Rysuj linie łamane na mapie

Ten przykład dodaje i konfiguruje na mapie linie łamane, np. reprezentujące trasę dojazdu.

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji.

Rozpocznij

Zanim wypróbujesz przykładowy kod, musisz skonfigurować środowisko programistyczne. Więcej informacji znajdziesz na stronie z przykładowym kodem pakietu SDK Map Google na Androida.

Wyświetl kod

Kotlinoverride fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.polyline_demo)

  hueBar = findViewById<SeekBar>(R.id.hueSeekBar).apply {
    max = MAX_HUE_DEGREES
    progress = 0
  }

  alphaBar = findViewById<SeekBar>(R.id.alphaSeekBar).apply {
    max = MAX_ALPHA
    progress = MAX_ALPHA
  }

  widthBar = findViewById<SeekBar>(R.id.widthSeekBar).apply {
    max = MAX_WIDTH_PX
    progress = MAX_WIDTH_PX / 2
  }

  startCapSpinner = findViewById<Spinner>(R.id.startCapSpinner).apply {
    adapter = ArrayAdapter(this@PolylineDemoActivity,
        android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(capTypeNameResourceIds))
  }

  endCapSpinner = findViewById<Spinner>(R.id.endCapSpinner).apply {
    adapter = ArrayAdapter(this@PolylineDemoActivity,
        android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(capTypeNameResourceIds))
  }

  jointTypeSpinner = findViewById<Spinner>(R.id.jointTypeSpinner).apply {
    adapter = ArrayAdapter(this@PolylineDemoActivity,
        android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(jointTypeNameResourceIds))
  }

  patternSpinner = findViewById<Spinner>(R.id.patternSpinner).apply {
    adapter = ArrayAdapter(
        this@PolylineDemoActivity, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(patternTypeNameResourceIds))
  }

  clickabilityCheckbox = findViewById<CheckBox>(R.id.toggleClickability)

  val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
  mapFragment.getMapAsync(this)
}

override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
  googleMap

  with(googleMap) {
    // Override the default content description on the view, for accessibility mode.
    setContentDescription(getString(R.string.polyline_demo_description))

    // A geodesic polyline that goes around the world.
    addPolyline(PolylineOptions().apply {
      add(lhrLatLng, aklLatLng, laxLatLng, jfkLatLng, lhrLatLng)
      width(INITIAL_STROKE_WIDTH_PX.toFloat())
      color(Color.BLUE)
      geodesic(true)
      clickable(clickabilityCheckbox.isChecked)
    })

    // Move the googleMap so that it is centered on the mutable polyline.
    moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(melbourneLatLng, 3f))

    // Add a listener for polyline clicks that changes the clicked polyline's color.
    setOnPolylineClickListener { polyline ->
      // Flip the values of the red, green and blue components of the polyline's color.
      polyline.color = polyline.color xor 0x00ffffff
    }
  }

  // A simple polyline across Australia. This polyline will be mutable.
  mutablePolyline = googleMap.addPolyline(PolylineOptions().apply{
    color(Color.HSVToColor(
        alphaBar.progress, floatArrayOf(hueBar.progress.toFloat(), 1f, 1f)))
    width(widthBar.progress.toFloat())
    clickable(clickabilityCheckbox.isChecked)
    add(melbourneLatLng, adelaideLatLng, perthLatLng, darwinLatLng)
  })

  arrayOf(hueBar, alphaBar, widthBar).map {
    it.setOnSeekBarChangeListener(this)
  }

  arrayOf(startCapSpinner, endCapSpinner, jointTypeSpinner, patternSpinner).map {
    it.onItemSelectedListener = this
  }

  with(mutablePolyline) {
    startCap = getSelectedCap(startCapSpinner.selectedItemPosition) ?: ButtCap()
    endCap = getSelectedCap(endCapSpinner.selectedItemPosition) ?: ButtCap()
    jointType = getSelectedJointType(jointTypeSpinner.selectedItemPosition)
    pattern = getSelectedPattern(patternSpinner.selectedItemPosition)
  }

  clickabilityCheckbox.setOnClickListener {
    view -> mutablePolyline.isClickable = (view as CheckBox).isChecked
  }
}

