StampStyle

کلاس انتزاعی عمومی StampStyle Object را گسترش می دهد
زیر کلاس های مستقیم شناخته شده

سبک طراحی یک تصویر یا بافت مهر شده را روی StrokeStyle توصیف می کند.

خلاصه روش عمومی

BitmapDescriptor
getStamp ()
تصویر یا بافتی که باید با یک ضربه تکرار شود.

خلاصه روش ارثی

روش های عمومی

عمومی BitmapDescriptor getStamp ()

تصویر یا بافتی که باید با یک ضربه تکرار شود.

تمبرهای رندر شده پهنای خطی خواهند بود که برای StrokeStyle تنظیم شده است. جهت گیری تصویر به گونه ای خواهد بود که بالای تصویر رو به نقطه شروع و پایین تصویر رو به نقطه پایان باشد. به عنوان مثال، اگر خط زیرین دو نقطه داشته باشد و نقطه شروع مستقیماً بالای نقطه پایان باشد، مهر در جهت عمودی ظاهر می شود.

برمی گرداند
  • تصویر بیت مپ برای این سبک تمبر.