Sitemaps

Để biết danh sách phương thức cho tài nguyên này, hãy xem phần cuối của trang này.

Biểu diễn tài nguyên

Sơ đồ trang web

Chứa thông tin chi tiết về một URL cụ thể mà bạn đã gửi dưới dạng sơ đồ trang web.

{
 "path": string,
 "lastSubmitted": datetime,
 "isPending": boolean,
 "isSitemapsIndex": boolean,
 "type": string,
 "lastDownloaded": datetime,
 "warnings": long,
 "errors": long,
 "contents": [
  {
   "type": string,
   "submitted": long,
   "indexed": long
  }
 ]
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
contents[] list Các loại nội dung khác nhau trong sơ đồ trang web.
contents[].indexed N/A Không dùng nữa; không sử dụng.
contents[].submitted long Số lượng URL trong sơ đồ trang web (thuộc loại nội dung).
contents[].type string Loại nội dung cụ thể trong sơ đồ trang web này. Ví dụ: web.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "androidApp"
 • "image"
 • "iosApp"
 • "mobile"
 • "news"
 • "pattern"
 • "video"
 • "web"
errors long Số lỗi trong sơ đồ trang web. Đây là những vấn đề với chính sơ đồ trang web cần được khắc phục trước khi có thể xử lý chính xác.
isPending boolean Nếu đúng, sơ đồ trang web chưa được xử lý.
isSitemapsIndex boolean Nếu đúng, sơ đồ trang web là một tập hợp các sơ đồ trang web.
lastDownloaded datetime Ngày và giờ mà sơ đồ trang web này được tải xuống lần gần đây nhất. Định dạng ngày phải ở định dạng RFC 3339 (yyyy-mm-dd).
lastSubmitted datetime Ngày và giờ gửi sơ đồ trang web này. Định dạng ngày phải ở định dạng RFC 3339 (yyyy-mm-dd).
path string URL của sơ đồ trang web.
type string Loại sơ đồ trang web. Ví dụ: rssFeed.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "atomFeed"
 • "notSitemap"
 • "patternSitemap"
 • "rssFeed"
 • "sitemap"
 • "urlList"
warnings long Số cảnh báo cho sơ đồ trang web. Đây thường là những vấn đề không nghiêm trọng đối với URL trong sơ đồ trang web.

Phương pháp

xóa
Xoá sơ đồ trang web khỏi trang web này.
tải
Truy xuất thông tin về một sơ đồ trang web cụ thể.
list
Liệt kê các mục trong sơ đồ trang web được gửi cho trang web này, hoặc nằm trong tệp chỉ mục sơ đồ trang web (nếu sitemapIndex được nêu trong yêu cầu).
gửi
Gửi sơ đồ trang web cho một trang web.