Dodawanie zaawansowanych znaczników do mapy

Obraz pokazujący dodawanie znaczników zaawansowanych do mapy.

Ten przykład identyfikuje lokalizację na mapie za pomocą znacznika zaawansowanego i pokazuje niektóre możliwości znaczników zaawansowanych.

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji.

Rozpocznij

Zanim wypróbujesz przykładowy kod, musisz skonfigurować środowisko programistyczne. Więcej informacji znajdziesz na stronie z przykładowym kodem pakietu SDK Map Google na Androida.

Wyświetl kod

Kotlinclass AdvancedMarkersDemoActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.advanced_markers_demo)
    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
    mapFragment?.getMapAsync(this)


  }

  override fun onMapReady(map: GoogleMap) {

    with(map) {
      moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(SINGAPORE, ZOOM_LEVEL))
    }

    val capabilities: MapCapabilities = map.mapCapabilities
    Log.d(TAG, "are advanced marker enabled?" + capabilities.isAdvancedMarkersAvailable)

    // This sample sets a view as the iconView for the Advanced Marker
    val textView = TextView(this)
    textView.text = "Hello!"
    val advancedMarkerView: Marker? = map.addMarker(
      AdvancedMarkerOptions().position(SINGAPORE).iconView(textView).zIndex(1f)
    )

    // This uses PinConfig.Builder to create an instance of PinConfig.
    val pinConfigBuilder: PinConfig.Builder = PinConfig.builder()
    pinConfigBuilder.setBackgroundColor(Color.MAGENTA)
    val pinConfig: PinConfig = pinConfigBuilder.build()


    // Use the PinConfig instance to set the icon for AdvancedMarkerOptions.
    val advancedMarkerOptions: AdvancedMarkerOptions =
      AdvancedMarkerOptions().icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig))
        .position(KUALA_LUMPUR)


    // Pass the AdvancedMarkerOptions instance to addMarker().
    val marker: Marker? = map.addMarker(advancedMarkerOptions)

    // This sample changes the border color of the advanced marker
    val pinConfigBuilder2: PinConfig.Builder = PinConfig.builder()
    pinConfigBuilder2.setBorderColor(Color.BLUE)
    val pinConfig2: PinConfig = pinConfigBuilder2.build()

    val advancedMarkerOptions2: AdvancedMarkerOptions = AdvancedMarkerOptions()
      .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig2))
      .position(JAKARTA)


    val marker2: Marker? = map.addMarker(advancedMarkerOptions2)

    // Set the glyph text.
    val pinConfigBuilder3: PinConfig.Builder = PinConfig.builder()
    val glyphText = PinConfig.Glyph("A")

    // Alternatively, you can set the text color:
    // Glyph glyphText = new Glyph("A", Color.GREEN);
    pinConfigBuilder3.setGlyph(glyphText)
    val pinConfig3: PinConfig = pinConfigBuilder3.build()

    val advancedMarkerOptions3: AdvancedMarkerOptions = AdvancedMarkerOptions()
      .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig3))
      .position(BANGKOK)

    val marker3: Marker? = map.addMarker(advancedMarkerOptions3)

    // Create a transparent glyph.
    val pinConfigBuilder4: PinConfig.Builder = PinConfig.builder()
    pinConfigBuilder4.setBackgroundColor(Color.MAGENTA)
    pinConfigBuilder4.setGlyph(PinConfig.Glyph(Color.TRANSPARENT))
    val pinConfig4: PinConfig = pinConfigBuilder4.build()

    val advancedMarkerOptions4: AdvancedMarkerOptions = AdvancedMarkerOptions()
      .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig4))
      .position(MANILA)

    val marker4: Marker? = map.addMarker(advancedMarkerOptions4)

    // Collision behavior can only be changed in the AdvancedMarkerOptions object.
    // Changes to collision behavior after a marker has been created are not possible
    val collisionBehavior: Int =
      AdvancedMarkerOptions.CollisionBehavior.REQUIRED_AND_HIDES_OPTIONAL
    val advancedMarkerOptions5: AdvancedMarkerOptions = AdvancedMarkerOptions()
      .position(HO_CHI_MINH_CITY)
      .collisionBehavior(collisionBehavior)

    val marker5: Marker? = map.addMarker(advancedMarkerOptions5)
  }
}

   

Java


public class AdvancedMarkersDemoActivity extends AppCompatActivity implements OnMapReadyCallback {

  private static final LatLng SINGAPORE = new LatLng(1.3521, 103.8198);
  private static final LatLng KUALA_LUMPUR = new LatLng(3.1390, 101.6869);
  private static final LatLng JAKARTA = new LatLng(-6.2088, 106.8456);
  private static final LatLng BANGKOK = new LatLng(13.7563, 100.5018);
  private static final LatLng MANILA = new LatLng(14.5995, 120.9842);
  private static final LatLng HO_CHI_MINH_CITY = new LatLng(10.7769, 106.7009);

  private static final float ZOOM_LEVEL = 3.5f;

  private static final String TAG = AdvancedMarkersDemoActivity.class.getName();

