بافت استایل

کلاس عمومی TextureStyle StampStyle را گسترش می دهد

یک StampStyle را توصیف می کند، که در آن بافت مهر مرتبط به عنوان یک نقطه تکرار شونده در نظر گرفته نمی شود.

خلاصه کلاس تودرتو

کلاس TextureStyle.Builder سازنده TextureStyle .

خلاصه روش عمومی

Static TextureStyle.Builder
newBuilder (مهر BitmapDescriptor )
یک سازنده جدید TextureStyle ایجاد می کند.

خلاصه روش ارثی

روش های عمومی

عمومی static TextureStyle.Builder newBuilder (مهر BitmapDescriptor )

یک سازنده جدید TextureStyle ایجاد می کند.

مولفه های
مهر تصویر باید با یک ضربه تکرار شود.
برمی گرداند
  • سازنده با ورودی مهر.
همچنین ببینید