Dữ liệu có cấu trúc loại Tổ chức (Organization)

Bảng tri thức về người bán trong kết quả trên Google Tìm kiếm

Bạn có thể dùng dữ liệu có cấu trúc loại Tổ chức để cho Google biết thông tin quản trị của tổ chức, chẳng hạn như biểu trưng, địa chỉ, thông tin liên hệ và mã nhận dạng của doanh nghiệp. Google có thể tận dụng mã đánh dấu này trong bảng tri thức và các thành phần trực quan khác (chẳng hạn như thông tin nguồn) để giúp người dùng tìm thấy thông tin về tổ chức của bạn trên Google Tìm kiếm.

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trên trang. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm càng nhiều thuộc tính đề xuất áp dụng cho trang web của bạn càng tốt. Không có thuộc tính nào là bắt buộc; hãy thêm những thuộc tính phù hợp với nội dung của bạn. Tuỳ theo định dạng bạn đang sử dụng, hãy tìm hiểu nơi chèn dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 2. Tuân theo các nguyên tắc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng rồi sửa mọi lỗi nghiêm trọng. Bạn cũng nên cân nhắc việc khắc phục mọi vấn đề không nghiêm trọng có thể bị gắn cờ trong công cụ này, vì những vấn đề này có thể giúp cải thiện chất lượng của dữ liệu có cấu trúc của bạn (tuy nhiên, bạn không nhất thiết thực hiện việc này để nội dung đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng).
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và sử dụng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu có vẻ như trang không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu các URL của mình.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi một sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hoá quy trình này bằng Search Console Sitemap API.

Ví dụ

Organization

Dưới đây là ví dụ về thông tin tổ chức ở trong mã JSON-LD.


<html>
 <head>
  <title>About Us</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Organization",
   "image": "https://www.example.com/example_image.jpg",
   "url": "https://www.example.com",
   "sameAs": ["https://example.net/profile/example1234", "https://example.org/example1234"],
   "logo": "https://www.example.com/images/logo.png",
   "name": "Example Corporation",
   "description": "The example corporation is well-known for producing high-quality widgets",
   "email": "contact@example.com",
   "telephone": "+47-99-999-9999",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "Rue Improbable 99",
    "addressLocality": "Paris",
    "addressCountry": "FR",
    "addressRegion": "Ile-de-France",
    "postalCode": "75001"
   },
   "vatID": "FR12345678901",
   "iso6523Code": "0199:724500PMK2A2M1SQQ228"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

OnlineStore có chính sách trả lại hàng (ví dụ: loại phụ của Organization)

Dưới đây là một ví dụ về thông tin cửa hàng trực tuyến ở dạng mã JSON-LD.

<html>
 <head>
  <title>About Us</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "OnlineStore",
   "name": "Example Online Store",
   "url": "https://www.example.com",
   "sameAs": ["https://example.net/profile/example12", "https://example.org/@example34"],
   "logo": "https://www.example.com/assets/images/logo.png",
   "contactPoint": {
    "contactType": "Customer Service",
    "email": "support@example.com",
    "telephone": "+47-99-999-9900"
   },
   "vatID": "FR12345678901",
   "iso6523Code": "0199:724500PMK2A2M1SQQ228",
   "hasMerchantReturnPolicy": {
    "@type": "MerchantReturnPolicy",
    "applicableCountry": ["FR", "CH"],
    "returnPolicyCountry": "FR",
    "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow",
    "merchantReturnDays": 60,
    "returnMethod": "https://schema.org/ReturnByMail",
    "returnFees": "https://schema.org/FreeReturn",
    "refundType": "https://schema.org/FullRefund"
   }
   ... // Other Organization-level properties
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Nguyên tắc

Bạn phải tuân thủ những nguyên tắc này để dữ liệu có cấu trúc của bạn đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả trên Google Tìm kiếm.

