Pattern Item

کلاس عمومی PatternItem Object را گسترش می دهد
Parcelable را پیاده سازی می کند
زیر کلاس های مستقیم شناخته شده

مورد غیرقابل تغییر که در الگوی سکته مغزی برای یک Polyline یا طرح کلی یک Polygon یا Circle استفاده می شود.

خلاصه ثابت ارثی

خلاصه سازنده عمومی

PatternItem (نوع int، طول شناور)

خلاصه روش عمومی

بولی
برابر است (شیء o)
بین المللی
رشته

خلاصه روش ارثی

سازندگان عمومی

Public PatternItem (نوع int، طول شناور)

مولفه های
نوع
طول

روش های عمومی

بولین عمومی برابر است (شیء o)

مولفه های
o

هش کد عمومی ()

رشته عمومی toString ()