Xem tuyến đường dành cho xe hai bánh

Xe hai bánh là các phương tiện cơ giới hai bánh (ví dụ: xe mô tô). Chế độ đi lại bằng xe mô tô hai bánh khác với chế độ đi lại bằng xe đạp (vốn là chế độ đi lại sử dụng năng lượng của con người).

Sử dụng thuộc tính travelMode của yêu cầu để chỉ định chế độ. Các giá trị có thể có của thuộc tính này được xác định bằng các giá trị liệt kê trong RouteTravelMode (REST) và RouteTravelMode (gRPC).

Chỉ định chế độ đi lại bằng xe mô tô hai bánh

Khi gọi API Tuyến đường, bạn sẽ chỉ định giá trị liệt kê RouteTravelMode để chỉ định phương tiện đi lại.

Ví dụ sau đây cho thấy cách đặt chế độ đi lại thành TWO_WHEELER trong nội dung yêu cầu computeRoutes (REST). Bạn cũng có thể chỉ định tuỳ chọn này cho phương thức ComputeRoutes (gRPC).

Trong ví dụ này, bạn tính toán hướng giữa hai vị trí ở Ấn Độ do mã Plus chỉ định:

{
  "origin":{
    "address": "H8MW+WP Kolkata India"
  },
  "destination":{
    "address": "GCG2+3M Kolkata India"
  },
  "travelMode":"TWO_WHEELER"
}