Nguyên tắc về kỹ thuật

Bạn nên đặt thông tin này trên trang chủ hoặc một trang riêng mô tả về tổ chức của mình, ví dụ: trang giới thiệu về chúng tôi. Bạn không cần đưa thông tin này vào mọi trang trên trang web của mình.

Bạn nên sử dụng loại phụ schema.org cụ thể nhất của Organization và phù hợp với tổ chức của mình. Ví dụ: nếu có một trang web thương mại điện tử, bạn nên sử dụng loại phụ OnlineStore thay vì OnlineBusiness. Ngoài ra, nếu trang web của bạn là về một doanh nghiệp địa phương, chẳng hạn như nhà hàng hoặc cửa hàng thực tế, thì bạn nên cung cấp thông tin quản trị bằng cách sử dụng (các) loại phụ cụ thể nhất của LocalBusiness, đồng thời tìm hiểu các trường bắt buộc và nên dùng cho Doanh nghiệp địa phương ngoài các trường được đề xuất trong phần hướng dẫn này.

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Google nhận ra các thuộc tính sau của Organization. Để giúp Google hiểu rõ hơn về trang của bạn, hãy đưa nhiều thuộc tính nên có nhất có thể vào trang web. Không có thuộc tính nào là bắt buộc; hãy thêm những thuộc tính phù hợp với tổ chức của bạn.

Thuộc tính nên có
address

PostalAddress

Địa chỉ (thực tế hoặc địa chỉ gửi thư) của tổ chức của bạn (nếu có). Hãy cung cấp mọi thuộc tính phù hợp tại quốc gia của bạn. Bạn cung cấp càng nhiều thuộc tính thì kết quả càng có chất lượng cao cho người dùng. Bạn có thể cung cấp nhiều địa chỉ nếu có văn phòng ở nhiều thành phố, tiểu bang hoặc quốc gia. Ví dụ:

"address": [{
 "@type": "PostalAddress",
 "streetAddress": "999 W Example St Suite 99 Unit 9",
 "addressLocality": "New York",
 "addressRegion": "NY",
 "postalCode": "10019",
 "addressCountry": "US"
},{
 "streetAddress": "999 Rue due exemple",
 "addressLocality": "Paris",
 "postalCode": "75001",
 "addressCountry": "FR"
}]
address.addressCountry

Text

Quốc gia của địa chỉ bưu chính, sử dụng mã quốc gia ISO 3166-1 alpha-2 gồm hai chữ cái.

address.addressLocality

Text

Thành phố của địa chỉ bưu chính.

address.addressRegion

Text

Khu vực của địa chỉ bưu chính (nếu có). Ví dụ: tiểu bang.

address.postalCode

Text

Mã bưu chính của địa chỉ.

address.streetAddress

Text

Địa chỉ đường phố đầy đủ của địa chỉ bưu chính.

alternateName

Text

Một tên thường gọi khác mà tổ chức của bạn hay dùng (nếu có).

contactPoint

ContactPoint

Cách tốt nhất để người dùng liên hệ với doanh nghiệp của bạn (nếu có). Bao gồm mọi phương thức hỗ trợ mà người dùng có thể sử dụng theo các phương pháp hay nhất do Google đề xuất. Ví dụ:

"contactPoint": {
 "@type": "ContactPoint",
 "telephone": "+9-999-999-9999",
 "email": "contact@example.com"
}
contactPoint.email

Text

Địa chỉ email để liên hệ với doanh nghiệp của bạn (nếu có). Nếu bạn đang sử dụng loại LocalBusiness, hãy chỉ định địa chỉ email chính ở cấp LocalBusiness trước khi sử dụng contactPoint để chỉ định nhiều cách liên hệ với tổ chức của bạn.

contactPoint.telephone

Text

Số điện thoại để liên hệ với doanh nghiệp của bạn (nếu có). Hãy đảm bảo số điện thoại chứa cả mã quốc gia và mã vùng. Nếu bạn đang sử dụng loại LocalBusiness, hãy chỉ định số điện thoại chính ở cấp LocalBusiness trước khi sử dụng contactPoint để chỉ định nhiều cách liên hệ với tổ chức của bạn.

