خط تیره

کلاس نهایی عمومی Dash PatternItem را گسترش می دهد

یک کلاس تغییرناپذیر نشان دهنده خط تیره ای است که در الگوی ضربه ای برای Polyline یا طرح کلی یک Polygon یا Circle استفاده می شود.

خلاصه ثابت ارثی

خلاصه فیلد

شناور نهایی عمومی طول طول بر حسب پیکسل (غیر منفی).

خلاصه سازنده عمومی

خط تیره (طول شناور)
یک Dash می سازد.

خلاصه روش عمومی

رشته

خلاصه روش ارثی

زمینه های

طول شناور نهایی عمومی

طول بر حسب پیکسل (غیر منفی).

سازندگان عمومی

خط تیره عمومی (طول شناور)

یک Dash می سازد.

مولفه های
طول طول بر حسب پیکسل مقدار منفی به صفر خواهد رسید.

روش های عمومی

رشته عمومی toString ()