Hình ảnh về địa điểm

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Bạn có thể sử dụng SDK địa điểm dành cho iOS để yêu cầu ảnh địa điểm hiển thị trong ứng dụng của mình. Ảnh mà dịch vụ ảnh trả về đến từ nhiều nguồn, bao gồm cả ảnh do chủ doanh nghiệp và ảnh do người dùng đóng góp. Để truy xuất ảnh về một địa điểm, bạn phải làm theo các bước sau:

 1. Gọi [GMSPlacesClient fetchPlaceFromPlaceId], truyền một chuỗi có mã địa điểm và lệnh gọi lại. Thao tác này sẽ gọi lệnh gọi lại với đối tượng GMSPlacePhotoMetadataList.
 2. Trên đối tượng GMSPlacePhotoMetadataList, hãy truy cập vào thuộc tính results rồi chọn ảnh để tải từ mảng.
 3. Để mỗi GMSPlacePhotoMetadata tải từ danh sách này, hãy gọi [GMSPlacesClient loadPlacePhoto:callback:] hoặc [GMSPlacesClient loadPlacePhoto:constrainedToSize:scale:callback:]. Các hàm này sẽ gọi lệnh gọi lại với UIImage có thể sử dụng được. Ảnh có thể có chiều rộng hoặc chiều cao tối đa là 1600 pixel.

Mã mẫu

Phương thức ví dụ sau đây sẽ lấy một mã địa điểm và tải ảnh đầu tiên trong danh sách trả về. Bạn có thể sử dụng phương thức này làm mẫu cho phương thức mà bạn sẽ tạo trong ứng dụng của riêng mình.

Swift

// Specify the place data types to return (in this case, just photos).
let fields: GMSPlaceField = GMSPlaceField(rawValue: UInt(GMSPlaceField.photos.rawValue))!

placesClient?.fetchPlace(fromPlaceID: "INSERT_PLACE_ID_HERE",
             placeFields: fields,
             sessionToken: nil, callback: {
 (place: GMSPlace?, error: Error?) in
 if let error = error {
  print("An error occurred: \(error.localizedDescription)")
  return
 }
 if let place = place {
  // Get the metadata for the first photo in the place photo metadata list.
  let photoMetadata: GMSPlacePhotoMetadata = place.photos![0]

  // Call loadPlacePhoto to display the bitmap and attribution.
  self.placesClient?.loadPlacePhoto(photoMetadata, callback: { (photo, error) -> Void in
   if let error = error {
    // TODO: Handle the error.
    print("Error loading photo metadata: \(error.localizedDescription)")
    return
   } else {
    // Display the first image and its attributions.
    self.imageView?.image = photo;
    self.lblText?.attributedText = photoMetadata.attributions;
   }
  })
 }
})

Objective-C

// Specify the place data types to return (in this case, just photos).
GMSPlaceField fields = (GMSPlaceFieldPhotos);

NSString *placeId = @"INSERT_PLACE_ID_HERE";

[_placesClient fetchPlaceFromPlaceID:placeId placeFields:fields sessionToken:nil callback:^(GMSPlace * _Nullable place, NSError * _Nullable error) {
 if (error != nil) {
  NSLog(@"An error occurred %@", [error localizedDescription]);
  return;
 }
 if (place != nil) {
  GMSPlacePhotoMetadata *photoMetadata = [place photos][0];
  [self->_placesClient loadPlacePhoto:photoMetadata callback:^(UIImage * _Nullable photo, NSError * _Nullable error) {
   if (error != nil) {
    NSLog(@"Error loading photo metadata: %@", [error localizedDescription]);
    return;
   } else {
    // Display the first image and its attributions.
    self->imageView.image = photo;
    self->lblText.attributedText = photoMetadata.attributions;
   }
  }];
 }
}];

Chức năng lưu vào bộ nhớ đệm

Ảnh được tải bằng [GMSPlacesClient loadPlacePhoto:callback:] hoặc [GMSPlacesClient loadPlacePhoto:constrainedToSize:scale:callback:] sẽ được lưu vào bộ nhớ đệm cả trên đĩa và trong bộ nhớ bằng Hệ thống tải URL nền tảng trong NSURLCache dùng chung.

Để định cấu hình hành vi lưu vào bộ nhớ đệm, bạn có thể thay đổi bộ nhớ đệm của URL dùng chung bằng cách sử dụng [NSURLCache setSharedURLCache:] trong phương thức application:didFinishLaunchingWithOptions: của bên uỷ quyền ứng dụng.

Nếu không muốn ứng dụng của mình chia sẻ NSURLCache với SDK Địa điểm dành cho iOS, bạn có thể tạo một NSURLCache mới và sử dụng độc quyền này trong ứng dụng của mình mà không cần đặt nó làm bộ nhớ đệm dùng chung.

Phân bổ

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể sử dụng ảnh địa điểm mà không cần ghi nguồn, hoặc sẽ có thuộc tính bắt buộc trong hình ảnh. Tuy nhiên, nếu thực thể GMSPlacePhotoMetadata được trả về bao gồm một thuộc tính, thì bạn phải đưa thuộc tính bổ sung đó vào ứng dụng của mình ở bất cứ nơi nào bạn hiển thị hình ảnh. Xin lưu ý rằng các đường liên kết trong mô hình phân bổ phải nhấn vào được. Xem tài liệu về phân bổ.

Hạn mức sử dụng

Việc truy xuất một hình ảnh sẽ tốn một đơn vị hạn mức; không có giới hạn sử dụng nào để truy xuất siêu dữ liệu ảnh. Hãy đọc thêm về việc sử dụng và thanh toán.