứa thông tin về một bình luận trên YouTube. Tài nguyên comment có thể đại diện cho một bình luận về một video hoặc một kênh. Ngoài ra, bình luận đó có thể là bình luận ở cấp cao nhất hoặc câu trả lời cho bình luận ở cấp cao nhất.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các tài sản.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
list GET /comments Trả về danh sách nhận xét khớp với các tham số yêu cầu API.
setModerationStatus POST /comments/setModerationStatus Đặt trạng thái kiểm duyệt cho một hoặc nhiều nhận xét. Yêu cầu API phải được chủ sở hữu kênh hoặc video liên kết với bình luận cho phép.
insert POST /comments Tạo phản hồi cho một bình luận hiện có. Lưu ý: Để tạo nhận xét ở cấp cao nhất, hãy sử dụng phương thức commentThreads.insert.
markAsSpam POST /comments/markAsSpam Lưu ý: Phương thức này đã ngừng hoạt động và không còn được hỗ trợ.
delete DELETE /comments Xoá một bình luận.
update PUT /comments Sửa đổi nhận xét.

GuideCategories

Tài nguyên guideCategory xác định một danh mục mà YouTube dùng thuật toán để chỉ định dựa trên nội dung của một kênh hoặc các chỉ báo khác, chẳng hạn như mức độ phổ biến của kênh đó. Danh sách này tương tự như danh mục video, chỉ khác ở chỗ người tải video lên có thể chỉ định danh mục video, nhưng chỉ YouTube mới có thể chỉ định danh mục kênh.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các tài sản.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
list GET /guideCategories Trả về danh sách các danh mục có thể liên kết với các kênh YouTube.

I18nLanguages

Tài nguyên i18nLanguage xác định ngôn ngữ ứng dụng mà trang web YouTube hỗ trợ. Ngôn ngữ ứng dụng cũng có thể được gọi là ngôn ngữ giao diện người dùng. Đối với trang web YouTube, ngôn ngữ ứng dụng có thể được chọn tự động dựa trên chế độ cài đặt Tài khoản Google, ngôn ngữ trình duyệt hoặc vị trí IP. Người dùng cũng có thể tự chọn ngôn ngữ cho giao diện người dùng ở phần chân trang của trang web YouTube.

Mỗi tài nguyên i18nLanguage sẽ xác định một mã ngôn ngữ và một tên. Bạn có thể dùng mã ngôn ngữ làm giá trị của tham số hl khi gọi các phương thức API như videoCategories.listguideCategories.list.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các tài sản.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
list GET /i18nLanguages Trả về danh sách ngôn ngữ ứng dụng mà trang web YouTube hỗ trợ.

I18nRegions

Tài nguyên i18nRegion xác định một khu vực địa lý nơi người dùng YouTube có thể chọn làm khu vực lưu trữ nội dung ưu tiên. Khu vực nội dung cũng có thể được gọi là ngôn ngữ nội dung. Đối với trang web YouTube, vùng nội dung có thể được chọn tự động dựa trên các thông tin phỏng đoán như miền YouTube hoặc vị trí IP của người dùng. Người dùng cũng có thể tự chọn khu vực nội dung mong muốn ở chân trang web YouTube.

Mỗi tài nguyên i18nRegion xác định một mã vùng và một tên. Bạn có thể dùng mã vùng làm giá trị của tham số regionCode khi gọi các phương thức API như search.list, videos.list, activities.listvideoCategories.list.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các tài sản.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
list GET /i18nRegions Trả về danh sách khu vực nội dung mà trang web YouTube hỗ trợ.

Hội viên

Tài nguyên member đại diện cho một hội viên của một kênh YouTube. Hội viên sẽ hỗ trợ bằng tiền định kỳ cho nhà sáng tạo và nhận được các lợi ích đặc biệt. Ví dụ: Hội viên có thể trò chuyện khi nhà sáng tạo bật chế độ chỉ dành cho hội viên cho cuộc trò chuyện.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các thuộc tính.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
list GET /members Liệt kê các hội viên (trước đây gọi là "nhà tài trợ") của một kênh. Yêu cầu API phải được chủ sở hữu kênh cho phép.

MembershipsLevels

Tài nguyên membershipsLevel xác định một mức giá cho trình tạo đã cho phép yêu cầu API.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các thuộc tính.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
list GET /membershipsLevels Trả về một tập hợp gồm không có hoặc nhiều tài nguyên membershipsLevel thuộc sở hữu của kênh đã cho phép yêu cầu API. Các cấp độ được trả về theo thứ tự hiển thị ngầm ẩn.