description

Text

Nội dung mô tả chi tiết về tổ chức của bạn (nếu có).

duns

Text

Số DUNS trong hệ thống Dun & Bradstreet để nhận dạng Organization của bạn (nếu có). Bạn nên chuyển sang sử dụng trường iso6523Code có tiền tố 0060:.

email

Text

Địa chỉ email để liên hệ với doanh nghiệp của bạn (nếu có).

foundingDate

Date

Ngày thành lập Organization, ở định dạng ngày ISO 8601 (nếu có).

globalLocationNumber

Text

Mã số vị trí toàn cầu GS1 xác định vị trí Organization của bạn (nếu có).

hasMerchantReturnPolicy

MerchantReturnPolicy

Chính sách trả lại hàng mà Organization của bạn sử dụng (nếu có). Nếu thêm thuộc tính này, hãy nhớ thêm các trường bắt buộc và nên dùng đối với MerchantReturnPolicy.

iso6523Code

Text

Mã nhận dạng ISO 6523 của tổ chức của bạn (nếu có). Phần đầu tiên của mã nhận dạng ISO 6523 là ICD (International Code Designator – ICD), để xác định xem giản đồ nhận dạng nào được sử dụng. Phần thứ hai là mã nhận dạng thực tế. Bạn nên phân tách giá trị ICD và mã nhận dạng bằng ký tự dấu hai chấm (U+003A). Sau đây là một số giá trị ICD phổ biến:

 • 0060: Hệ thống mã số dữ liệu toàn cầu của Dun & Bradstreet (DUNS)
 • 0088: Mã số về vị trí toàn cầu (GLN) của GS1
 • 0199: Mã nhận dạng pháp nhân (LEI)
legalName

Text

Tên pháp lý đã đăng ký của Organization và không trùng với thuộc tính name (nếu có).

leiCode

Text

Mã nhận dạng cho Organization của bạn được xác định trong ISO 17442 (nếu có). Thay vào đó, bạn nên sử dụng trường iso6523Code có tiền tố 0199:.

logo

URL hoặc ImageObject

Một biểu trưng đại diện cho tổ chức của bạn (nếu có). Khi thêm thuộc tính này, Google có thể hiểu rõ hơn biểu trưng mà bạn muốn hiển thị (ví dụ: trong kết quả trên Google Tìm kiếm và bảng tri thức).

Nguyên tắc về hình ảnh:

 • Hình ảnh phải có kích thước tối thiểu 112x112px.
 • URL của hình ảnh phải cho phép Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục.
 • Tệp hình ảnh phải thuộc một định dạng mà Google Hình ảnh hỗ trợ.
 • Đảm bảo rằng hình ảnh sẽ xuất hiện như bạn mong muốn trên nền trắng hoàn toàn (ví dụ: nếu biểu trưng chủ yếu là màu trắng hoặc xám, thì hình ảnh có thể không xuất hiện như bạn mong muốn trên nền trắng).

Nếu bạn sử dụng loại ImageObject, hãy đảm bảo rằng loại này có một thuộc tính contentUrl hoặc thuộc tính url hợp lệ theo các nguyên tắc giống như loại URL.

naics

Text

Mã số trong Hệ thống phân loại ngành Bắc Mỹ (NAICS) cho Organization của bạn (nếu có).

name

Text

Tên của tổ chức. Hãy sử dụng chính namealternateName mà bạn đang dùng cho tên trang web của mình.

numberOfEmployees

QuantitativeValue

Số lượng nhân viên trong Organization của bạn (nếu có).