   

Java


public class PolylineDemoActivity extends AppCompatActivity
    implements OnSeekBarChangeListener, OnItemSelectedListener, OnMapReadyCallback {

  // City locations for mutable polyline.
  private static final LatLng ADELAIDE = new LatLng(-34.92873, 138.59995);
  private static final LatLng DARWIN = new LatLng(-12.4258647, 130.7932231);
  private static final LatLng MELBOURNE = new LatLng(-37.81319, 144.96298);
  private static final LatLng PERTH = new LatLng(-31.95285, 115.85734);

  // Airport locations for geodesic polyline.
  private static final LatLng AKL = new LatLng(-37.006254, 174.783018);
  private static final LatLng JFK = new LatLng(40.641051, -73.777485);
  private static final LatLng LAX = new LatLng(33.936524, -118.377686);
  private static final LatLng LHR = new LatLng(51.471547, -0.460052);

  private static final int MAX_WIDTH_PX = 100;
  private static final int MAX_HUE_DEGREES = 360;
  private static final int MAX_ALPHA = 255;
  private static final int CUSTOM_CAP_IMAGE_REF_WIDTH_PX = 50;
  private static final int INITIAL_STROKE_WIDTH_PX = 5;

  private static final int PATTERN_DASH_LENGTH_PX = 50;
  private static final int PATTERN_GAP_LENGTH_PX = 20;
  private static final Dot DOT = new Dot();
  private static final Dash DASH = new Dash(PATTERN_DASH_LENGTH_PX);
  private static final Gap GAP = new Gap(PATTERN_GAP_LENGTH_PX);
  private static final List<PatternItem> PATTERN_DOTTED = Arrays.asList(DOT, GAP);
  private static final List<PatternItem> PATTERN_DASHED = Arrays.asList(DASH, GAP);
  private static final List<PatternItem> PATTERN_MIXED = Arrays.asList(DOT, GAP, DOT, DASH, GAP);

  private Polyline mutablePolyline;
  private SeekBar hueBar;
  private SeekBar alphaBar;
  private SeekBar widthBar;
  private Spinner startCapSpinner;
  private Spinner endCapSpinner;
  private Spinner jointTypeSpinner;
  private Spinner patternSpinner;
  private CheckBox clickabilityCheckbox;

  // These are the options for polyline caps, joints and patterns. We use their
  // string resource IDs as identifiers.

  private static final int[] CAP_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS = {
      R.string.cap_butt, // Default
      R.string.cap_round,
      R.string.cap_square,
      R.string.cap_image,
  };

  private static final int[] JOINT_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS = {
      R.string.joint_type_default, // Default
      R.string.joint_type_bevel,
      R.string.joint_type_round,
  };

  private static final int[] PATTERN_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS = {
      R.string.pattern_solid, // Default
      R.string.pattern_dashed,
      R.string.pattern_dotted,
      R.string.pattern_mixed,
  };

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.polyline_demo);

    hueBar = findViewById(R.id.hueSeekBar);
    hueBar.setMax(MAX_HUE_DEGREES);
    hueBar.setProgress(0);

    alphaBar = findViewById(R.id.alphaSeekBar);
    alphaBar.setMax(MAX_ALPHA);
    alphaBar.setProgress(MAX_ALPHA);

    widthBar = findViewById(R.id.widthSeekBar);
    widthBar.setMax(MAX_WIDTH_PX);
    widthBar.setProgress(MAX_WIDTH_PX / 2);

    startCapSpinner = findViewById(R.id.startCapSpinner);
    startCapSpinner.setAdapter(new ArrayAdapter<>(
        this, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(CAP_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS)));

    endCapSpinner = findViewById(R.id.endCapSpinner);
    endCapSpinner.setAdapter(new ArrayAdapter<>(
        this, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(CAP_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS)));

    jointTypeSpinner = findViewById(R.id.jointTypeSpinner);
    jointTypeSpinner.setAdapter(new ArrayAdapter<>(
        this, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(JOINT_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS)));

    patternSpinner = findViewById(R.id.patternSpinner);
    patternSpinner.setAdapter(new ArrayAdapter<>(
        this, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(PATTERN_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS)));

    clickabilityCheckbox = findViewById(R.id.toggleClickability);