PlaylistItems

Tài nguyên playlistItem xác định một tài nguyên khác, chẳng hạn như một video, có trong danh sách phát. Ngoài ra, tài nguyên playlistItem còn chứa thông tin chi tiết về tài nguyên đi kèm liên quan cụ thể đến cách sử dụng tài nguyên đó trong danh sách phát.

YouTube cũng sử dụng danh sách phát để xác định danh sách các video đã tải lên của kênh, trong đó mỗi playlistItem trong danh sách đó đại diện cho một video đã tải lên. Bạn có thể truy xuất mã nhận dạng danh sách phát cho danh sách đó từ channel resource của một kênh cụ thể. Sau đó, bạn có thể sử dụng phương thức playlistItems.list cho danh sách.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các tài sản.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
delete DELETE /playlistItems Xoá một mục trong danh sách phát.
insert POST /playlistItems Thêm tài nguyên vào danh sách phát.
list GET /playlistItems Trả về một tập hợp các mục trong danh sách phát khớp với các tham số yêu cầu API. Bạn có thể truy xuất tất cả các mục trong danh sách phát thuộc một danh sách phát cụ thể hoặc truy xuất một hoặc nhiều mục trong danh sách phát theo mã nhận dạng duy nhất của các mục đó.
update PUT /playlistItems Sửa đổi một mục trong danh sách phát. Ví dụ: Bạn có thể cập nhật vị trí của mục đó trong danh sách phát.

Danh sách phát

Tài nguyên playlist đại diện cho một danh sách phát trên YouTube. Danh sách phát là một tập hợp video mà bạn có thể xem theo tuần tự và chia sẻ với người dùng khác. Một danh sách phát có thể chứa tối đa 200 video và YouTube không giới hạn số lượng danh sách phát mà mỗi người dùng tạo. Theo mặc định, những người dùng khác sẽ thấy các danh sách phát công khai, nhưng các danh sách phát có thể ở chế độ công khai hoặc riêng tư.

YouTube cũng sử dụng danh sách phát để xác định các bộ sưu tập video đặc biệt của một kênh, chẳng hạn như:

 • video đã tải lên
 • video được đánh giá tích cực (được thích)
 • lịch sử xem
 • xem sau
Cụ thể hơn, các danh sách này được liên kết với một kênh là tập hợp các video, danh sách phát và thông tin khác trên YouTube của một người, nhóm hoặc công ty. Bạn có thể truy xuất mã nhận dạng của từng danh sách phát trong channel resource của một kênh cụ thể.

Sau đó, bạn có thể sử dụng phương thức playlistItems.list để truy xuất bất kỳ danh sách nào trong số đó. Bạn cũng có thể thêm hoặc xoá mục khỏi các danh sách đó bằng cách gọi phương thức playlistItems.insertplaylistItems.delete.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các tài sản.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
delete DELETE /playlists Xoá danh sách phát.
list GET /playlists Trả về một tập hợp các danh sách phát khớp với các tham số yêu cầu của API. Ví dụ: bạn có thể truy xuất tất cả danh sách phát mà người dùng đã xác thực sở hữu, hoặc bạn có thể truy xuất một hoặc nhiều danh sách phát theo mã nhận dạng duy nhất của họ.
insert POST /playlists Tạo danh sách phát.
update PUT /playlists Sửa đổi danh sách phát. Ví dụ: Bạn có thể thay đổi tiêu đề, nội dung mô tả hoặc trạng thái quyền riêng tư của một danh sách phát.

Kết quả tìm kiếm chứa thông tin về video, kênh hoặc danh sách phát trên YouTube khớp với thông số tìm kiếm được chỉ định trong yêu cầu API. Mặc dù kết quả tìm kiếm trỏ đến một tài nguyên có thể xác định danh tính chính xác, chẳng hạn như video, nhưng tài nguyên đó không có dữ liệu cố định riêng.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các tài sản.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
list GET /search Trả về một tập hợp kết quả tìm kiếm khớp với tham số truy vấn được chỉ định trong yêu cầu API. Theo mặc định, một nhóm kết quả tìm kiếm sẽ xác định các tài nguyên video, channelplaylist trùng khớp. Tuy nhiên, bạn cũng có thể định cấu hình các truy vấn để chỉ truy xuất một loại tài nguyên cụ thể.

Gói thuê bao

Tài nguyên subscription chứa thông tin về một gói thuê bao của người dùng trên YouTube. Gói đăng ký sẽ thông báo cho người dùng khi có video mới được thêm vào kênh hoặc khi người dùng khác thực hiện một trong nhiều thao tác trên YouTube, chẳng hạn như tải video lên, xếp hạng video hoặc nhận xét về một video.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các tài sản.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
delete DELETE /subscriptions Xoá gói thuê bao.
insert POST /subscriptions Thêm một gói thuê bao cho kênh của người dùng đã xác thực.
list GET /subscriptions Trả về các tài nguyên gói thuê bao khớp với tiêu chí yêu cầu API.