Ví dụ về số lượng nhân viên cụ thể:

"numberOfEmployees": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "value": 2056
}

Ví dụ về số lượng nhân viên ước chừng theo khoảng:

"numberOfEmployees": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "minValue": 100,
 "maxValue": 999
}
sameAs

URL

URL của một trang trên trang web khác có thông tin bổ sung về tổ chức của bạn (nếu có). Ví dụ: URL đến trang hồ sơ của tổ chức trên mạng xã hội hoặc trang web đánh giá. Bạn có thể cung cấp nhiều URL sameAs.

taxID

Text

Mã số thuế liên kết với Organization của bạn (nếu có). Hãy đảm bảo rằng taxID khớp với quốc gia mà bạn đã cung cấp trong trường address.

telephone

Text

Một số điện thoại doanh nghiệp làm phương thức liên hệ chính cho khách hàng, nếu có. Hãy đảm bảo số điện thoại chứa cả mã quốc gia và mã vùng.

url

URL

URL trang web của tổ chức của bạn (nếu có). Thuộc tính này giúp Google xác định chính xác tổ chức của bạn.

vatID

Text

Mã số thuế GTGT (Thuế giá trị gia tăng) liên kết với Organization của bạn, nếu có áp dụng cho quốc gia và doanh nghiệp của bạn. Đây là một tín hiệu đáng tin vô cùng quan trọng đối với người dùng (ví dụ: người dùng có thể tra cứu doanh nghiệp của bạn trong sổ đăng ký thuế GTGT công cộng).

MerchantReturnPolicy

Sử dụng các thuộc tính sau để mô tả chính sách chung về việc trả lại hàng cho toàn bộ Organization (nếu có áp dụng cho doanh nghiệp của bạn). Nếu bạn có chính sách cụ thể đối với từng sản phẩm, hãy chuyển sang dùng mã đánh dấu trang thông tin của người bán.

Thuộc tính bắt buộc (chọn phương án phù hợp nhất với trường hợp sử dụng của bạn)
Phương án A
applicableCountry

Text

Mã quốc gia áp dụng cho chính sách trả lại hàng sử dụng định dạng mã quốc gia gồm hai chữ cái theo ISO 3166-1 alpha-2. Bạn có thể chỉ định tối đa 50 quốc gia.

returnPolicyCategory

MerchantReturnEnumeration

Loại chính sách trả lại hàng. Hãy dùng một trong những giá trị sau:

 • https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow: Được trả lại sản phẩm trong một số ngày nhất định.
 • https://schema.org/MerchantReturnNotPermitted: Không được trả lại.
 • https://schema.org/MerchantReturnUnlimitedWindow: Được trả lại sản phẩm trong thời gian không giới hạn.

Nếu sử dụng MerchantReturnFiniteReturnWindow thì bắt buộc bạn phải có thuộc tính merchantReturnDays.

returnPolicyCountry

Text

Quốc gia mà bạn phải gửi sản phẩm đến để trả lại hàng. Quốc gia này có thể khác với quốc gia nơi sản phẩm được vận chuyển hoặc gửi đến ban đầu. Định dạng mã quốc gia ISO 3166-1 alpha-2. Bạn có thể chỉ định tối đa 50 quốc gia.

Phương án B
Thuộc tính nên có
customerRemorseReturnFees

ReturnFeesEnumeration

Một loại phí trả lại hàng cụ thể nếu sản phẩm được trả lại do khách hàng đổi ý. Hãy xem returnFees để tìm hiểu các giá trị có thể có.

customerRemorseReturnLabelSource

ReturnLabelSourceEnumeration

Phương thức mà người tiêu dùng có thể thực hiện để lấy nhãn vận chuyển hàng trả lại cho sản phẩm. Hãy xem returnLabelSource để tìm hiểu các giá trị có thể có.

customerRemorseReturnShippingFeesAmount

MonetaryAmount

Chi phí vận chuyển đối với trường hợp trả lại sản phẩm do khách hàng đổi ý. Thuộc tính này chỉ bắt buộc khi người tiêu dùng phải trả phí vận chuyển khác 0 để trả lại sản phẩm. Hãy xem returnShippingFeesAmount để thông tin cụ thể.