    SupportMapFragment mapFragment =
        (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {

    // Override the default content description on the view, for accessibility mode.
    map.setContentDescription(getString(R.string.polyline_demo_description));

    // A geodesic polyline that goes around the world.
    map.addPolyline(new PolylineOptions()
        .add(LHR, AKL, LAX, JFK, LHR)
        .width(INITIAL_STROKE_WIDTH_PX)
        .color(Color.BLUE)
        .geodesic(true)
        .clickable(clickabilityCheckbox.isChecked()));

    // A simple polyline across Australia. This polyline will be mutable.
    int color = Color.HSVToColor(
        alphaBar.getProgress(), new float[]{hueBar.getProgress(), 1, 1});
    mutablePolyline = map.addPolyline(new PolylineOptions()
        .color(color)
        .width(widthBar.getProgress())
        .clickable(clickabilityCheckbox.isChecked())
        .add(MELBOURNE, ADELAIDE, PERTH, DARWIN));

    hueBar.setOnSeekBarChangeListener(this);
    alphaBar.setOnSeekBarChangeListener(this);
    widthBar.setOnSeekBarChangeListener(this);

    startCapSpinner.setOnItemSelectedListener(this);
    endCapSpinner.setOnItemSelectedListener(this);
    jointTypeSpinner.setOnItemSelectedListener(this);
    patternSpinner.setOnItemSelectedListener(this);

    mutablePolyline.setStartCap(getSelectedCap(startCapSpinner.getSelectedItemPosition()));
    mutablePolyline.setEndCap(getSelectedCap(endCapSpinner.getSelectedItemPosition()));
    mutablePolyline.setJointType(getSelectedJointType(jointTypeSpinner.getSelectedItemPosition()));
    mutablePolyline.setPattern(getSelectedPattern(patternSpinner.getSelectedItemPosition()));

    // Move the map so that it is centered on the mutable polyline.
    map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(MELBOURNE, 3));

    // Add a listener for polyline clicks that changes the clicked polyline's color.
    map.setOnPolylineClickListener(new GoogleMap.OnPolylineClickListener() {
      @Override
      public void onPolylineClick(Polyline polyline) {
        // Flip the values of the red, green and blue components of the polyline's color.
        polyline.setColor(polyline.getColor() ^ 0x00ffffff);
      }
    });
  }

}

   

Klonowanie i uruchamianie próbek

Do lokalnego uruchomienia tego przykładu wymagany jest Git. Poniższe polecenie sklonuje repozytorium przykładowej aplikacji.

git clone git@github.com:googlemaps-samples/android-samples.git

Zaimportuj przykładowy projekt do Android Studio:

 1. W Android Studio wybierz Plik > Nowy > Importuj projekt.
 2. Przejdź do lokalizacji, w której zostało zapisane repozytorium, i wybierz katalog projektu dla języka Kotlin lub Java:

  • Kotlin: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/kotlin
  • Java: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/java
 3. Wybierz Otwórz. Android Studio tworzy projekt za pomocą narzędzia do kompilacji Gradle.
 4. Utwórz pusty plik secrets.properties w tym samym katalogu co plik local.properties projektu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dodawanie klucza interfejsu API do projektu.
 5. Dodaj do pola secrets.properties ten ciąg znaków, zastępując fragment YOUR_API_KEY wartością swojego klucza interfejsu API:

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. Uruchom aplikację.