نقطه

کلاس نهایی عمومی Dot PatternItem را گسترش می دهد

یک کلاس تغییرناپذیر نشان دهنده یک نقطه مورد استفاده در الگوی سکته مغزی برای یک Polyline یا طرح کلی یک Polygon یا Circle .

خلاصه ثابت ارثی

خلاصه سازنده عمومی

نقطه ()
یک Dot می سازد.

خلاصه روش عمومی

رشته

خلاصه روش ارثی

سازندگان عمومی

نقطه عمومی ()

یک Dot می سازد.

روش های عمومی

رشته عمومی toString ()