Hình thu nhỏ

Tài nguyên thumbnail xác định nhiều kích thước hình ảnh thu nhỏ liên kết với tài nguyên. Hãy lưu ý các đặc điểm sau đây của hình thu nhỏ:

 • Thuộc tính snippet.thumbnails của tài nguyên là một đối tượng xác định hình thu nhỏ có sẵn cho tài nguyên đó.
 • Tài nguyên thumbnail chứa một loạt các đối tượng. Tên của từng đối tượng (default, medium, high, v.v.) đề cập đến kích thước hình ảnh thu nhỏ.
 • Mỗi loại tài nguyên có thể hỗ trợ các kích thước hình thu nhỏ riêng.
 • Các loại tài nguyên khác nhau có thể xác định kích thước khác nhau cho hình thu nhỏ có cùng tên. Ví dụ: hình thu nhỏ default cho tài nguyên video thường có kích thước 120px x 90px và hình thu nhỏ default cho tài nguyên channel thường có kích thước 88px x 88px.
 • Các tài nguyên cùng loại có thể vẫn có kích thước hình thu nhỏ khác nhau đối với một số hình ảnh, tuỳ thuộc vào độ phân giải của hình ảnh gốc hoặc nội dung đã tải lên YouTube. Ví dụ: video HD có thể hỗ trợ hình thu nhỏ có độ phân giải cao hơn video không phải HD.
 • Mỗi đối tượng chứa thông tin về kích thước hình thu nhỏ đều có một thuộc tính width và một thuộc tính height. Tuy nhiên, thuộc tính chiều rộng và chiều cao có thể không được trả về cho hình ảnh đó.
 • Nếu hình thu nhỏ tải lên không phù hợp với kích thước bắt buộc, thì hình ảnh sẽ được đổi kích thước cho phù hợp với kích thước chính xác mà không thay đổi tỷ lệ khung hình. Hình ảnh không bị cắt nhưng có thể có các thanh màu đen để kích thước được chính xác.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các tài sản.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
set POST /thumbnails/set Tải một hình thu nhỏ video tuỳ chỉnh lên YouTube rồi đặt hình thu nhỏ đó cho video.

VideoAbuseReportReasons

Tài nguyên videoAbuseReportReason chứa thông tin về lý do khiến một video sẽ bị gắn cờ do chứa nội dung vi phạm. Khi ứng dụng của bạn gọi phương thức videos.reportAbuse để báo cáo video vi phạm, yêu cầu đó sẽ sử dụng thông tin từ tài nguyên videoAbuseReportReason để xác định lý do báo cáo video.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các tài sản.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
list GET /videoAbuseReportReasons Truy xuất danh sách các lý do có thể dùng để báo cáo video vi phạm.

VideoCategories

Tài nguyên videoCategory xác định một danh mục đã hoặc có thể được liên kết với video đã tải lên.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các tài sản.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
list GET /videoCategories Trả về danh sách các danh mục có thể liên kết với video trên YouTube.

Video

Tài nguyên video đại diện cho một video trên YouTube.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các tài sản.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
insert POST /videos Tải video lên YouTube và tuỳ ý đặt siêu dữ liệu của video.
list GET /videos Trả về danh sách video khớp với tham số yêu cầu API.
delete DELETE /videos Xoá video trên YouTube.
update PUT /videos Cập nhật siêu dữ liệu của video.
rate POST /videos/rate Thêm điểm xếp hạng thích hoặc không thích cho video hoặc xoá điểm xếp hạng khỏi video.
getRating GET /videos/getRating Truy xuất mức phân loại mà người dùng được uỷ quyền đã đưa ra cho danh sách các video đã chỉ định.
reportAbuse POST /videos/reportAbuse Báo cáo video do video có chứa nội dung vi phạm.

Hình mờ

Tài nguyên watermark xác định một hình ảnh sẽ hiển thị trong quá trình phát các video của một kênh cụ thể. Bạn cũng có thể chỉ định kênh đích nơi hình ảnh sẽ liên kết đến cũng như chi tiết về thời gian xác định thời điểm hình mờ xuất hiện trong khi phát video và khoảng thời gian hiển thị hình mờ.

Để biết thêm thông tin về tài nguyên này, hãy xem phần nội dung trình bày về tài nguyên và danh sách các tài sản.

Phương thức Yêu cầu HTTP Nội dung mô tả
URI liên quan đến https://www.googleapis.com/youtube/v3
set POST /watermarks/set Tải hình mờ lên YouTube và đặt hình mờ đó cho một kênh.
unset POST /watermarks/unset Xoá hình mờ của kênh.