itemCondition

OfferItemCondition

Tình trạng của một mặt hàng để có thể được chấp nhận trả lại. Bạn có thể cung cấp nhiều điều kiện chấp nhận trả lại hàng. Hãy sử dụng các giá trị sau:

 • https://schema.org/DamagedCondition: Chấp nhận mặt hàng bị hư hỏng.
 • https://schema.org/NewCondition: Chấp nhận mặt hàng mới.
 • https://schema.org/RefurbishedCondition: Chấp nhận mặt hàng đã được tân trang.
 • https://schema.org/UsedCondition: Chấp nhận mặt hàng đã qua sử dụng.
itemDefectReturnFees

ReturnFeesEnumeration

Một loại phí trả lại hàng cụ thể đối với những sản phẩm lỗi. Hãy xem returnFees để tìm hiểu các giá trị có thể có.

itemDefectReturnLabelSource

ReturnLabelSourceEnumeration

Phương thức mà người tiêu dùng có thể thực hiện để lấy nhãn vận chuyển hàng trả lại cho sản phẩm. Hãy xem returnLabelSource để tìm hiểu các giá trị có thể có.

itemDefectReturnShippingFeesAmount

MonetaryAmount

Chi phí vận chuyển đối với trường hợp trả lại do sản phẩm bị lỗi. Thuộc tính này chỉ bắt buộc khi người tiêu dùng phải trả phí vận chuyển khác 0 để trả lại sản phẩm. Hãy xem returnShippingFeesAmount để biết thông tin cụ thể.

merchantReturnDays

Integer hoặc Date hoặc DateTime

Số ngày kể từ ngày giao hàng mà khách hàng có thể trả lại sản phẩm. Bạn chỉ phải cung cấp thuộc tính này nếu thiết lập returnPolicyCategory thành MerchantReturnFiniteReturnWindow.

refundType

RefundType

Hình thức hoàn tiền cho người tiêu dùng khi trả lại sản phẩm.

 • https://schema.org/ExchangeRefund: Có thể đổi sản phẩm cùng loại với sản phẩm đã mua ban đầu.
 • https://schema.org/FullRefund: Có thể hoàn lại toàn bộ số tiền đối với mặt hàng.
 • https://schema.org/StoreCreditRefund: Có thể hoàn tiền dưới dạng tín dụng Google Store đối với mặt hàng.
returnFees

ReturnFeesEnumeration

Loại phí trả lại hàng mặc định. Hãy sử dụng một trong các giá trị được hỗ trợ sau:

 • https://schema.org/FreeReturn: Người tiêu dùng không mất phí khi trả lại sản phẩm. Nếu sử dụng giá trị này, đừng thêm thuộc tính returnShippingFeesAmount.
 • https://schema.org/ReturnFeesCustomerResponsibility: Người tiêu dùng cần phải tự xử lý và thanh toán phí vận chuyển hàng trả lại. Nếu sử dụng giá trị này, đừng thêm thuộc tính returnShippingFeesAmount.
 • https://schema.org/ReturnShippingFees: Người bán sẽ tính phí vận chuyển đối với người tiêu dùng khi trả lại sản phẩm. Chỉ định phí vận chuyển (khác 0) bằng thuộc tính returnShippingFeesAmount.
returnLabelSource

ReturnLabelSourceEnumeration

Phương thức mà người tiêu dùng có thể thực hiện để lấy nhãn vận chuyển hàng trả lại cho sản phẩm. Hãy dùng một trong những giá trị sau:

 • https://schema.org/ReturnLabelCustomerResponsibility: Người tiêu dùng có trách nhiệm tạo nhãn trả lại hàng.
 • https://schema.org/ReturnLabelDownloadAndPrint: Khách hàng phải tải nhãn trả lại hàng xuống và in ra.
 • https://schema.org/ReturnLabelInBox: Phải thêm nhãn trả lại hàng vào thời điểm sản phẩm được vận chuyển lần đầu.
returnMethod

