شکاف

کلاس نهایی عمومی Gap PatternItem را گسترش می دهد

یک کلاس تغییرناپذیر نشان دهنده شکافی است که در الگوی ضربه ای برای یک Polyline یا طرح کلی یک Polygon یا Circle استفاده می شود.

خلاصه ثابت ارثی

خلاصه فیلد

شناور نهایی عمومی طول طول بر حسب پیکسل (غیر منفی).

خلاصه سازنده عمومی

شکاف (طول شناور)
یک Gap ایجاد می کند.

خلاصه روش عمومی

رشته

خلاصه روش ارثی

زمینه های

طول شناور نهایی عمومی

طول بر حسب پیکسل (غیر منفی).

سازندگان عمومی

شکاف عمومی (طول شناور)

یک Gap ایجاد می کند.

مولفه های
طول طول بر حسب پیکسل مقدار منفی به صفر خواهد رسید.

روش های عمومی

رشته عمومی toString ()