Sitemaps: list

Cần có sự cho phép

Liệt kê các mục nhập sơ đồ trang web đã gửi cho trang web này, hoặc có trong tệp chỉ mục sơ đồ trang web (nếu yêu cầu có sitemapIndex). Thử ngay.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/webmasters/v3/sites/siteUrl/sitemaps

Các tham số

url
Tên thông số Giá trịNội dung mô tả
Tham số đường dẫn
siteUrl string URL của tài sản như được xác định trong Search Console. Ví dụ: http://www.example.com/ (tài sản có tiền tố URL) hoặc sc-domain:example.com (Tài sản Miền).
Tham số truy vấn không bắt buộc
sitemapIndex string URL của chỉ mục sơ đồ trang web của một trang web. Ví dụ: http://www.example.com/sitemapindex.xml

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với ít nhất một trong các phạm vi sau (đọc thêm về quy trình xác thực và uỷ quyền).

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/webmasters.readonly
https://www.googleapis.com/auth/webmasters

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một nội dung phản hồi có cấu trúc như sau:

{
  "sitemap": [
    sitemaps Resource
  ]
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
sitemap[] list Chứa thông tin chi tiết về một URL cụ thể được gửi dưới dạng sơ đồ trang web.

Hãy dùng thử!

Hãy sử dụng APIs Explorer bên dưới để gọi phương thức này trên dữ liệu trực tiếp và xem phản hồi.