Hình ảnh về địa điểm

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Bạn có thể sử dụng SDK địa điểm dành cho Android để yêu cầu hình ảnh địa điểm hiển thị trong ứng dụng của mình. Ảnh mà dịch vụ ảnh trả về đến từ nhiều nguồn, bao gồm cả ảnh do người dùng đóng góp và chủ doanh nghiệp.

SDK Địa điểm dành cho Android trả về hình ảnh bitmap có kích thước tối đa là 1600 x 1600 pixel.

Quy trình truy xuất ảnh

Để truy xuất hình ảnh cho một địa điểm:

 1. Sử dụng Place Details (Chi tiết địa điểm) để tìm nạp đối tượng Place (dùng fetchPlace() hoặc findCurrentPlace()). Hãy nhớ đưa trường Place.Field PHOTO_METADATAS vào danh sách trường để đưa vào đối tượng Place phản hồi.
 2. Trong OnSuccessListener cho FetchPlaceResponse hoặc FindCurrentPlaceResponse, hãy sử dụng Place.getPhotoMetadas() để tải đối tượng siêu dữ liệu ảnh thuộc loại PhotoMetadata từ đối tượng phản hồi Place.
 3. Tạo một đối tượng FetchPhotoRequest, tuỳ ý chỉ định chiều cao và chiều rộng tối đa (tính bằng pixel). Ảnh có thể có chiều rộng hoặc chiều cao tối đa là 1600px.
 4. Sử dụng PlacesClient.fetchPhoto() để yêu cầu bitmap ảnh.
 5. Thêm một OnSuccessListener và tải ảnh từ FetchPhotoResponse.

Lấy ảnh

Ví dụ sau minh hoạ việc lấy ảnh địa điểm:

Kotlin// Define a Place ID.
val placeId = "INSERT_PLACE_ID_HERE"

// Specify fields. Requests for photos must always have the PHOTO_METADATAS field.
val fields = listOf(Place.Field.PHOTO_METADATAS)

// Get a Place object (this example uses fetchPlace(), but you can also use findCurrentPlace())
val placeRequest = FetchPlaceRequest.newInstance(placeId, fields)

placesClient.fetchPlace(placeRequest)
  .addOnSuccessListener { response: FetchPlaceResponse ->
    val place = response.place

    // Get the photo metadata.
    val metada = place.photoMetadatas
    if (metada == null || metada.isEmpty()) {
      Log.w(TAG, "No photo metadata.")
      return@addOnSuccessListener
    }
    val photoMetadata = metada.first()

    // Get the attribution text.
    val attributions = photoMetadata?.attributions

    // Create a FetchPhotoRequest.
    val photoRequest = FetchPhotoRequest.builder(photoMetadata)
      .setMaxWidth(500) // Optional.
      .setMaxHeight(300) // Optional.
      .build()
    placesClient.fetchPhoto(photoRequest)
      .addOnSuccessListener { fetchPhotoResponse: FetchPhotoResponse ->
        val bitmap = fetchPhotoResponse.bitmap
        imageView.setImageBitmap(bitmap)
      }.addOnFailureListener { exception: Exception ->
        if (exception is ApiException) {
          Log.e(TAG, "Place not found: " + exception.message)
          val statusCode = exception.statusCode
          TODO("Handle error with given status code.")
        }
      }
  }

   

Java


// Define a Place ID.
final String placeId = "INSERT_PLACE_ID_HERE";

// Specify fields. Requests for photos must always have the PHOTO_METADATAS field.
final List<Place.Field> fields = Collections.singletonList(Place.Field.PHOTO_METADATAS);

// Get a Place object (this example uses fetchPlace(), but you can also use findCurrentPlace())
final FetchPlaceRequest placeRequest = FetchPlaceRequest.newInstance(placeId, fields);

placesClient.fetchPlace(placeRequest).addOnSuccessListener((response) -> {
  final Place place = response.getPlace();

  // Get the photo metadata.
  final List<PhotoMetadata> metadata = place.getPhotoMetadatas();
  if (metadata == null || metadata.isEmpty()) {
    Log.w(TAG, "No photo metadata.");
    return;
  }
  final PhotoMetadata photoMetadata = metadata.get(0);

  // Get the attribution text.
  final String attributions = photoMetadata.getAttributions();

  // Create a FetchPhotoRequest.
  final FetchPhotoRequest photoRequest = FetchPhotoRequest.builder(photoMetadata)
    .setMaxWidth(500) // Optional.
    .setMaxHeight(300) // Optional.
    .build();
  placesClient.fetchPhoto(photoRequest).addOnSuccessListener((fetchPhotoResponse) -> {
    Bitmap bitmap = fetchPhotoResponse.getBitmap();
    imageView.setImageBitmap(bitmap);
  }).addOnFailureListener((exception) -> {
    if (exception instanceof ApiException) {
      final ApiException apiException = (ApiException) exception;
      Log.e(TAG, "Place not found: " + exception.getMessage());
      final int statusCode = apiException.getStatusCode();
      // TODO: Handle error with given status code.
    }
  });
});

   

Phân bổ

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể sử dụng ảnh địa điểm mà không cần ghi nguồn đóng góp hoặc sẽ bao gồm thuộc tính bắt buộc trong hình ảnh. Tuy nhiên, đối tượng siêu dữ liệu ảnh thuộc loại PhotoMetadata có thể chứa một trong hai loại thuộc tính bổ sung:

Nếu đối tượng PhotoMetadata được trả về bao gồm một trong hai loại thuộc tính, bạn phải đưa thuộc tính đó vào ứng dụng của mình ở bất cứ nơi nào hiển thị hình ảnh. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hiển thị thuộc tính.

Mức sử dụng và thanh toán

SKU Ảnh địa điểm được tính phí cho các cuộc gọi đến fetchPhoto(). Xem trang Sử dụng và thanh toán để biết thông tin chi tiết.