SDK Địa điểm cho mã mẫu Android

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Kho lưu trữ mẫu SDK Địa điểm dành cho Android trên GitHub bao gồm các ứng dụng mẫu minh hoạ cách sử dụng SDK Địa điểm dành cho Android. Nhập và tạo ứng dụng, thêm khoá API, xem bản minh hoạ và dùng mã mẫu được cung cấp làm điểm xuất phát cho ứng dụng của bạn.

Khi chạy ứng dụng mẫu, bạn sẽ thấy danh sách các mẫu có sẵn mà bạn có thể chạy trên thiết bị của mình. Chọn một trong các lựa chọn. Ví dụ: nhấp vào Địa điểm tự động hoàn thành.

Sao chép và chạy các mẫu

Bạn cần có Git để chạy mẫu này cục bộ. Lệnh sau đây sao chép kho lưu trữ ứng dụng mẫu.

git clone git@github.com:googlemaps-samples/android-places-demos.git

Nhập dự án mẫu vào Android Studio:

 1. Trong Android Studio, hãy chọn File > New > Import Project (Tệp > Mới > Nhập dự án).
 2. Chuyển đến vị trí bạn đã lưu kho lưu trữ và chọn thư mục dự án cho Kotlin hoặc Java:

  • Kotlin: PATH-REPO/android-places-demos/demo-kotlin
  • Java: PATH-REPO/android-places-demos/demo-java
 3. Chọn Mở. Android Studio sẽ tạo dự án của bạn bằng công cụ xây dựng Gradle.
 4. Trong thư mục dự án cấp cao nhất, hãy tạo tệp secrets.properties.
 5. Trong tệp secrets.properties, hãy thêm các chuỗi sau, thay thế YOUR_API_KEY bằng giá trị của khoá API:

    PLACES_API_KEY=YOUR_API_KEY
    MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
   
 6. Chạy ứng dụng.