Użyj protokołu OAuth

Interfejs Solar API obsługuje uwierzytelnianie przy użyciu protokołu OAuth 2.0. Google obsługuje typowe scenariusze korzystania z protokołu OAuth 2.0, takie jak te stosowane w przypadku serwera WWW.

Ten dokument opisuje, jak przekazać token OAuth do wywołania interfejsu Solar API w środowisku programistycznym. Instrukcje korzystania z protokołu OAuth w środowisku produkcyjnym znajdziesz w artykule na temat uwierzytelniania w Google.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z interfejsu Solar API, musisz mieć projekt z kontem rozliczeniowym i włączonym interfejsem Solar API. Zalecamy utworzenie wielu właścicieli projektu i administratorów rozliczeń, aby zawsze dysponować osobą z tymi rolami dostępną dla zespołu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie w Cloud Console.

Informacje o protokole OAuth

Istnieje wiele sposobów tworzenia tokenów dostępu z użyciem protokołu OAuth i zarządzania nimi w zależności od środowiska wdrożenia.

Na przykład system Google OAuth 2.0 obsługuje interakcje między serwerami, takie jak między Twoją aplikacją a usługą Google. W tej sytuacji potrzebujesz konta usługi, które należy do Twojej aplikacji, a nie do użytkownika końcowego. Aplikacja wywołuje interfejsy API Google w imieniu konta usługi, więc użytkownicy nie są bezpośrednio zaangażowani. Więcej informacji o metodach uwierzytelniania znajdziesz w artykule na temat uwierzytelniania w Google.

Możesz też użyć interfejsu Solar API w aplikacji mobilnej na Androida lub iOS. Ogólne informacje o korzystaniu z protokołu OAuth z interfejsem Solar API, w tym o zarządzaniu tokenami dostępu do różnych środowisk wdrożenia, znajdziesz w artykule Korzystanie z protokołu OAuth 2.0 do uzyskiwania dostępu do interfejsów API Google.

Informacje o zakresach OAuth

Aby można było używać protokołu OAuth z interfejsem Solar API, token OAuth musi być przypisany do zakresu:

 • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

Przykład: wypróbowanie wywołań interfejsu API REST w lokalnym środowisku programistycznym

Jeśli chcesz wypróbować interfejs Solar API z użyciem tokena OAuth, ale nie masz skonfigurowanego środowiska do generowania tokenów, możesz wykonać wywołanie opisane w tej sekcji.

Ten przykład pokazuje, jak użyć tokena OAuth udostępnionego przez domyślne dane logowania aplikacji (ADC) do wykonania wywołania. Informacje o używaniu ADC do wywoływania interfejsów API Google przy użyciu bibliotek klienta znajdziesz w artykule Uwierzytelnianie przy użyciu bibliotek klienta.

Wymagania wstępne

Zanim wyślesz żądanie REST za pomocą ADC, użyj Google Cloud CLI do podania danych logowania do ADC:

 1. Jeśli jeszcze nie masz utworzonego projektu, utwórz go i włącz płatności, wykonując czynności opisane w artykule Konfigurowanie w Google Cloud Console.
 2. Zainstaluj i zainicjuj interfejs wiersza poleceń gcloud.
 3. Uruchom to polecenie gcloud na komputerze lokalnym, aby utworzyć plik danych logowania:

  gcloud auth application-default login
 4. Pojawi się ekran logowania. Gdy się zalogujesz, Twoje dane logowania zostaną zapisane w lokalnym pliku danych logowania używanym przez ADC.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Lokalne środowisko programistyczne w dokumentacji podawania danych logowania do domyślnych danych logowania aplikacji.

Wyślij żądanie REST

W tym przykładzie przekazujesz 2 nagłówki żądania:

 • Przekaż token OAuth w nagłówku Authorization, korzystając z tego polecenia:

  gcloud auth application-default print-access-token

  Zwrócony token ma zakres https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.

 • W nagłówku X-Goog-User-Project podaj identyfikator lub nazwę projektu Google Cloud z włączonymi płatnościami. Więcej informacji znajdziesz w artykule o konfiguracji w Cloud Console.

W tym przykładzie wywołujemy interfejs Solar API przy użyciu tokena OAuth:

curl -X GET \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
"https://solar.googleapis.com/v1/dataLayers:get?location.latitude=37.4450&location.longitude=-122.1390&radius_meters=100&required_quality=HIGH"

Rozwiązywanie problemów

Jeśli żądanie zwraca komunikat o błędzie z informacją, że dane logowania użytkownika nie są obsługiwane przez ten interfejs API, zapoznaj się z sekcją Dane logowania użytkownika nie działają.