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.advanced_markers_demo);

    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    if (mapFragment != null) {
      mapFragment.getMapAsync(this);
    }
  }

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(SINGAPORE, ZOOM_LEVEL));

    MapCapabilities capabilities = map.getMapCapabilities();
    Log.d(TAG, "Are advanced markers enabled? " + capabilities.isAdvancedMarkersAvailable());

    // This sample sets a view as the iconView for the Advanced Marker
    TextView textView = new TextView(this);
    textView.setText("Hello!");
    Marker advancedMarkerView = map.addMarker(new AdvancedMarkerOptions()
        .position(SINGAPORE)
        .iconView(textView)
        .zIndex(1f));

    // This uses PinConfig.Builder to create an instance of PinConfig.
    PinConfig.Builder pinConfigBuilder = PinConfig.builder();
    pinConfigBuilder.setBackgroundColor(Color.MAGENTA);
    PinConfig pinConfig = pinConfigBuilder.build();

    // Use the PinConfig instance to set the icon for AdvancedMarkerOptions.
    AdvancedMarkerOptions advancedMarkerOptions = new AdvancedMarkerOptions()
        .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig))
        .position(KUALA_LUMPUR);

    // Pass the AdvancedMarkerOptions instance to addMarker().
    Marker marker = map.addMarker(advancedMarkerOptions);

    // This sample changes the border color of the advanced marker
    PinConfig.Builder pinConfigBuilder2 = PinConfig.builder();
    pinConfigBuilder2.setBorderColor(Color.BLUE);
    PinConfig pinConfig2 = pinConfigBuilder2.build();

    AdvancedMarkerOptions advancedMarkerOptions2 = new AdvancedMarkerOptions()
        .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig2))
        .position(JAKARTA);

    Marker marker2 = map.addMarker(advancedMarkerOptions2);

    // Set the glyph text.
    PinConfig.Builder pinConfigBuilder3 = PinConfig.builder();
    PinConfig.Glyph glyphText = new PinConfig.Glyph("A");

    // Alternatively, you can set the text color:
    // Glyph glyphText = new Glyph("A", Color.GREEN);
    pinConfigBuilder3.setGlyph(glyphText);
    PinConfig pinConfig3 = pinConfigBuilder3.build();

    AdvancedMarkerOptions advancedMarkerOptions3 = new AdvancedMarkerOptions()
        .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig3))
        .position(BANGKOK);

    Marker marker3 = map.addMarker(advancedMarkerOptions3);

    // Create a transparent glyph.
    PinConfig.Builder pinConfigBuilder4 = PinConfig.builder();
    pinConfigBuilder4.setBackgroundColor(Color.MAGENTA);
    pinConfigBuilder4.setGlyph(new PinConfig.Glyph(Color.TRANSPARENT));
    PinConfig pinConfig4 = pinConfigBuilder4.build();

    AdvancedMarkerOptions advancedMarkerOptions4 = new AdvancedMarkerOptions()
        .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig4))
        .position(MANILA);

    Marker marker4 = map.addMarker(advancedMarkerOptions4);

    // Collision behavior can only be changed in the AdvancedMarkerOptions object.
    // Changes to collision behavior after a marker has been created are not possible
    int collisionBehavior = AdvancedMarkerOptions.CollisionBehavior.REQUIRED_AND_HIDES_OPTIONAL;
    AdvancedMarkerOptions advancedMarkerOptions5 = new AdvancedMarkerOptions()
        .position(HO_CHI_MINH_CITY)
        .collisionBehavior(collisionBehavior);

    Marker marker5 = map.addMarker(advancedMarkerOptions5);
  }
}

   

Klonowanie i uruchamianie próbek

Do lokalnego uruchomienia tego przykładu wymagany jest Git. Poniższe polecenie sklonuje repozytorium przykładowej aplikacji.

git clone git@github.com:googlemaps-samples/android-samples.git

Zaimportuj przykładowy projekt do Android Studio:

 1. W Android Studio wybierz Plik > Nowy > Importuj projekt.
 2. Przejdź do lokalizacji, w której zostało zapisane repozytorium, i wybierz katalog projektu dla języka Kotlin lub Java:

  • Kotlin: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/kotlin
  • Java: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/java
 3. Wybierz Otwórz. Android Studio tworzy projekt za pomocą narzędzia do kompilacji Gradle.
 4. Utwórz pusty plik secrets.properties w tym samym katalogu co plik local.properties projektu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dodawanie klucza interfejsu API do projektu.
 5. Dodaj do pola secrets.properties ten ciąg znaków, zastępując fragment YOUR_API_KEY wartością swojego klucza interfejsu API:

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. Uruchom aplikację.