ReturnMethodEnumeration

Loại phương thức trả lại hàng được cung cấp. Bạn chỉ chọn phương thức này nếu returnPolicyCategory khác với MerchantReturnNotPermitted. Hãy sử dụng một hoặc nhiều giá trị sau đây:

 • https://schema.org/ReturnAtKiosk: Có thể trả lại mặt hàng tại kiosk.
 • https://schema.org/ReturnByMail: Có thể trả lại mặt hàng qua đường bưu điện.
 • https://schema.org/ReturnInStore: Có thể trả lại mặt hàng này tại cửa hàng.
returnPolicySeasonalOverride

MerchantReturnPolicySeasonalOverride

Ngoại lệ theo mùa của chính sách trả lại hàng để chỉ định chính sách trả lại hàng cho các sự kiện đặc biệt, chẳng hạn như ngày lễ. Ví dụ: Danh mục chính sách trả lại hàng thông thường được thiết lập thành MerchantReturnPolicyUnlimitedWindow nhưng thời hạn trả lại hàng sẽ bị giới hạn trong đợt giảm giá ngày Thứ Sáu Đen:

"returnPolicySeasonalOverride": {
"@type": "MerchantReturnPolicySeasonalOverride",
"startDate": "2024-11-29",
"endDate": "2024-12-06",
"merchantReturnDays": "10"
"returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow"
}
returnPolicySeasonalOverride.endDate

Date hoặc DateTime

Ngày kết thúc ngoại lệ theo mùa.

returnPolicySeasonalOverride.merchantReturnDays

Integer hoặc Date hoặc DateTime

Số ngày kể từ ngày giao hàng mà khách hàng có thể trả lại sản phẩm. Bạn chỉ phải cung cấp thuộc tính này nếu đặt returnPolicyCategory thành MerchantReturnFiniteReturnWindow.

returnPolicySeasonalOverride.returnPolicyCategory

MerchantReturnEnumeration

Loại chính sách trả lại hàng. Hãy dùng một trong những giá trị sau:

 • https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow: Được trả lại sản phẩm trong một số ngày nhất định.
 • https://schema.org/MerchantReturnNotPermitted: Không được trả lại.
 • https://schema.org/MerchantReturnUnlimitedWindow: Được trả lại sản phẩm trong thời gian không giới hạn.

Nếu sử dụng MerchantReturnFiniteReturnWindow thì bắt buộc bạn phải có thuộc tính merchantReturnDays.

returnPolicySeasonalOverride.startDate

Date hoặc DateTime

Ngày bắt đầu ngoại lệ theo mùa.

returnShippingFeesAmount

MonetaryAmount

Chi phí vận chuyển khi trả lại sản phẩm. Bạn chỉ phải cung cấp thuộc tính này trong trường hợp người tiêu dùng phải trả cho người bán phí vận chuyển khác 0 để trả lại sản phẩm. Trong trường hợp đó, bạn phải thiết lập returnFees thành https://schema.org/ReturnShippingFees). Trong trường hợp không mất phí trả lại hàng, bạn phải thiết lập returnFees thành https://schema.org/FreeReturn. Nếu người tiêu dùng cần xử lý và thanh toán thì bạn phải thiết lập phí vận chuyển hàng trả lại returnFees thành https://schema.org/ReturnFeesCustomerResponsibility.

Phương pháp khác để thiết lập thông tin vận chuyển trên Google

Chính sách trả lại hàng của một nhà bán lẻ có thể phức tạp và thay đổi thường xuyên. Nếu bạn gặp vấn đề khi dùng mã đánh dấu để cho biết và cập nhật thông tin vận chuyển và bạn có tài khoản Google Merchant Center, hãy xem xét việc định cấu hình chính sách trả lại hàng trong phần Trợ giúp của Google Merchant Center.

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai hoặc gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc, thì bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.