SpriteStyle

کلاس عمومی SpriteStyle StampStyle را گسترش می دهد

یک StampStyle را توصیف می کند که در آن بافت مهر مرتبط به عنوان یک نقطه تکرار شونده در نظر گرفته می شود.

خلاصه کلاس تودرتو

کلاس SpriteStyle.Builder سازنده SpriteStyle .

خلاصه سازنده عمومی

خلاصه روش عمومی

استاتیک SpriteStyle.Builder
newBuilder (مهر BitmapDescriptor )
یک سازنده جدید SpriteStyle ایجاد می کند.

خلاصه روش ارثی

سازندگان عمومی

عمومی SpriteStyle (مهر BitmapDescriptor )

مولفه های
مهر

روش های عمومی

عمومی static SpriteStyle.Builder newBuilder (مهر BitmapDescriptor )

یک سازنده جدید SpriteStyle ایجاد می کند.

مولفه های
مهر تصویر باید با یک ضربه تکرار شود.
برمی گرداند
  • سازنده با ورودی مهر.
همچنین ببینید